Pensionsbeslut

När vi har behandlat din pensionsansökan, ser du ditt pensionsbeslut på tjänsten MinPension. Du får beslutet också per post till den adress du uppgett. Om du har valt elektroniska tjänster skickas beslutet inte per post. Du får ett sms om att du fått ett nytt beslut till mobilnumret som du har uppgett. När du har fattat beslutet, läs våra instruktioner nedan för de viktigaste sakerna att tänka på i din situation.

Utbetalning och beskattning av pension

 • Pension beskattas annorlunda än löneinkomst. Kontakta skattemyndigheterna och be om ett nytt skattekort för pension. Du kan beställa skattekort på skatt.fi/skattekort eller via skattemyndighetens servicenummer 029 497 001. Skattemyndigheten sänder kortet direkt till oss på Ilmarinen.
 • Gör detta genast, eftersom vi utan skattekort är tvungna att ta ut 40 procents förskottsinnehållning på din pension.
 • Då vi fått skattekortet återbetalar vi inom en vecka till ditt konto den skatteandel som betalats för mycket. Observera att skattekortet måste vara giltigt från pensionens början för att vi ska kunna återbetala eventuell skatteandel som betalats för mycket. Följ med den nuvarande betalnings- och beskattningssituationen i MinPension-tjänsten.
 • Om du får ett nytt pensionsbeslut och ditt pensionsbelopp ändras, kontrollera behovet att ändra din skatteprocent med Skatteförvaltningen.
 • Framöver får vi förskottsinnehållningsuppgifter varje år från skatte-myndigheten oberoende av ditt bosättningsland.
 • När det gäller personer som bor utomlands begär vi skatteuppgifterna direkt av skatteförvaltningen. Mer information får du av skatteförvaltningen, internationell personbeskattning +358 29 497 003.
 • Pensioner ändras årligen med arbetspensionindex. Nästa års pensionsbelopp ser du i december i MinPensions-tjänsten. Där kan du också ändra dina adress- eller bankkontouppgifter, höja skatteprocenten och skriva ut ett intyg över pensionsbeloppet.
 • Läs mer om positivt pensionsbeslut.

Vad gör jag efter att ha fått pensionsbeslutet?

 1. Beställ skattekortet för pensionen. Du hittar mer anvisningar i avsnittet Utbetalning och beskattning av pension.

  Vi skickar ditt arbetspensionskort inom två veckor. Med kortet intygas att du är pensionär och att du har rätt till rabatt i företag som beviljar rabatter. Läs mer om arbetspensionskort.

  Om du har arbetat fram till att pensionen börjat och ännu inte nått din högsta pensionsålder ska åtminstone ett av dina anställningsförhållanden avslutas innan pensionen börjar. Om något av dina anställningsförhållanden fortsätter kan du ansöka om pensionen du tjänat in efter att det upphört.

  Tillfälligt beslut

  Om du har fått ett tillfälligt beslut av oss, fattar vi det slutgiltiga beslutet tidigast månaden efter att din pension börjat, när din arbetsgivare anmält anställningsförhållandets slutdatum till inkomstregistret och vi fått alla uppgifter om pensionsgrundande inkomster och oavlönade perioder.

  För att få pension krävs att anställningsförhållandet upphör, om du inte är i din högsta pensionsålder. Kravet på avslutad anställning gäller också tillfälligt arbete och personer som arbetar enligt s.k. nollavtal. Om vi ​​har betalat ut pension med ett tillfälligt beslut, men förutsättningarna för att få pensionen inte är uppfyllda, kan den pension som betalats ut utan skäl återkrävas.

  Uppskovsförhöjning

  Om du har ansökt om pension senare än din lägsta pensionsålder och du är berättigad till uppskovsförhöjning får du förhöjningsdelen i sin helhet först i det slutgiltiga pensionsbeslutet. Du är inte berättigad till uppskovsförhöjning för tidsperioder då du fått arbetslöshetsförmåner.

  Arbete vid sidan av pensionen

  Du kan arbeta utan inkomstgräns vid sidan om ålderspension. Under arbete i Finland intjänas mera pension. Läs mer om arbete i pension.

  Det är frivilligt att ha företagarförsäkring vid sidan om ålderspension. Läs mer om företagande som pensionär.

  Kom ihåg att ansöka om utbetalning av pensionen du tjänat in för arbete vid sidan om din pension när du når din högsta pensionsålder. Du kan kontrollera din högsta pensionsålder enligt ditt födelseår här.

 2. Beställ skattekortet för pensionen. Du hittar mer anvisningar i avsnittet Utbetalning och beskattning av pension.

  Arbete vid sidan av pensionen

  Vid sidan av den partiella ålderspensionen kan du arbeta i den omfattning som du själv vill. Arbete efter att du har nått din lägsta pensionsålder samlar in uppskovsförhöjning.

  Arbete vid sidan av pensionen ska försäkras. Om du är företagare fortsätter din FöPL försäkring med den nuvarande arbetsinkomsten. Vi ber dig genast meddela oss om eventuella ändringar i din företagarverksamhet.

  Ansökning av ålderspension

  När du vill gå i pension efter att ha tagit ut partiell ålderspension ska du ansöka om det med en ålderspensionsansökan. Pensionen börjar inte automatiskt eftersom du själv får välja när du går i ålderspension.

  Du får ditt arbetspensionskort när ålderspensionen börjar, dock tidigast när du har nått din lägsta pensionsålder.

 3. Beställ skattekortet för pensionen. Du hittar mer anvisningar i avsnittet Utbetalning och beskattning av pension.

  Arbetspensionskort

  Vi skickar ditt arbetspensionskort inom två veckor om du har beviljats invalidpension. Med kortet intygas att du är pensionär och att du har rätt till rabatt i företag som beviljar rabatter. Om ditt beslut är interimistiskt får du arbetspensionskortet efter det slutgiltiga pensionsbeslutet. Mottagare av rehabiliteringsstöd har inte rätt till arbetspensionskort. Läs mer om arbetspensionskort.

  Ansökning om fortsatt pension

  Om din arbetsoförmåga fortsätter och du vill ansöka om fortsatt pension ska du lämna ett nytt B-läkarutlåtande till oss i god tid innan pensionen upphör.

  Det enklaste sättet att skicka ett uttalande är via MinPension- nättjänsten, under Sök pension eller rehabilitering – Sök fortsättning. Vi betalar inte för kostnaderna som uppstått för anskaffning av läkarutlåtandet.

  Arbete vid sidan av pensionen

  Arbete vid sidan av pensionen eller företagsverksamhet ska försäkras. I lönearbete ansvarar arbetsgivaren för försäkringen, medan företagare ska teckna pensionsförsäkring för företagare.

  Om du arbetar som pensionär intjänar du mer pension. I pensionsbeslutet ser du hur mycket du kan förtjäna som pensionär. Som inkomst betraktas alla skattepliktiga löneinkomster, bland annat semesterpenning, resultatpremier och beskattningsvärdet av naturaförmåner.

  Om din bruttoinkomst för arbete överstiger inkomstgränsen ska du informera oss.

  Du ska ansöka separat om pension som du intjänat för arbete som pensionär.

 4. Om du har fått ett förhandsbeslut om delpension och du vill övergå till delpension, meddela oss om det innan tidsfristen enligt beslutet löper ut.

  Hur anmäler jag om att jag går i pension?

  Om du börjar arbeta deltid, kom överens med din arbetsgivare om när deltidsarbetet börjar och se till att din lön inte överskrider inkomstgränsen. Du kan meddela oss om att du ska gå i delinvalidpension i tjänsten MinPension under avsnittet Ansök om pension eller rehabilitering – Ansök om utbetalning av delinvalidpension.

  Vi kommer att begära en redogörelse om när deltidsarbetet börjat och om dina inkomster av din arbetsgivare. Om du har ansökt om eller fått arbetslöshetsdagpenning eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, meddela under ”mer information” varifrån och under vilken tidsperiod.

  Om du inte fortsätter arbeta kan du meddela oss om att du går i delinvalidpension i tjänsten MinPension. Om du har ansökt om eller fått arbetslöshetsdagpenning eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, meddela under ”mer information” varifrån och under vilken tidsperiod.

  Inkomster som ska beaktas

  Alla beskattningsbara bruttoinkomster som löner, semesterpenning, tillägg, resultatlön och naturaförmåner räknas som inkomster vid deltidsarbete. Lönedelar som betalas mer sällan än en gång i månaden ska uppskattas och fördelas på 12 månader. Sådana lönedelar är till exempel semesterpenning och resultatlön. Också eventuella inkomster från bisysslor och företagsverksamhet beaktas. De totala månadsinkomsterna får inte överskrida inkomstgränsen.

  Början och utbetalning av pension

  Vi fattar ett separat beslut om utbetalningen av din delinvalidpension efter av vi har fått alla nödvändiga utredningar för att fatta beslutet. När delinvalidpensionen börjar beror på när arbetsoförmågan börjat och när inkomsterna, eller för företagare FöPL-arbetsinkomsten, har minskat. Retroaktiv utbetalning av delinvalidpension påverkas av förmåner som betalats ut under samma period.

  Delinvalidpensionen börjar alltid den första dagen i månaden.


  Företagare vid sidan av delinvalidpension

  Du kan fortsätta arbeta vid sidan av din delpension. Beakta den inkomstgräns som anges på förhandsbeslutet då du uppskattar din FöPL-arbetsinkomst. Du får maximibeloppet för din FöPL-arbetsinkomst på årsnivå genom att multiplicera din inkomstgräns per månad med tolv. Din FöPL-arbetsinkomst kan således vara högst din inkomstgräns per år när pensionen börjar. 

  FöPL-försäkringen är lagstadgad, dvs. obligatorisk, om din arbetsinkomst överstiger FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns. Då du arbetar vid sidan av pension intjänar du ytterligare pension enligt din FöPL-arbetsinkomst i FöPL-försäkringen. 

  Beslut om utbetalning av delpension

  När du får beslutet om utbetalning av delpension, beställ skattekortet för pensionen. Du hittar mer anvisningar i avsnittet Utbetalning och beskattning av pension.

  Mottagare av delpension har inte rätt till arbetspensionskort.

  Ansökning om fortsatt pension

  Om du har fått beslutet av partiellt rehabiliteringsstöd och din arbetsoförmåga fortsätter, kan du ansöka om fortsatt pension för att lämna ett nytt B-läkarutlåtande till oss i god tid innan pensionen upphör.

  Det enklaste sättet att skicka ett uttalande är via MinPension- nättjänsten, under Sök pension eller rehabilitering – Sök fortsättning. Vi betalar inte för kostnaderna som uppstått för anskaffning av läkarutlåtandet.

 5. Om du har fått ett förhandsbeslut om arbetslivspension och du vill gå i pension, meddela oss om det innan den tidsfrist som nämns i beslutet löper ut.

  Vi utfärdar ett beslut om utbetalning av pension efter att vi fått din anmälan om att du går i pension. Pension utbetalas från ingången av den månad då ålderskravet uppnås och dina inkomster är under inkomstgränsen eller du avslutar ditt arbete. 

  Hur anmäler jag om att jag går i pension? 

  Anmäl om övergången till pension genom att fylla i den bifogade blanketten som du ger med beslutet. Om du har ansökt eller fått arbetslöshetsdagpenning eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, ange under ”tilläggsuppgifter” på blanketten varifrån och under vilken tid.

  Pensionsförsäkring för företagare 

  Du kan fortsätta att arbeta som företagare vid sidan av pensionen. Beakta den inkomstgräns som anges på förhandsbeslutet då du uppskattar din FöPL-arbetsinkomst. Du får maximibeloppet för din FöPL-arbetsinkomst på årsnivå genom att multiplicera din inkomstgräns per månad med tolv. Din FöPL-arbetsinkomst kan således vara högst din inkomstgräns per år när pensionen börjar. 

  FöPL-försäkringen är lagstadgad, dvs. obligatorisk, om din arbetsinkomst överstiger FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns. Då du arbetar vid sidan av pension intjänar du ytterligare pension enligt din FöPL-arbetsinkomst i FöPL-försäkringen.

  Beslut om utbeltalning av arbetslivspension

  När du får ett separat beslut om utbetalning av arbetslivspension, beställ skattekortet för pensionen. Du hittar mer anvisningar i avsnittet Utbetalning och beskattning av pension. Vi skickar ditt arbetspensionskort inom två veckor om du har beviljats invalidpension. Med kortet intygas att du är pensionär och att du har rätt till rabatt i företag som beviljar rabatter. Om ditt beslut är interimistiskt får du arbetspensionskortet efter det slutgiltiga pensionsbeslutet.

  Arbete vid sidan av pensionen

  Arbete vid sidan av pensionen eller företagsverksamhet ska försäkras. I lönearbete ansvarar arbetsgivaren för försäkringen, medan företagare ska teckna pensionsförsäkring för företagare.

  Om du arbetar som pensionär intjänar du mer pension. I pensionsbeslutet ser du hur mycket du kan förtjäna som pensionär. Som inkomst betraktas alla skattepliktiga löneinkomster, bland annat semesterpenning, resultatpremier och beskattningsvärdet av naturaförmåner.

  Om din bruttoinkomst för arbete överstiger inkomstgränsen ska du informera oss.

