Ilmarinens ekonomiska nyckeltal

I nedanstående tabell har vi sammanställt de viktigaste nyckeltalen som berör pensionsskyddet. Klicka på länken nedan för ladda ner uppgifterna i tabellen.

  2020 2019 2018 2017 2016
Försäkringsavgifter,
mn euro
5 220,5 5 758,3 5 409,9 4 311,6 4 301,8
Utbetalda pensioner,
mn euro
6115,6 6 077,8 5 698,4 4 721,8 4 594,1
Driftskostnader som
täcks med omkostnadsinkomnst,
mn euro
118,7 130,2 148,8 108,9 107,6
Omkostnadsprocent, % 1) 73,3 70,5 83,2 81,1 74,9
Ansvarsskuld,
mn euro
43 538,8 42 150,1 40 625,7 33 390,9 31 458,7
Solvenskapital,
mn euro 2)
12 542,3 10 791,8 8 917,7 9 420,7 8 460,0
*i förhållande till
solvensgränsen
1,8 1,6 1,6 1,8 2,0
Pensionstillgångar,
mn euro 3)
54 014,2 51 342,1 46 473,8 39 576,4 37 422,9
*% av ansvarsskulden 3) 130,2 126,6 123,7 131,2 129,2
Placeringar till verkligt
värde, mn euro
53 284,1 50 527,8 46 024,0 39 355,1 37 214,4
Nettointäkter av
placeringsverksamheten,
mn euro
3 528,5 5375,4 -641,6 2 693,4 1 743,3
Nettointäkter av
placeringsverksamheten
på sysselsatt kapital, %
7,1 11,8 -1,4 7,2 4,8
Pensionstagare 458 401 459 932 459 993 336 654 329 323
ArPL-lönesumma,
mn euro
21 505,3 21 923,2 20 568,0 16 708,6 16 788,0
FöPL-arbetsinkomstsumma,
mn euro
1 676,3 1 678,2 1 682,5 1 483,6 1 470,6
ArPL-försäkringar 4) 69 386 70 491 73 370 38 766 38 131
ArPL-försäkrade 555 029 609 862 624 800 503 800 502 000
FöPL-försäkringar 76 147 76 063 74 443 63 052 61 486
Fast anställda 31.12 628 614 649 520 540

 

1) Omkostnadsprocenten för 2015-2016 är inte jamförbar med tidigare år på grund av de traiffändringar som gjordes i omkostnadsdelen. Dessutom fusionerades Ilmarinen och Etera i början av 2018, jämförelseuppgifterna från 2015-2017 innehåller endast Ilmarinens siffror.
2) Beräknat enligt gällande bestämmelser vid respektive tidpunkt.
3) Enlight 11 § 10 punkten i SHM förordning (614/2008) ansvarsskuld + solvenskapital. Fram till 2016 ansvarsskuld + värderingsdifferenser.
4) Försäkringar för arbetsgivare som ingått försäkringsavtal
Ilmarinen och Etera fusionerades i början av 2018. Åren 2015-2017 innehåller inte Eteras siffror.