Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 17 355 30,2 18 608 32,4 2,3  
Lånefordringar 1 775 3,1 1 775 3,1 1,1  
Masskuldebrevslån 14 759 25,7 18 287 31,8 2,5 5,7
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 5 881 10,2 5 728 10,0 2,1  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 8 878 15,4 12 559 21,8 2,8  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
821 1,4 -1 453 -2,5 1,4  
Aktieplaceringar 29 905 46,8 26 820 46,7 2,9  
Noterade aktier 17 991 31,3 17 907 31,1 4,3 14,5
Kapitalplaceringar 7 433 12,9 7 433 12,9 -0,2  
Onoterade aktieplaceringar 1 481 2,6 1 481 2,6 1,8  
Fastighetsplaceringar 6 850 11,9 6 879 12,0 0,8  
Direkta fastighetsplaceringar 6 135 10,7 6 164 10,7 0,8  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 715 1,2 715 1,2 0,2  
Övriga placeringar 6 380 11,1 6 519 11,3 0,8  
Placeringar i hedgefonder 4 843 8,4 4 843 8,4 0,5 7,1
Tillgångsplaceringar 12 0,0 94 0,2 -  
Övriga placeringar 1 525 2,7 1 582 2,8 1,4  
Placeringar sammanlagt 57 489 100 58 826 102,3 2,2 5,7
Derivatens inverkan     -1 337 -2,3    
Placeringar till verkligt värde 57 489   57 489 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 4,1 år.
Den öppna valutapositionen är 20,8 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >