Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 16 547 32,9 14 857 29,5 -2,1  
Lånefordringar 1 540 3,1 1 540 3,1 0,0 6,9
Masskuldebrevslån 13 074 26,0 10 486 20,8 -2,3  
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 4 852 9,6 4 257 8,5 -2,5  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 8 222 16,3 6 229 12,4 -2,2  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
1 933 3,8 2 831 5,6 -1,6  
Aktieplaceringar 23 428 46,6 22 460 44,6 1,4  
Noterade aktier 17 809 35,4 16 842 33,5 0,7 18,2
Kapitalplaceringar 4 651 9,2 4 651 9,2 4,3  
Onoterade aktieplaceringar 968 1,9 968 1,9 2,9  
Fastighetsplaceringar 6 440 12,8 6 458 12,8 1,1  
Direkta fastighetsplaceringar 5 846 11,6 5 847 11,6 1,5  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 594 1,2 611 1,2 -3,1  
Övriga placeringar 3 892 7,7 4 423 8,8 14,9  
Placeringar i hedgefonder 2 769 5,5 2 769 5,5 2,2 5,1
Tillgångsplaceringar 42 0,1 58 0,1    
Övriga placeringar 1 080 2,1 1 595 3,2 49,9  
Placeringar sammanlagt 50 307 100 48 198 95,8 1,1 6,9
Derivatens inverkan     2 109 4,2    
Placeringar till verkligt värde 50 307   50 307 100,0    

 

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 2,1 år.
Den öppna valutapositionen är 16,9 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >