Din arbetsplats har en modell för tidigt stöd som är till för dig

Alla arbetsplatser ska ha överenskomna tillvägagångssätt för tidigt stöd. Det innebär att din chef tar till tals sin oro om hen är orolig över din arbetsförmåga. Kom tillsammans överens om hur ni på din arbetsplats kan stöda upprätthållandet av din arbetsförmåga. Ett medarbetarsamtal med chefen är ett bra sätt för detta.

Vad är modellen för tidigt stöd?

Alla blir sjuka ibland och då har man rätt att vara frånvarande från arbetet enligt behov. Även arbetsförmågan varierar för oss alla under arbetskarriären. Det är helt normalt. Målet med modellen för tidigt stöd är att stödja din arbetsförmåga och förebygga tillfällig eller bestående arbetsoförmåga. Modellen stöder samtidigt din utkomst då du smidigt kan återvända till arbetet och fortsätta arbeta så länge som möjligt, förhoppningsvis ända fram till ålderspensionen. Det finns flera metoder för detta. Stödåtgärderna beskrivs i arbetsplatsens modell för tidigt stöd. Tidigt stöd kan kallas olika i olika företag. 

Uppmärksamma tysta signaler hos dig själv

Du kan iaktta så kallade tysta signaler, som signlarera att allt inte är som det ska hos dig själv . Tysta signaler är små tecken som uppträder långt före de egentliga symtomen eller problemen. Dina närmaste, din chef, dina medarbetare eller kunder kan också lägga märke till sådana små ändringar hos dig. Du kanske själv uppmärksammar tysta signaler i din kollegas beteende. Du kan då ta upp saken med din kollega och fråga om allt är okej. 

Du själv, dina närmaste, din chef eller kollega kan upptäcka att du har

 • koncentrationssvårigheter och oftare gör slarvfel 
 • problem i interaktionen  
 • svårigheter att lära dig nytt  
 • svårigheter att komma ihåg eller uppfatta saker   
 • utmaningar i att få arbetet gjort inom normal arbetstid    
 • utmaningar i att hålla dina tidtabeller och löften  
 • försvagad arbetsmotivation    
 • onormal trötthet efter arbetsdagen   
 • ovilja att ta hand om dig själv

Din chef kan föreslå ett samtal för tidigt stöd, om han eller hon upptäckt förändringar i ditt beteende och arbetssätt. Du kan själv bli orolig över situationen. Då kan du också själv ta det till tals med din chef. Syftet med ett medarbetarsamtal är att ni redan i ett tidigt skede tillsammans hittar lösningar för att underlätta din situation. Ju tidigare du för din oro på tal i gemensamma samtal, desto bättre förhindrar du att oron blir till problem som skadar ditt arbete, din utkomst och ditt privatliv.

Vad händer i ett medarbetarsamtal?

Din chef kan kontakta dig eller ni kan tillsammans komma överens om behovet, tidpunkten och ämnet för ett medarbetarsamtal. Chefen reserverar en lugn lokal för er. Samtalet gås alltid i enrum med chefen. 

När ni inleder samtalet går din chef ännu igenom ämnet och syftet för diskussionen. Målet är att underlätta din situation i fortsättningen. Berätta din egen synpunkt på situationen och föreslå alternativ till en lösning.

Kom tillsammans överens om

 • vilka åtgärder som ska vidtas på arbetsplatsen   
 • hur ni ska berätta om din situation och arbetsarrangemangen för arbetsgemenskapen 
 • vad ni kommer att göra efter samtalet och hur ni kommer att följa upp överenskomna åtgärder. 

Din chefs uppgift är att stöda dig i de ändringar som görs på arbetsplatsen. Chefen kan vid behov fatta beslut om till exempel anpassning av arbetet, arbetstidslösningar eller arbetsrotation som stöder återgången till arbetet. Din chef skriver ner de viktigaste sakerna och i synnerhet de lösningar, tillvägagångssätt och uppföljningsmetoder ni kommit överens om tillsammans.  

Ibland behövs fler än ett samtal. Då är det viktigt att ni fortsätter diskussionen och kommer överens om ett nytt möte. Under det följande mötet kan ni kanske redan fundera på lösningar. 

Om du är i en situation där arbetet inte är orsaken till dina utmaningar, men utmaningarna påverkar arbetet, kan det vara bra att ni funderar över hur du i arbetet kan ta hänsyn till din situation så att du klarar den tuffaste tiden. Ibland kan enbart en diskussion med din chef hjälpa dig. Om du har en förtroendefull relation till din chef kan det vara viktigt för dig att göra din chef medveten om din situation och ni vid behov kan komma överens om flexibla lösningar eller andra åtgärder.

Om du blir sjuk

När du blir sjuk innebär det inte alltid att du behöver vara frånvarande från jobbet. Med tanke på återhämtningen kan det vara möjligt, eller rentav bra för dig att fortsätta arbeta. Forskningsresultat har påvisat att i vissa sjukdomar kan fortsatt arbete om dina krafter tillåter stöda återhämtningen. Även då kan din chef vidta de åtgärder på arbetsplatsen ni kommit överens för att stöda dina arbetsmöjligheter. Det kan handla om till exempel möjlighet till flexibel arbetstid, distansarbete eller arbetshjälpmedel. På så sätt kan ni främja din återhämtning och hjälpa dig att orka med arbetet.

Din arbetsgivare är enligt lagen skyldig att meddela företagshälsovården när du varit sjukledig i sammanlagt 30 dagar inom ett år. Syftet med anmälningsskyldigheten är att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att stöda din arbetsförmåga. Läs mer om hur man enligt lagen reagerar på sjukfrånvaro.

Läs nedan om olika alternativ för att stöda din arbetsförmåga.

Om du blir sjuk och är tvungen att vara sjukledig under en längre tid kan din chef hålla kontakten med dig. Chefen kommer överens med dig genast i början av sjukledigheten om hur och hur ofta ni håller kontakt. Chefen vill höra hur du har det och även berätta för dig vad som hänt på jobbet. Detta betyder att din chef värdesätter dig och din arbetsinsats och vill stöda din återgång till arbetet. 

Även en representant för företagshälsovården, vanligtvis företagshälsovårdaren, kan vara i kontakt med dig. Särskilt i början av en lång sjukledighet, eller om du är utbränd eller deprimerad, är detta en bra lösning.  Din chef kan komma överens med företagshälsovården om att de håller kontakt med dig genast när du blir sjukledig. På så sätt får du det bästa möjliga stöd.

När du pratar regelbundet med din chef eller företagshälsovården är det naturligt för er att även diskutera din återgång till arbetet. Ta upp återgången i god tid innan din sjukfrånvaro upphör. Planera tillsammans hur ditt arbete behöver anpassas och vilka andra stödåtgärder du eventuellt behöver. 

Din chef kan anse det vara nyttigt att be om en bedömning av arbetsförmågan från företagshälsovården, om din arbetsförmåga försämrats på grund av ditt hälsotillstånd. Då ber ni tillsammans om en skriftlig bedömning av arbetsförmågan på en separat blankett som ni får från arbetsplatsen eller företagshälsovården.  Fyll i blanketten tillsammans med din chef och uppge  

 1. den situation eller de händelser som väckt oro   
 2. frågor ni diskuterat   
 3. din synpunkt på situationen.

Om din sjukfrånvaro blir långvarig sänder FPA dig ett brev och ber dig lämna in företagsläkarens utlåtande om din arbetsförmåga senast när sjukdagpenning utbetalats för 90 dagpenningsdagar.

Företagsläkaren gör en heltäckande bedömning av din arbetsförmåga och ditt hälsotillstånd som påverkar arbetsförmpgan. Ibland går det på några veckor, men ibland behövs utlåtanden från specialistläkare och andra experter, vilket gör att bedömningen kan ta längre.

Företagshälsovården ger din chef uppgifter om ditt hälsotillstånd endast om du gett tillstånd till det. Bedömningen av arbetsförmågan får din chef ändå ta del av oavsett. I företagshälsovårdens praxis ingår en diskussion om resultaten av bedömningen av arbetsförmågan vid ett nätverksmöte, där du och åtminstone din chef och företagshälsovårdens representant är närvarande.  

På ett nätverksmöte diskuterar du tillsammans med din chef och företagshälsovårdens representant arbetets krav i förhållande till din arbets- och funktionsförmåga. Du kan ta med till exempel en förtroendevald eller arbetarskyddsfullmäktig som stödperson till mötet vid behov.

Samtalet kan löpa smidigare om ni har tillgång till en bedömning av arbetsförmågan. Bedömningen hjälper er att förstå din situation och fundera ut de alternativ som är bäst för din arbetsförmåga och ditt hälsotillstånd. Ni kan också ordna ett nätverksmöte utan en bedömning av arbetsförmågan.  

Din chef förbereder sig för nätverksmötet genom att fundera på möjligheterna att anpassa ditt arbete och vilka andra stödåtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen så att du kan klara av ditt arbete. Fundera på åtgärder tillsammans och tänk ut nya förslag.

Din chef kan stöda din arbetsförmåga genom att

 • tillfälligt eller permanent anpassa ditt arbete och din arbetsmiljö efter ditt hälsotillstånd  
 • skaffa hjälpmedel eller lämpliga redskap för arbetet   
 • arrangera flexibla arbetstider    
 • främja arbetsprövning    
 • bedöma möjligheten till partiell sjukdagpenning och ersättande arbete tillsammans med dig och företagshälsovårdens representant   
 • bedöma möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering och andra rehabiliteringsalternativ tillsammans med dig och företagshälsovårdens representant.

Trots stödåtgärderna är det inte alltid möjligt för alla att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter. Om detta sker i ditt fall, fundera då med öppet sinne om du är redo att arbeta för din arbetsgivare i ett nytt team eller på en ny avdelning eller om ett branschbyte är det lämpligaste alternativet för dig. Fundera på din situation i en större skala och tänk på vilka påföljder det har för dig och din utkomst, om du inte klarar av att fortsätta på din arbetsplats eller i arbetslivet. 

Anpassning av arbetet avser åtgärder på arbetsplatsen som vidtas för att arbetet ska motsvara din arbets- och funktionsförmåga. Anpassningen av arbetet är en av de viktigaste åtgärderna där din arbetsgivare stöder dig så att du kan fortsätta med ditt arbete eller återvända till det efter en lång sjukledighet.

Din chef kan till en början anpassa ditt arbete tillfälligt. Tillfällig anpassning är en bra lösning om du återvänder till arbetet som konvalescent eller när du och din chef inte är säkra på hur du kommer att klara av arbetet. På så vis ger ni dig möjlighet att återhämta dig och samtidigt arbeta. Om din invaliditet eller skada är bestående gör din chef en bestående anpassning av ditt arbete redan från början. Fundera alltså tillsammans på vilka uppgifter du klarar av och vilka inte så att ni kan anpassa dem.

Din chef kan anpassa ditt arbete till exempel genom att   

 • begränsa dina arbetsuppgifter så att du kan koncentrera dig endast på en viss eller vissa arbetsuppgifter   
 • dela upp arbetsuppgifterna i mindre delar 
 • anpassa dina mål eller genom att schemalägga ditt arbete så att det belastar mindre  
 • utse ett arbetspar eller en stödperson för dig   
 • göra din arbetsmiljö lugnare så att du kan koncentrera dig på arbetet utan avbrott   
 • anpassa din arbetstid: en regelbunden eller kortare arbetstid, undvika övertidsarbete, övergå till arbete dagtid i stället för kvälls- och nattskift.  
 • främja flexibilitet, det vill säga ge dig möjlighet att jobba på distans och periodisera semesterdagar 
 • främja din kompetensutveckling
 • säkerställa att din arbetsmiljö är hinderfri
 • söka alternativ för pendlingen   
 • skaffa dig hjälpmedel eller lämpliga arbetsredskap. 

I samarbete med företagshälsovården bedömer ni behovet av partiell sjukdagpenning eller företagshälsovårdens arbetsprövning för att stöda din återgång till arbetet.

Partiell sjukdagpenning är den vanligaste stödåtgärden vid återgång till arbetet. En återgång till arbetet på deltid är alltid frivilligt för dig och även för din arbetsgivare.

Du kan få partiell sjukdagpenning, om  

 1. du ännu är arbetsoförmögen på grund av din sjukdom men läkaren har bedömt att du kan återvända till arbetet på deltid utan att äventyra återhämtningen   
 2. din arbetstid minskar med 40–60 procent jämfört med tidigare   
 3. ditt deltidsarbete pågår utan avbrott i minst 12 och högst 120 vardagar.

Målet med arrangemanget är att du kan återgå till heltidsarbete. Läkaren ger ett B-utlåtande efter att ha bedömt din situation. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska även fylla i blanketten Meddelande Partiell sjukdagpenning (SV 28). Du kan fylla i blanketten elektroniskt och sända den till FPA. 

Fyll i blanketten (kela.fi)

Din chef anpassar dina arbetsuppgifter enligt din arbetsförmåga och så att de är meningsfulla. Om din arbetsförmåga tillåter det, kan du återvända till dina tidigare arbetsuppgifter. Om arbetsförmågan inte tillåter, anpassar din chef dina arbetsuppgifter. Gör tillsammans med din chef en realistisk bedömning av vad du kan och inte kan göra.

Vid arbetsprövning prövar du däremot anpassade eller helt nya arbetsuppgifter. Arbetsprövningen varar i högst tre månader. Företagshälsovårdens arbetsprövning används i ett tidigt skede när dina problem med arbetsförmågan uppdagas och inget hot mot arbetsförmågan har konstaterats men ni inte är säkra på om du kan återgå till ditt arbete. Företagshälsovården kommer överens om arbetsprövningen med dig och din arbetsgivare. Din arbetsgivare bestämmer om ordnandet av arbetsprövningen samt betalar dig lön, obligatoriska försäkringar, naturaförmåner och deltar i eventuella andra kostnader under arbetsprövningen. FPA betalar rehabiliteringspenning till din arbetsgivare under arbetsprövningen. 

När din arbetsoförmåga varat i 60 dagar ska din behandlande läkare eller företagsläkare utreda om rehabilitering kan hjälpa dig. Rehabilitering som påbörjats i god tid är ett effektivt sätt att stöda ditt tillfrisknande och din återgång till arbetet. Målet med FPA:s rehabilitering och arbetspensionsbolagets yrkesinriktade rehabilitering är alltid att du kan fortsätta i arbetslivet.

FPA:s rehabilitering

FPA ordnar olika rehabiliteringskurser för att upprätthålla och återställa den fysiska och psykiska arbets- och funktionsförmågan samt främja att arbetstagaren stannar i arbetslivet.

Läs mer om FPA:s rehabilitering (kela.fi)

Ilmarinens tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering

Om stödåtgärderna för återgång till arbetet inte förslår, kan Ilmarinens tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering vara ett alternativ för dig.  Du kan ansöka om rehabilitering hos Ilmarinen. Yrkesinriktad rehabilitering stöder dig att återvända till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. 

Läs mer om Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering

Om det inte finns arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd på din arbetsplats kan du få nya arbetsuppgifter hos en ny arbetsgivare efter arbetsprövningen. Om du studerar till ett nytt yrke under din rehabilitering och inte hittar jobb efter din examen kan du få hjälp med jobbsökandet bland annat hos arbets- och näringsbyrån. 

Följ upp effekterna

Prata med din chef om hur du har det och hur de åtgärder som utförts på arbetsplatsen har bidragit till att du klarar dig i arbetet. Var aktiv och delta i diskussioner om hur modellen för tidigt stöd fungerar på din arbetsplats över lag. 

Det gynnar alla när ni delar med er av goda tillvägagångssätt på arbetsplatsen. Berätta också om dina erfarenheter och idéer för din chef eller personen som ansvarar för tidigt stöd på din arbetsplats så att de kan beaktas i utvecklingen av metoderna i hela företaget.