Modellen för tidigt stöd för arbetsförmågan

Modellen för tidigt stöd samlar arbetsplatsens metoder och anvisningar för tidigt stöd samt upprätthållande och uppföljning av arbetsförmågan. Till exempel uppföljning av sjukfrånvaro, stöd för återgång till arbetet och ett rusmedelsprogram är en del av tidigt stöd för arbetsförmågan.

Vad är en modell för tidigt stöd?

I modellen kommer arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården tillsammans överens om alla tidiga åtgärder och metoder för att stöda arbetsförmågan. Modellen för tidigt stöd består av ett dokument där man tillsammans skrivit ner överenskomna metoder och anvisningar. Dokumentet beskriver tillvägagångssätten för tidigt stöd samt upprätthållande och uppföljning av arbetsförmågan. En skriftlig modell fungerar som en kompass för chefsarbetet och är någonting som bör finnas på varje arbetsplats.

Vad innehåller modellen för tidigt stöd?

Modellen för tidigt stöd innehåller vanligen en skriftlig beskrivning av åtminstone följande:

  • Vem har deltagit i att skapa modellen och hur har den behandlats gemensamt av arbetsgivaren och arbetstagarna.
  • Vem ansvarar för vad – det vill säga alla aktörers (företaget, cheferna, arbetstagarna och företagshälsovården) uppgifter, ansvarsområden och arbetsfördelning.
  • Hur identifierar vi arbetstagarnas behov av tidigt stöd och vad gör vi därefter, det vill säga innehållet i och användning av tidiga stödåtgärder.
  • Vad har vi för redskap på arbetsplatsen (digitala varnings- och rapporteringssystem, diskussionsformulär för tidigt stöd, formulär för bedömning av arbetsförmågan, andra anteckningsmallar, checklistor, rusmedelsprogram och avtal om vårdhänvisning osv.)
  • Beskrivning av sjukfrånvarosystemet (anmälningssätt, vem man skickar sjukintygen till och var man sparar dem, hur uppgifter skickas till företagshälsovården, varningsgränser för när man reagerar på sjukfrånvaro, vilka som behandlar uppgifterna och hur, sekretessfrågor samt stöd för återgång till arbetet).
  • Hur följer vi upp arbetsförmågan, rapporteringsmetoder (vem rapporterar och vad ingår i rapporterna), analys av effekterna och kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Video: Processen som beskrivs i modellen för tidigt stöd

Se videon nedan (4:09 min.) av mödellen för tidigt stöd.

Rusmedelsprogram – en del av modellen för tidigt stöd

Ett rusmedelsprogram är del av modellen för tidigt stöd. Det beskriver hur ni ska agera på arbetsplatsen i frågor som gäller berusningsmedel. Målet är att förebygga problem och väcka diskussion. Ta fram ett rusmedelsprogram tillsammans med ledningen, cheferna, arbetstagarna och företagshälsovården.

Beskriv i programmet hur ni förhåller er till användning av alkohol och andra berusningsmedel, rökning eller spelberoende på arbetsplatsen. Berätta till exempel i vilka situationer ni ska ingripa, hur ni tar upp saken till diskussion, hur en vårdhänvisning framskrider, hur ni följer upp situationen och vilka konsekvensernaa blir om vårdhänvisningsavtalet bryts. Det är viktigt att ni även beskriver ansvarsområdena, det vill säga vem som ansvarar för vilka åtgärder och vem som följer upp vad.

Du kan skapa ett passande rusmedelsprogram för ditt företag med följande verktyg: Verktyg för rusmedelsprogram (hyvatyo.ttl.fi).

Ett rusmedelsprogram är ett viktigt verktyg för praktiskt chefsarbete. När ni har kommit överens om vad som gäller på förhand behöver cheferna inte själva hitta på något nytt sätt att ta itu med en arbetstagares beroendeproblem. Att ta upp problemet till diskussion och samtalen underlättas om den berörda arbetstagaren upplever att alla behandlas lika.