Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 17 134 29,8 15 210 26,4 2,6  
Lånefordringar 1 890 3,3 1 890 3,3 2,3  
Masskuldebrevslån 14 038 24,4 11 217 19,5 2,8 6,9
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 5 729 10,0 4 731 8,2 0,1  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 8 308 14,4 6 486 11,3 4,7  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
1 206 2,1 2 103 3,7 0,8  
Aktieplaceringar 29 180 50,7 29 032 50,5 16,7  
Noterade aktier 21 866 38,0 21 718 37,7 15,4 17,0
Kapitalplaceringar 6 246 10,9 6 246 10,9 23,7  
Onoterade aktieplaceringar 1 068 1,9 1 068 1,9 6,1  
Fastighetsplaceringar 6 213 10,8 6 231 10,8 2,1  
Direkta fastighetsplaceringar 5 642 9,8 5 644 9,8 1,9  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 571 1,0 587 1,0 3,7  
Övriga placeringar 5 010 8,7 4 677 8,1 -0,5  
Placeringar i hedgefonder 3 758 6,5 3 758 6,5 5,1 5,5
Tillgångsplaceringar 151 0,3 34 0,1 -  
Övriga placeringar 1 101 1,9 886 1,5 -16,9  
Placeringar sammanlagt 57 536 100 55 150 95,9 8,9 6,9
Derivatens inverkan     2 386 4,1    
Placeringar till verkligt värde 57 536   57 536 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 0,4 år.
Den öppna valutapositionen är 20,7 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >