Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 17 406 29,4 14 509 24,5 -1,7  
Lånefordringar 2 078 3,5 2 078 3,5 0,8  
Masskuldebrevslån 14 782 25,0 16 104 27,2 -2,1 3,6
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 5 754 9,7 4 050 6,8 -4,7  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 9 027 15,3 12 054 20,4 -0,4  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
547 0,9 -3 673 -6,2 -1,1  
Aktieplaceringar 29 315 49,6 29 417 49,7 -3,5  
Noterade aktier 20 478 34,6 20 580 34,8 -6,4 12,6
Kapitalplaceringar 7 591 12,8 7 591 12,8 4,3  
Onoterade aktieplaceringar 1 246 2,1 1 246 2,1 2,6  
Fastighetsplaceringar 6 706 11,3 6 739 11,4 0,6  
Direkta fastighetsplaceringar 6 000 10,1 6 016 10,2 0,4  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 706 1,2 722 1,2 2,3  
Övriga placeringar 5 722 9,7 6 149 10,4 -0,5  
Placeringar i hedgefonder 4 156 7,0 4 156 7,0 2,6 4,3
Tillgångsplaceringar 153 0,3 312 0,5 -  
Övriga placeringar 1 414 2,4 1 681 2,8 -10,3  
Placeringar sammanlagt 59 149 100 56 814 96,1 -2,2 5,3
Derivatens inverkan     2 335 3,9    
Placeringar till verkligt värde 59 149   59 149 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 2,2 år.
Den öppna valutapositionen är 18,7 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >