Ilmarinens ekonomiska nyckeltal

I nedanstående tabell har vi sammanställt de viktigaste nyckeltalen som berör pensionsskyddet. Klicka på länken nedan för ladda ner uppgifterna i tabellen.

  2021 2020 2019 2018 2017
Försäkringsavgifter,
mn euro
5 922,0 5 220,5 5 758,3 5 409,9 4 311,6
Utbetalda pensioner,
mn euro
6 309,1 6115,6 6 077,8 5 698,4 4 721,8
Driftskostnader som
täcks med omkostnadsinkomnst,
mn euro
126,5 118,7 130,2 148,8 108,9
Omkostnadsprocent, % 1) 75,1 73,3 70,5 83,2 81,1
Ansvarsskuld,
mn euro
46 003,8 43 538,8 42 150,1 40 625,7 33 390,9
Solvenskapital,
mn euro 2)
16 539,1 12 542,3 10 791,8 8 917,7 9 420,7
*i förhållande till
solvensgränsen
1,9 1,8 1,6 1,6 1,8
Pensionstillgångar,
mn euro 3)
61 656,0 54 014,2 51 342,1 46 473,8 39 576,4
*% av ansvarsskulden 3) 136,7 130,2 126,6 123,7 131,2
Placeringar till verkligt
värde, mn euro
60 772,9 53 284,1 50 527,8 46 024,0 39 355,1
Nettointäkter av
placeringsverksamheten,
mn euro
8 086,0 3 528,5 5375,4 -641,6 2 693,4
Nettointäkter av
placeringsverksamheten
på sysselsatt kapital, %
15,3 7,1 11,8 -1,4 7,2
Pensionstagare 455 775 458 401 459 932 459 993 336 654
ArPL-lönesumma,
mn euro
22 874,4 21 505,3 21 923,2 20 568,0 16 708,6
FöPL-arbetsinkomstsumma,
mn euro
1 677,4 1 676,3 1 678,2 1 682,5 1 483,6
ArPL-försäkringar 4) 64 436 69 386 70 491 73 370 38 766
ArPL-försäkrade 591 197 555 029 609 862 624 800 503 800
FöPL-försäkringar 76 781 76 147 76 063 74 443 63 052
Fast anställda 31.12 596 628 614 649 520

 

1) Omkostnadsprocenten för 2015-2016 är inte jamförbar med tidigare år på grund av de traiffändringar som gjordes i omkostnadsdelen. Dessutom fusionerades Ilmarinen och Etera i början av 2018, jämförelseuppgifterna från 2015-2017 innehåller endast Ilmarinens siffror.
2) Beräknat enligt gällande bestämmelser vid respektive tidpunkt.
3) Enlight 11 § 10 punkten i SHM förordning (614/2008) ansvarsskuld + solvenskapital. Fram till 2016 ansvarsskuld + värderingsdifferenser.
4) Försäkringar för arbetsgivare som ingått försäkringsavtal
Ilmarinen och Etera fusionerades i början av 2018. Åren 2015-2017 innehåller inte Eteras siffror.