Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.

Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker 

Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.

Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.

Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.

  Basallokering
Mn euro
% Riskfördelning
Mn euro
% Avkastning % Volatilitet
Ränteplaceringar 19 803 34 20 773 35 8,4  
Lånefordringar 1 422 2 1 422 2 5,3  
Masskuldebrevslån 16 269 28 20 980 36 9,5 6,6
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 6 003 10 7 402 13 7,2  
Masskuldebrevslån i övriga samfund 10 266 17 13 578 23 10,9  
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl.
fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna)
2 111 4 -1 629 -3 -0,3  
Aktieplaceringar 27 113 46 27 691 47 10,1  
Noterade aktier 17 761 30 18 339 31 13,5 14,4
Kapitalplaceringar 7 766 13 7 766 13 2,8  
Onoterade aktieplaceringar 1 587 3 1 587 3 7,2  
Fastighetsplaceringar 5 816 10 5 816 10 -13,5  
Direkta fastighetsplaceringar 5 122 9 5 122 9 -15,0  
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 694 1 694 1 -0,7  
Övriga placeringar 6 192 10 5 816 10 -13,5  
Placeringar i hedgefonder 5 092 9 5 092 9 4,5 7,6
Tillgångsplaceringar 0 0 0 0 -  
Övriga placeringar 1 100 2 1 066 2 -7,5  
Placeringar sammanlagt 58 923 100 60 438 103 5,8 5,5
Derivatens inverkan     -1 514 -3    
Placeringar till verkligt värde     58 923 100    

Masskuldebrevslånens modifierade duration är 4,5 år.
Den öppna valutapositionen är 22,2 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?

Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >