Ansvar i placeringsverksamheten

Ansvaret är en del av Ilmarinens dagliga verkshamhet.

Ansvar är en del av alla våra placeringsbeslut 

Vår uppgift är att placera pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande sätt. Därför beaktar vi miljön, de mänskliga rättigheterna och god förvaltning i våra placeringsbeslut. Detta minskar placeringsverksamhetens risker på lånk sikt. Vi anser att beaktandet av dessa aspekter även påverkar placeringarnas avkastning.

Principerna för ansvarsfulla placeringar är ett dokument som vår styrelse godkänt och som styr alla våra placeringsbeslut.  

Principerna har delats in i tre delar 

  • Klimatprinciper 
  • Principer för mänskliga rättigheter 
  • Principer för ägarstyrning 

Principerna tar hänsyn till de tre perspektiv som ansvarsfulla placeringar ofta indelas i: miljö (Environment), socialt ansvar (Social) och god förvaltning (Governance). För denna indelning används också förkortningen ESG.

Principer för ansvarsfulla placeringar 

Principerna för ansvarsfulla placeringar godkänns av styrelsen och gäller för alla placeringsbeslut.

Ladda ner våra principer för ansvarsfulla placeringar 2021 (pdf, på engelska)

PRI-rapporter om ansvarsfulla placeringar

Vi rapporterar årligen om vår placeringsverksamhet i enlighet med de kriterierna för det internationella initiativet Principles of Responsible Investment (PRI). På denna sida hittar du våra PRI-rapporter (på engelska).

Nordic Engagement Cooperation (NEC)

Vi samarbetar med andra nordiska pensionsplacerare för att påverka internationalle företag. På denna sida hittar du våra NEC rapporter (på engelska).

Års- och företagsansvarsrapport

Information om våra placeringars koldioxidavtryck och beaktandet av ESG-aspekter finns i vår års- och företagsansvarsrapport. I rapporten finns även uppgifter om klimatförändringarnas effekter enligt de internationella TCFD-rekommendationerna.  

Läs vår företagsansvarsrapport under avsnittet Finansiella uppgifter.