Vad ska jag göra om jag får avslag på min ansökan om invalidpension?

Om vi inte har beviljat den pension du sökt får du alltid ett beslut som inkluderar en motivering. Du kan söka ändring av beslutet inom 30 dagar. I stället för arbetspensionsskydd kan du få annat stöd till exempel från FPA, TE-byrån och försäkringsbolagen.

Återgång till arbetet

Om ditt anställningsförhållande fortfarande är i kraft, fundera först tillsammans med din arbetsgivare vilka möjligheter du har att återvända till arbetet. Du kan diskutera din situation med företagsläkaren eller den behandlande läkaren. Du kan tillsammans med din läkare och arbetsgivare reda ut hur dina arbetsuppgifter kan anpassas. Det lönar sig också att fundera om du har möjlighet att byta till andra uppgifter på din arbetsplats som passar ditt hälsotillstånd.

Om du har arbetat som företagare och fortsätter din företagsverksamhet, fundera över hur du kan organisera ditt arbete för att underlätta det.

Om ditt anställningsförhållande upphört eller om du har avslutat din företagsverksamhet kan du anmäla dig som arbetssökande till TE-byrån. Om TE-byrån inte kan hjälpa dig hitta ett arbete som motsvarar ditt yrke eller din arbetsförmåga, kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning från din arbetslöshetskassa eller FPA. Från arbetslöshetskassan får du inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och från FPA grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig arbete som är lämpligt för ditt hälsotillstånd, kan du få arbetslöshetsdagpenning även om ditt anställningsförhållande är i kraft. Be i så fall din arbetsgivare om ett intyg över detta och lämna in det till TE-byrån.

Yrkesinriktad rehabilitering

Du har i samband med pensionsbeslutet eventuellt fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering. Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att hjälpa dig att fortsätta i arbetslivet, dvs. att återvända till arbetet som arbetstagare eller företagare. Yrkesinriktad rehabilitering kan vara till exempel arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning. Vi gör en individuell bedömning av vilken form av yrkesinriktad rehabilitering är den mest lämpliga för dig.

Om du inte har möjlighet till Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering, kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering från FPA. FPA:s yrkesinriktade rehabilitering omfattar bland annat yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, yrkesinriktade rehabiliteringskurser, sysselsättningsfrämjande rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning, utbildning och näringsstöd. Du kan också ansöka om stöd från FPA för hjälpmedel som hjälper dig att klara av arbetet eller studierna.

Om du behöver rehabilitering på grund av ett arbetsolycksfall, en yrkessjukdom eller trafikskada, får du rehabiliteringsersättning från olycksfalls- eller trafikförsäkringsbolaget. Yrkesinriktad rehabilitering enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen har företräde i förhållande till yrkesinriktad rehabilitering som finansieras av Ilmarinen. Till olycksfalls- och trafikförsäkringens rehabiliteringsformer hör bland annat medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering, hjälpmedel samt ändringsarbeten i bostaden för allvarligt skadade.

Medicinsk rehabilitering

För att behålla din arbetsförmåga kan du eventuellt även behöva medicinsk rehabilitering. Du kan höra dig för om medicinsk rehabilitering till exempel på företagshälsovården, hälsovårdscentralen, centralsjukhusets rehabiliteringsundersökningsenhet eller FPA:s lokalbyrå. Ilmarinen varken ordnar eller betalar för medicinsk rehabilitering.

Utkomststöd

Om du inte får utkomst från något annat håll ska du ansöka om utkomststöd. Du kan ansöka om utkomststöd från FPA och kompletterande utkomststöd från din hemkommun.

Sökande av ändring

Du ska söka ändring skriftligen inom 30 dagar om du är missnöjd med beslutet. Läs mer om sökande av ändring.

Stöd vid olika livssituationer

  • Jag vill anpassa mina arbetsuppgifter till mitt hälsotillstånd: arbetsplatsens företagshälsovård

  • Jag vill hitta ett arbete som passar mitt hälsotillstånd: TE-byråns arbetsförmedlings- och kompetensutvecklingstjänster samt tjänster inom stödd sysselsättning

  • Hur klarar jag mig som arbetslös: arbetslöshetskassorna, FPA

  • Jag är intresserad av studier – studiesociala förmåner: FPA, TE-byråer, arbetslöshetskassor, Utbildningsfonden

  • Jag är intresserad av medicinsk rehabilitering eller hjälpmedel och vill söka mig till undersökningar: FPA, företagshälsovården, hälsovårdscentralen, centralsjukhusens rehabiliteringspolikliniker eller annan offentlig hälso- och sjukvård

  • Jag är intresserad av psykisk rehabilitering: FPA:s rehabiliterings- och anpassningskurser och rehabiliteringspsykoterapi samt övriga tjänster, företagshälsovården eller den offentliga hälso- och sjukvården

  • Jag drabbades av ett arbetsolycksfall, insjuknade i en yrkessjukdom eller råkade ut för en trafikolycka – yrkesinriktad rehabilitering: olycksfalls- eller trafikförsäkringsbolaget