Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 17 416 29,9 19 532 33,5 3,7  
Lånefordringar 1 678 2,9 1 678 2,9 2,5  
Masskuldebrevslån 14 866 25,5 18 432 31,7 4,1 5,7
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 5 573 9,6 5 672 9,7 2,9  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 9 294 16,0 12 759 21,9 4,9  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
871 1,5 -578 -1,0 0,6  
Aktieplaceringar 27 645 47,5 27 596 47,4 5,7  
Noterade aktier 18 497 31,8 18 448 31,7 7,6 14,3
Kapitalplaceringar 7 641 13,1 7 641 13,1 2,0  
Onoterade aktieplaceringar 1 507 2,6 1 507 2,6 2,3  
Fastighetsplaceringar 6 756 11,6 6 776 11,6 0,1  
Direkta fastighetsplaceringar 6 042 10,4 6 063 10,4 0,0  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 714 1,2 714 1,2 0,5  
Övriga placeringar 6 402 11,0 6 562 11,3 -1,0  
Placeringar i hedgefonder 5 088 8,7 5 088 8,7 1,5 7,3
Tillgångsplaceringar 4 0,0 17 0,0 -  
Övriga placeringar 1 300 2,3 1 458 2,5 -8,5  
Placeringar sammanlagt 58 218 100 60 467 103,9 3,7 5,5
Derivatens inverkan     -2 249 -3,9    
Placeringar till verkligt värde 58 218   58 218 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 4,0 år.
Den öppna valutapositionen är 23,1 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >