Familjepension för efterlevande make och barn

Familjepensionen tryggar familjens utkomst om din make avlider. Du kan få efterlevandepension och era under 20 åriga barn kan få barnpension.

När har jag rätt till familjepension?

Du kan beviljas efterlevandepension från och med början av månaden efter att din make har avlidit. På motsvarade sätt får era barn barnpension från och med början av månaden efter en förälders död. Du kan få pension retroaktivt för högst sex månader.

Gör så här

 1. Ta reda på bilden nedan om du är berättigad till efterlevandepension.
 2. Beräkna storleken på din efterlevandepension med familjepensionsräknaren.
 3. Fyll i en ansökan om familjepension för efterlevande make och barn i MinPension-tjänsten.

Har du rätt till efterlevandepension?

Du kan ha rätt till efterlevandepension om din make eller maka avlider.  Du kan få pension oavsett om din make var arbetstagare, företagare eller arbetslös. Från nedanstående bild kan du kontrollera om du har rätt till efterlevandepension.

Rätt till efterlevandepension.

Du kan få efterlevandepension om du var gift, i ett registrerat parförhållande eller sambo med din make eller om du personligen kontinuerligt fick underhållsbidrag av din före detta make.

Gemensamt barn med din make eller sambo

Om ni har eller har haft gemensamma barn och ni gifte er eller ingick registrerat parförhållande innan din make fyllde 65 år kan du ha rätt till efterlevandepension. För sambor kan rätt till efterlevandepension uppkomma om ni har gemensamma minderåriga barn tillsammans och ni har bott i samma hushåll åtminstone fem år. Innan år 2022 hade en sambo inte rätt till efterlevandepension. 

Inga gemensamma barn

Sambor har inte rätt till efterlevandepension om man inte har gemensamma minderåriga barn.

Du kan ha rätt till efterlevandepension om ni var gifta eller i ett registrerat parförhållande trots att ni inte har gemensamma barn tillsammans. Följande förutsättningar måste dock uppfyllas:

 • du var vid din makes död minst 50 år eller har fått invalidpension i minst tre år och
 • äktenskapet varade i minst fem år innan din makes död och
 • äktenskapet ingicks innan du fyllde 50 och din make 65 år

Du kan även få pension om ni gifte er efter att du fyllde 50 år. Det samma gäller om du är änka och född 1.7.1950 eller tidigare och ni var gifta 1.7.1990.

Tidsbegränsning av efterlevandepensionen

Efterlevande makar som är födda 1975 eller senare beviljas efterlevandepension i tio år eller minst fram tills det yngsta barnet fyller 18 år. Lagändringen påverkar inte familjepensioner som beviljats före 2022 och gäller inte heller efterlevande makar födda före 1975.

Barnpension till 20 års ålder

Din makes barn som inte fyllt 20 år har rätt till familjepension. Barnet kan få barnpension oavsett om barnet bodde tillsammans med din make eller inte. Både biologiska och adopterade barn har rätt till barnpension, men fosterbarn har inte rätt till pension.

En efterlevande makes barn kan få barnpension även om din avlidne make inte var deras mor eller far. Detta förutsätter att barnen bodde i samma hushåll med den efterlevande maken och den avlidne maken vid makens död. En efterlevande makes barn kan dock endast få barnpension om den efterlevande och den avlidne maken var gifta eller hade ingått registrerat partnerskap.

Familjepensionens storlek

Familjepensionen grundar sig på din makes arbetspension. Pensionsbeloppet påverkas även av ditt arbetspension och av antalet barn. Familjepensionen påverkas inte av din eller makens folkpension, frivilliga pensioner eller dödsboets förmögenhet.

Efterlevandepensionens belopp

Efterlevandepensionens belopp är högst hälften av din makes arbetspensionsbelopp. Antalet barn som får barnpension påverkar efterlevandepensionens belopp.

Om du är äldre än 65 år eller själv får arbetspension och inte har barn under 18 år påverkas storleken på din efterlevandepension av ditt arbetspensionsbelopp. Om din arbetspension är stor är det möjligt att du inte alls får familjepension. 

Om du ännu inte får egen arbetspension kan du få efterlevandepension som omställningspension i 6 månader. Omställningspensionens belopp är hälften av din makes arbetspensionsbelopp. Efter omställningspensionen justeras efterlevandepensionen och beloppet kan minska. Om ett eller fler barn i samma hushåll får barnpension justeras din efterlevandepension först när det yngsta barnet har fyllt 18 år. Din efterlevandepension justeras också när du inleder din egen arbetspension. Om efterlevandepensionens belopp ändras, beställ ett nytt skattekort från Skatteförvaltningen på skatt.fi.

 1. Del av beräkningen Belopp
  Förmånslåtarens grundpension 1.100 €
  Grundpension för den efterlevande maken 550,00 € = hälften av förmånslåtarens grundpension
  Minskning av efterlevandepension 74,75 € = hur siffran fastställs förklaras nedan under Så här beräknas en minskning av efterlevandepensionen
  Grundpension som betalas ut 475,25 € (= 550,00 € - 74,75€)

   

  Så här beräknas en minskning av efterlevandepensionen

  Del av beräkningen Belopp
  Den efterlevande makens egen arbetspension 900 €
  Grund för minskning av efterlevandepension 750,50 € = ett gränsbelopp som årligen fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet.
  Överskjutande del, det vill säga skillnaden mellan makens eg arbetspension och
  minskningsgrunden
  149,50 € (= 900,00 € - 750,50 €)
  Minskning av efterlevandepensionen det vill säga hälften av den överskjutande delen 74,75 € (= 149,50 € / 2)

Barnpensionens belopp

Barnpensionens storlek beror på hur många barn som får barnpension. Om ingen i familjen får efterlevandepension beviljas den efterlevande makens del av familjepensionen till barnen.

Ett minderårigt barns pension kan utbetalas till vårdnadshavarens konto eller barnets eget konto. När barnet har fyllt 18 år betalas barnpensionen till barnets eget konto. Om barnpensionens belopp ändras eller utbetalningen fortsätter tills barnet har fyllt 20 år, kontrollera behovet att ändra din skatteprocent med Skatteförvaltningen på skatt.fi.

I tabellen ser du hur antalet barn påverkar familjepensionen. I tabellen är pensionen uppdelad i 12 delar, dvs. 12/12 innebär full familjepension och 6/12 halv familjepension.

Pension Inga barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn
eller fler
Efterlevandepension 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Barnpension totalt - 4/12 7/12 9/12 10/12
Familjepension totalt 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

 

Definition Belopp
Förmånslåtarens grundpension 2.000 €
Den efterlevande makens andel 5/12 * 2.000 € = 833,33 €
Barnpensioner totalt 7/12 * 2.000 € = 1.166,67 €
Båda barnens egen andel utan den efterlevande makens andel 1.166,67 € / 2 = 583,34 €
Den efterlevande makens andel delas jämnt mellan båda barnen 833,33 € / 2 = 416,66 €
Båda barnens egen andel av barnpensionen 583,34 € + 416,66 € = 1.000 €

Om din make omkommer i en arbetsplats- eller trafikolycka kan du även ha rätt till ersättning från arbetsgivarens eller företagets skadeförsäkringsbolag eller skadevållarens trafikförsäkringsbolag. Ersättningen kan minska familjepensionen som betalas ut av Ilmarinen.

Du kan även ha rätt till ersättning från en grupplivförsäkring för arbetstagare. Ansök om ersättningen från Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool.

Du kan även ha rätt till familjepension från FPA.

Om förmånslåtaren hade arbetat utomlands kan du och ditt barn även ha rätt till familjepension från arbetsländerna.

Ansök om familjepension enkelt via tjänsten MinPension.

MinPension-tjänsten