Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 16 392 28,9 18 615 32,8 -5,2  
Lånefordringar 1 885 3,3 1 885 3,3 1,9  
Masskuldebrevslån 13 595 24,0 13 404 23,6 -6,5 4,4
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 5 200 9,2 4 450 7,8 -9,9  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 8 394 14,8 8 954 15,8 -4,2  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
913 1,6 3 326 5,9 -1,5  
Aktieplaceringar 27 389 48,3 26 045 45,9 -9,6  
Noterade aktier 18 355 32,4 17 001 30,0 -15,3 12,8
Kapitalplaceringar 7 758 13,7 7 758 13,7 4,8  
Onoterade aktieplaceringar 1 276 2,3 1 276 2,3 4,6  
Fastighetsplaceringar 6 920 12,2 6 953 12,3 2,3  
Direkta fastighetsplaceringar 6 213 11,0 6 230 11,0 1,8  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 706 1,2 723 1,3 6,9  
Övriga placeringar 6 004 10,6 6 322 11,1 -1,1  
Placeringar i hedgefonder 4 394 7,7 4 394 7,7 6,2 5,8
Tillgångsplaceringar 91 0,2 183 0,3 -  
Övriga placeringar 1 519 2,7 1 744 3,1 -22,0  
Placeringar sammanlagt 56 706 100 57 935 102,2 -6,2 5,8
Derivatens inverkan     -1 229 -2,2    
Placeringar till verkligt värde 56 706   56 706 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 2,7 år.
Den öppna valutapositionen är 23,8 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >