FöPL-avgifter och fakturering

Som företagare betalar du själv din FöPL-avgift. Ju mer du betalar, desto mer får du i pension och sociala förmåner.

Avgiftsprocenter år 2024

Ålder Pensionstillväxt, 
% av arbetsinkomsten
FöPL-avgift, % av
arbetsikomsten 
FöPL-avgift för en nystartad företagare,
% av arbetsinkomsten 
Under 53 1,5 24,1 18,798
53-62 1,7 25,6 19,968
Minst 63 1,5 24,1 18,798

Vilka faktorer påverkar FöPL-avgiften?

Hur stor din FöPL-avgift är beror på fyra faktorer: din fastställda FöPL-arbetsinkomst, FöPL-avgiftsprocenten, avgifternas förfallomånader samt huruvida du är ny företagare.

FöPL-arbetsinkomst

 

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara penningvärdet på dina arbetsinsatser. Läs mer om FöPL-arbetsinkomst.

Avgiftsprocent

Avgiftsprocenten beror på din ålder, se tabellen ovan.

Förfallomånader

Avgifternas förfallomånader påverkar FöPL-avgiftens storlek. Det innebär att du antingen får räntegottgörelse eller behöver betala ränta beroende på om du betalar avgifterna i början eller i slutet av året. Det förmånligaste är att betala avgifterna på en gång i januari. Minst hälften av avgifterna måste betalas före augusti.

Kontrollera hur förfallomånaderna påverkar FöPL-avgiften med vår räknare >

Du kan ändra förfallomånaderna via webbtjänsten under Försäkringens uppgifter. Logga in på webbtjänsten.

Rabatt för nya företagare

När du blir företagare för första gången får du en rabatt på dina FöPL-avgifter under de första 48 månaderna. Rabatten är 22 procent av FöPL-avgiften. Läs mer om rabatten för nya företagare.

Dra av FöPL-avgifterna i beskattningen

FöPL-avgifterna är fullt avdragbara i beskattningen. Du kan dra av FöPL-avgifterna i din egen eller makens/makans beskattning eller i företagets beskattning. Fyll i skattedeklarationen enligt skattemyndigheternas anvisningar. Vi anmäler din arbetsinkomst till Skatteförvaltningen automatiskt. Glöm inte att själv anmäla dina betalda FöPL-avgifter till Skatteförvaltningen.

Ändring av FöPL-avgiftens betalare

Om du byter FöPL-avgiftens betalare (t.ex. företaget börjar betala avgiften eller bolagsformen ändras från firma till aktiebolag), kom ihåg att uppdatera betalaruppgifterna så snart ändringen träder i kraft. Du kan uppdatera uppgifterna via webbtjänsten under FöPL-kontaktuppgifter. 

Observera, att ändringar i kontaktuppgifter förmedlas inte till Ilmarinen från Posten eller myndigheterna för digitalisering och befolkningsdata.

Du hittar pdf-kopior på dina FöPL-fakturor i webbtjänsten för företagare och kan se statusen för både betalda och öppna fakturor.

Logga in på webbtjänsten

Ändra FöPL-avgiften tillfälligt

Du kan under vissa förutsättningar flexa med försäkringsavgifterna utan att ändra din arbetsinkomst om din ekonomiska situation kräver det.

Att flexa med FöPL-avgiften påverkar även ditt pensionsskydd tillfälligt. Dina övriga sociala förmåner, till exempel dagpenning från FPA, påverkas däremot inte eftersom de fortfarande beräknas utifrån din fastställda arbetsinkomst.Med flexmöjligheten kan du tjäna in mer pension genom att betala en större FöPL-avgift (10–100 %) eller tillfälligt sänka din FöPL-avgift (10–20 %). Du kan betala större avgifter varje år om du vill, men högst sänka avgiften tre gånger under en sjuårsperiod.

Flexibla FöPL-avgifter är en möjlighet för dig om

 • din FöPL-försäkring är i kraft hela kalenderåret hos samma arbetspensionsbolag
 • du inte har obetalda förfallna FöPL-avgifter
 • du inte får rabatt för nya företagare
 • du inte får pension enligt arbetspensionslagarna (inkl. deltidspension och partiell ålderspension).

Ansök om betalningsflexibilitet via webbtjänsten för företagare >

Vad har jag för nytta av att betala FöPL-avgifter?

Genom att betala FöPL-avgifter tjänar du in din framtida pension. Samtidigt får du rätt till olika sociala förmåner. FöPL-arbetsinkomsten du uppskattat för dig själv påverkar följande förmåner:

 • ålders- och invalidpension samt partiell ålderspension (arbetspensionsbolaget)
 • sjukdagpenning (FPA)
 • moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning samt partiell föräldradagpenning (FPA)
 • specialvårdspenning (FPA)
 • rehabiliteringspenning (arbetspensionsbolaget)
 • möjlighet till inkomstrelaterad dagpenning (Företagarkassan)
 • familjepension till familjen om företagaren avlider (arbetspensionsbolaget)