  Du ska ansöka separat om pension som du intjänat för arbete som pensionär.

 6. Beställ skattekortet för pensionen. Du hittar mer anvisningar i avsnittet Utbetalning och beskattning av pension. Observera att du måste beställa ett separat skattekort även för en barnpension.

  Om du är pensionstagare

  • Beloppet av din efterlevandepension justeras enligt din egen arbetspension genast när din efterlevandepension börjar.
  • Om din egen arbetspension är större än förmånslåtarens arbetspension vid dödstidpunkten återstår ingen efterlevandepension att betala ut.

  Om du är i arbetslivet

  • Beloppet av din efterlevandepension justeras efter att du fått så kallad omställningspension i sex månader.
  • Om du har minderåriga barn som bor i samma hushåll som du justeras din efterlevandepension när ditt yngsta barn fyller 18 år.
  • Din efterlevandepension justeras igen när du inleder din egen arbetspension. Om din arbetspension är stor är det möjligt att du inte alls får familjepension.

  Annat att observera

  • Om du också får efterlevandepension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn minskas pensionen enligt förhållandet mellan den privata och den offentliga efterlevandepensionen.
  • Om du även får utländsk efterlevandepension minskas pensionen enligt förhållandet mellan den finska och utländska efterlevandepensionen.
  • Mer information om bland annat barnpensionens storlek finns på sidan Familjepension för efterlevande make och barn

  Nedanstående exempel beskriver situationer där efterlevandepensionens belopp justeras. Uppgifterna hjälper dig att tolka din pensionsberäkning.


  Justering efter omställningspensionen på sex månader

  Beräknad arbetspension för efterlevande make består av din intjänade arbetspension fram till slutet av föregående år och av pensionsdelen för återstående tid. Återstående tid beräknas från början av förmånslåtarens dödsår till slutet av den månad då du uppnår din fastställda lägsta ålderspensionsålder.

  Grunden för minskning av efterlevandepensionen är en gräns som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet och som enligt arbetspensionslagarna ska användas vid justeringen av efterlevandepensionen. Om den efterlevande makens beräknade arbetspension överskrider grunden för minskningen minskar varje euro som överskrider gränsen efterlevandepensionen med 50 cent.

  Minskningens inverkan på efterlevandepensionen har beräknats utifrån följande formel:
  Efterlevande makes beräknade arbetspension – grund för minskning = överskridande del/2.

  Det yngsta barnet fyller 18 år

  Beräknad arbetspension för efterlevande make består av din intjänade arbetspension fram till slutet av föregående år och av pensionsdelen för återstående tid. Återstående tid beräknas från början av det år då barnet fyller 18 år till slutet av den månad då du uppnår din fastställda lägsta ålderspensionsålder.  

  Grunden för minskning av efterlevandepensionen är en gräns som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet och som enligt arbetspensionslagarna ska användas vid justeringen av efterlevandepensionen. Om den efterlevande makens beräknade arbetspension överskrider grunden för minskningen minskar varje euro som överskrider gränsen efterlevandepensionen med 50 cent.  

  Minskningens inverkan på efterlevandepensionen har beräknats utifrån följande formel:  
  Efterlevande makes egen arbetspension – grund för minskning = överskridande del/2.  

  Änkan går i egen arbetspension

  Änkepension före justeringen är 50 procent av förmånslåtarens arbetspension vid dödsfallet ändrad till årets indexnivå. Det här skiljer sig från beloppet, som utbetalas på din änkepension, eftersom vi redan en gång har justerat beloppet på basen av din beräknade änkepension. 

  Änkans egen arbetspension är fullt belopp av din egen arbetspension, som vi har fått från pensionsregistret. 

  Grunden för avdraget är ett gränsbelopp, som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och som måste användas i justering av din änkepension. Om änkans egen pension överstiger grunden för avdraget, minskar varje euro som överstiger grunden änkepension med 50 cent. Grunden för avdraget är samma, när vi justerades din änkepension första gången. Grunden är ändrat till årets indexnivå. 

  Minskningens inverkan på din änkepension är uträknad enligt följande formel:  
  Änkans egen arbetspension – grunden för avdraget = överskjutande del/2.  

  • Om du vill återkalla en pension som du blivit beviljad kan du göra det under besvärstiden.
  • Om vi ännu inte har hunnit skicka ditt pensionsbeslut kan du återkalla din ansökan genom att meddela oss.
  • Meddela oss skriftligen via meddelandefunktionen i MinPension om du vill återkalla pensionen.