Så här främjar du den fysiska arbetsförmågan på arbetsplatsen som arbetsgivare

Som arbetsgivare har du en lagstadgad skyldighet att sörja för dina arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet. Till den hör även stöd för arbetstagarnas stöd- och rörelseorgans funktionsförmåga. Du lyckas när du bygger upp goda arbetsförhållanden och stöder din arbetstagare om hen har symtom eller insjuknar.

Använd ergonomimetoder

Arbetet har förändrats enormt under de senaste decennierna och samtidigt blivit fysiskt lättare. Förändringarna gäller såväl arbetets innehåll, arbetssätt som arbetets organisering. Men fortfarande omfattar ca 30 procent av arbetsuppgifterna fysiskt tungt arbete. I många fysiskt belastande arbetsuppgifter har även de informationsmässiga kraven och användningen av data- och kommunikationsteknologi ökat, eftersom informationsteknik används för att följa upp hur arbetet framskrider och för att styra det. Förändringarna påverkar förutom dina arbetstagares hälsa även ditt företags produktivitet, konkurrenskraft och därmed hela samhället.

Du har tillgång till bra metoder för att främja och upprätthålla dina arbetstagares stöd- och rörelseorgans hälsa. Med hjälp av ergonomin kan arbetet, arbetsredskapen och arbetsmiljön planeras så att de motsvarar personens egenskaper. Genom att tillämpa ergonomi kan du utveckla arbetet i ditt företag så att det flyter smidigt och främja dina arbetstagares funktions- och arbetsförmåga samt förebygga eventuella symtom eller sjukdomar. På så sätt kan du även undvika extra kostnader.

Om din arbetstagare ändå får symtom i stöd- och rörelseorganen, lönar det sig för dig att inleda en omstrukturering av enskilda uppgifter. Du får även här hjälp av ergonomilösningar som kan gälla till exempel arbetssätt, arbetsredskap och flexibelt arbete. När arbetet omstruktureras för att det ska vara lämpligt för arbetstagarens arbetsförmåga kan du stöda personen i att fortsätta jobba, sänka tröskeln för återgången till arbetet och förebygga att symtomen återkommer. Arbetets omstruktureringsbehov utgör även en del av den kontinuerliga utvecklingen av arbetet.

Genom ergonomin och samarbete med företagshälsovården kan du utveckla arbetet och bygga upp ett verksamhetssätt i ditt företag som stöder stöd- och rörelseorganens hälsa.

Främja stöd- och rörelseorganens hälsa och led arbetsförmågan

Främjande av stöd- och rörelseorganens hälsa är en del av ledningen av arbetsförmågan på din arbetsplats. Du kan främja stöd- och rörelseorganens hälsa alltid när du utvecklar kompetensen, arbetssätten, arbetslokalerna, utrustningen och redskapen på arbetsplatsen.

Läs om ledning av arbetsförmågan

  1. Gör en systematisk bedömning av arbetets belastningsfaktorer.
  2. Ta i bruk de ergonomiska principerna i ditt företag och gör dem till en del av den normala utvecklingen av arbetet. Fundera över hur du kan utveckla arbetet och arbetsförhållandena systematiskt så att arbetet inte orsakar en för stor eller ensidig belastning.  
  3. Inkludera cheferna och arbetstagarna i utvecklingen av arbetet och arbetsförhållandena.
  4. Ordna introduktion och annan utbildning på arbetsplatsen där man även behandlar arbetets belastningsfaktorer och arbetssätt som stöder funktionsförmågan.
  5. Ta belastningsfaktorer och symtom på allvar även när arbetet blir gjort trots dem. 
  6. Gör stödjande av stöd- och rörelseorganens hälsa till en del av ditt företags tidiga stöd. Sköt om att ditt företags chefer och arbetstagare identifierar skadliga belastningsfaktorer, för dem på tal och får stöd från företagshälsovården så tidigt som möjligt när symtom framträder.
  7. Stöd chefernas arbete och omstrukturera arbetet. Då kan ni sänka arbetstagarnas tröskel för återgången till arbetet efter en sjukledighet och förebygga att symtomen återkommer.
  8. Gör tillsammans upp konkreta mål för främjande av stöd- och rörelseorganens hälsa som är lätta att följa.

Bedöm och kontrollera arbetets fysiska belastning

Din uppgift är att bedöma den fysiska belastningen av det arbete som utförs i ditt företag. Företagshälsovården hjälper dig med detta. En bedömning av arbetets fysiska belastning avser en utredning av belastningen på stöd- och rörelseorganen samt andnings- och blodcirkulationsorganen som en del av arbetsplatsutredningen. Företagshälsovårdens experter bedömer belastningens inverkan på dina arbetstagares arbetsförmåga och hälsa.

Det är viktigt att göra en utvärdering särskilt i sådana uppgifter som omfattar upprepad eller fortlöpande

 • hantering av bördor  
 • statiskt muskelarbete, till exempel att bära upp armarna  
 • ensidiga arbetsrörelser eller arbetsställningar 
 • arbetsfaser som kräver styrka 
 • vibration som riktas mot kroppen eller händerna  
 • psykosociala belastningsfaktorer, såsom höga krav, små påverkningsmöjligheter samt knappt stöd från arbetsgemenskapen och chefen.

Utifrån utredningen planerar du tillsammans med företagshälsovården och experter i ergonomi åtgärder för att hantera belastningen. Du har ansvaret för att genomföra dem.