Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 15 248 27,3 12 782 22,9 -5,7  
Lånefordringar 1 892 3,4 1 892 3,4 3,2  
Masskuldebrevslån 12 904 23,1 11 679 20,9 -7,2 5,1
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 4 596 8,2 3 254 5,8 -10,9  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 8 308 14,9 8 425 15,1 -4,8  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
452 0,8 -789 -1,4 -0,7  
Aktieplaceringar 26 761 48,0 25 379 45,5 -12,8  
Noterade aktier 17 730 31,8 16 349 29,3 -18,6 15,1
Kapitalplaceringar 7 731 13,9 7 731 13,9 0,8  
Onoterade aktieplaceringar 1 299 2,3 1 299 2,3 6,6  
Fastighetsplaceringar 7 048 12,6 7 108 12,7 4,0  
Direkta fastighetsplaceringar 6 339 11,4 6 382 11,4 3,4  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 709 1,3 726 1,3 9,2  
Övriga placeringar 6 719 12,0 7 218 12,9 -3,3  
Placeringar i hedgefonder 4 899 8,8 4 899 8,8 8,8 5,3
Tillgångsplaceringar 34 0,1 403 0,7 -  
Övriga placeringar 1 786 3,2 1 915 3,4 -32,8  
Placeringar sammanlagt 55 775 100 52 487 94,1 -8,0 6,5
Derivatens inverkan     3 289 5,9    
Placeringar till verkligt värde 55 775   55 775 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 2,5 år.
Den öppna valutapositionen är 23,3 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >