Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 17 799 33,4 17 701 33,2 -0,4  
Lånefordringar 1 747 3,3 1 747 3,3 -0,9  
Masskuldebrevslån 13 838 26,0 14 469 27,2 0,0 7,0
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 5 433 10,2 5 135 9,6 0,2  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 8 406 15,8 9 334 17,5 -0,2  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
2 214 4,2 1 485 2,8 -3,7  
Aktieplaceringar 25 162 47,2 25 095 47,1 12,4  
Noterade aktier 19 052 35,8 18 985 35,6 11,9 18,0
Kapitalplaceringar 4 985 9,4 4 985 9,4 12,9  
Onoterade aktieplaceringar 1 125 2,1 1 125 2,1 19,0  
Fastighetsplaceringar 6 246 11,7 6 264 11,8 0,4  
Direkta fastighetsplaceringar 5 657 10,6 5 659 10,6 0,7  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 589 1,1 606 1,1 -2,1  
Övriga placeringar 4 076 7,7 4 407 8,3 20,2  
Placeringar i hedgefonder 2 952 5,5 2 952 5,5 3,7 4,9
Tillgångsplaceringar 93 0,2 -12 0,0 -  
Övriga placeringar 1 031 1,9 1 467 2,8 71,7  
Placeringar sammanlagt 53 284 100 53 468 100,3 7,1 7,1
Derivatens inverkan     -184 -0,3    
Placeringar till verkligt värde 53 284   53 284 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 2,1 år.
Den öppna valutapositionen är 16,1 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >