Familjepension för efterlevande make och barn

Familjepensionen tryggar familjens utkomst om din make avlider. Du kan få efterlevandepension och era minderåriga barn kan få barnpension.

När har jag rätt till familjepension?

Ansök om familjepension om din make avlider. Familjepensionen innebär att du kan få efterlevandepension och dina under 18-åriga barn kan få barnpension. Ni kan få pension oavsett om din make var arbetstagare, företagare eller arbetslös.

Efterlevandepension ger trygghet

En förutsättning för att få efterlevandepension är att ni var gifta eller i ett registrerat parförhållande eller att du personligen kontinuerligt fick underhållsbidrag av din före detta make. Om ni levde i ett samboförhållande får du inte efterlevandepension oavsett om ni har gemensamma barn.

Om ni har gemensamma barn

Om ni har eller har haft gemensamma barn och gifte er innan din make fyllde 65 år har du rätt till efterlevandepension.

Om ni inte har gemensamma barn

Om ni inte har eller har haft gemensamma barn kan du få efterlevandepension om:

  • du vid din makes död var minst 50 år eller har fått invalidpension i minst tre år och
  • äktenskapet varade i minst fem år innan din makes död och
  • äktenskapet ingicks innan du fyllde 50 och din make 65 år.

Du kan även få pension om ni gifte er efter att du fyllde 50 år, förutsatt att du är änka och född 1.7.1950 eller tidigare och ni var gifta 1.7.1990.

Har du rätt till efterlevandepension?

Du kan ta reda på bilden nedan om du har rätt till efterlevandepension.

Rätt till efterlevandepension.

Om din make omkommer i en arbetsplats- eller trafikolycka kan du även ha rätt till ersättning från arbetsgivarens eller företagets skadeförsäkringsbolag eller skadevållarens trafikförsäkringsbolag. Ersättningen kan minska familjepensionen som betalas ut av Ilmarinen.

Du kan även ha rätt till ersättning från en grupplivförsäkring för arbetstagare. Ansök om ersättningen från Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool.

Du kan även ha rätt till ersättning från FPA.

Om förmånslåtaren hade arbetat utomlands kan du och ditt barn även ha rätt till familjepension från arbetsländerna.

Barnpension ger ekonomisk trygghet fram till 18 års ålder

Din makes under 18-åriga barn får barnpension. Rätten till barnpension gäller både biologiska barn och adoptivbarn oavsett om barnet bodde med maken. Fosterbarn får inte barnpension.

Dina barn kan få barnpension även om din avlidna make inte var deras mor eller far. Detta förutsätter att barnen bodde i samma hushåll med dig och din make vid makens död. Dina barn kan dock endast få barnpension om du och din make var gifta eller hade ingått registrerat partnerskap.

Familjepensionens storlek

Familjepensionen grundar sig på din makes arbetspensionsskydd. Pensionsbeloppet påverkas även av ditt arbetspensionsskydd och av antalet barn. Familjepensionen påverkas inte av din eller makens folkpension, frivilliga pensioner eller dödsboets förmögenhet.

Ju fler barn under 18 år som finns i familjen, desto större är familjepensionen. Om ni inte har barn består familjepensionen enbart av efterlevandepensionen och uppgår då till högst hälften av familjepensionens högsta belopp.

I tabellen ser du hur antalet barn påverkar familjepensionen. I tabellen är pensionen uppdelad i 12 delar, dvs. 12/12 innebär full familjepension och 6/12 halv familjepension.

Pension Inga barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn
eller fler
Efterlevandepension 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Barnpension totalt - 4/12 7/12 9/12 10/12
Familjepension totalt 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

 

Efterlevandepensionens belopp justeras nedåt i följande situationer:

  • Om du är äldre än 65 år eller själv får arbetspension och inte har barn under 18 år kan efterlevandepensionen sänkas från första början.
  • Om du inte själv får arbetspension och inte har barn under 18 år kan efterlevandepensionen sänkas sex månader efter att utbetalningen började.
  • Om du har ett eller flera barn i familjen som får barnpension, som bodde tillsammans med dig och din make vid makens död, kommer efterlevandepensionen att sänkas först när det yngsta barnet fyller 18 år.
  • Du börjar själv få arbetspension.

Hur din efterlevandepension minskar beror på hur mycket du själv får i arbetspension nu eller i framtiden. Om din arbetspension är stor är det möjligt att du inte alls får familjepension.

Ansök om familjepension enkelt via tjänsten MinPension.

MinPension-tjänsten