Ergonomi bidrar till effektiv ledning av arbetsförmågan

Ergonomi främjar arbetsförmågan för dina arbetstagare. Ergonomi gör att arbetet fungerar bättre och minskar därmed även risken för arbetsoförmåga. Arbetsergonomi erbjuder forskningsbaserad information om praktiska metoder till stöd för att utveckla arbetet. Därför är ergonomi en given del av strategisk ledning av arbetsförmåga.

Ergonomi erbjuder information och lösningar

Ergonomi innebär att anpassa arbetet och tekniska lösningar efter människors förmågor och egenskaper. Ledning av arbetsförmåga innebär å sin sida resultatinriktade och strategiska åtgärder, med vilka du kan identifiera, hantera och minska risken för arbetsoförmåga i ditt företag. När ni tillsammans har ställt upp målen för ledning av arbetsförmågan, kan ni med ergonomins hjälp identifiera negativa belastningsfaktorer och utveckla arbetet och arbetsmiljön i riktningen som ni eftersträvar. Det är ledning av arbetsförmågan när den är som bäst.

Ergonomi erbjuder

  • forskningsbaserad information och praktiska lösningar för det dagliga arbetet
  • metoder för att planera arbetsprocesser, arbetsuppgifter och arbetsmiljön
  • metoder för att utse de arbetsredskap och system som ni använder för att anpassa dem efter dina arbetstagares egenskaper, förmågor och behov. De är då till nytta även för arbetet och verksamheten.

Människan som utgångspunkt när du utvecklar arbetet

Att använda människans egenskaper som utgångspunkt för att utveckla arbetet är centralt när det gäller att hantera risken för arbetsoförmåga och dina arbetstagares arbetsförmåga oberoende av vilka metoder ni använder för att utveckla arbetet. Metoderna för arbetsergonomi passar lika bra till exempel för att utveckla arbetsforskning, Lean-metoden samt designtänkande alltså Design Thinking-metoden. Att utveckla ergonomin är också en del av ditt företags hållbarhetsarbete.

Granska arbetet med hjälp av ergonomins olika delområden

 Ergonomi delas in i tre delområden: fysisk, kognitiv och organisatorisk ergonomi. Det är bra att granska dem parallellt. Deras betydelse betonas på olika sätt i olika situationer.

Kunskapsarbete är alltid förknippat med fysiska faktorer

Nästan allt fysiskt arbete innehåller nuförtiden även kognitivt arbete, alltså arbete som innehåller databehandling. Människan är en fysisk varelse, som använder verktyg och teknik fysiskt och i olika arbetsförhållanden. Alla arbeten har också organisatoriska faktorer som påverkar hur arbetet fungerar.

Ta hjälp av ergonomin och utveckla arbetet på ett övergripande sätt

Organisationen, arbetet, arbetsmiljön och arbetstagarna är alltid sammankopplade. Människans egenskaper påverkar arbetssättet samtidigt som arbetet och förändringar i arbetet påverkar människan. När du påverkar en arbetsrelaterad faktor, påverkar du samtidigt många andra faktorer.

Ett övergripande det vill säga systematiskt perspektiv gällande ergonomin innebär förmåga att observera helheter i stället för delar. Utveckla ditt företags arbetsprocesser med ergonomiska metoder på ett övergripande sätt och ta hänsyn till förändringarnas effekter på både människorna och arbetet. När du utvecklar arbetet, är det viktigt att granska effekterna av förändringarna som görs i arbetsskedena på de tidigare, parallella och efterföljande skeden.

Ergonomi hjälper dig att förutse

Ergonomi hjälper dig att förutse och stöder planeringen av arbetet och arbetsmiljön. Förändringar i arbetet förutsätter anpassning till dem. Anpassning kräver å sin sida utveckling av nya arbetssätt. Omfattande ergonomiforskning om människan hjälper dig att planera. Planera nya arbetsuppgifter och arbetssätt på ett sådant sätt att det är möjligt för dina arbetstagare att arbeta på ett hälsosamt, säkert och fungerande sätt.

Skapa förutsättningar för bra arbete i ditt företag

Som arbetsgivare skapar du möjligheterna för ett hälsosamt, säkert, smidigt och hållbart arbete i ditt företag.

  • Ta hänsyn till arbetsergonomin redan när du planerar arbete och arbetsmiljö och i förändringssituationer. Involvera arbetstagarna i planeringen.
  • Ge dina arbetstagare möjlighet att delta i utvecklingen av gemensamma spelregler och verksamhetsmetoder som stödjer ett hälsosamt och säkert arbete.
  • Se till att dina arbetstagare med låg tröskel kan berätta om sina observationer och ge förslag på hur ergonomin kan förbättras.
  • Se också till att arbetstagarna kan arbeta enligt de anvisningar som ni har sammanställt.