Ilmarinens ekonomiska nyckeltal

I nedanstående tabell har vi sammanställt de viktigaste nyckeltalen som berör pensionsskyddet.

  2022 2021 2020 2019 2018
Försäkringsavgifter,
mn euro
6 558,0 5 922,0 5 220,5 5 758,3 5 409,9
Utbetalda pensioner,
mn euro
6 606,0 6 309,1 6115,6 6 077,8 5 698,4
Driftskostnader som
täcks med omkostnadsinkomnst,
mn euro
99,1 126,5 118,7 130,2 148,8
Omkostnadsprocent, % 1) 63,1 75,1 73,3 70,5 83,2
Ansvarsskuld,
mn euro
45 197,8 46 003,8 43 538,8 42 150,1 40 625,7
Solvenskapital,
mn euro 2)
11 777,3 16 539,1 12 542,3 10 791,8 8 917,7
*i förhållande till
solvensgränsen
1,7 1,9 1,8 1,6 1,6
Pensionstillgångar,
mn euro 3)
57 505,1 61 656,0 54 014,2 51 342,1 46 473,8
*% av ansvarsskulden 3) 128,8 136,7 130,2 126,6 123,7
Placeringar till verkligt
värde, mn euro
56 264,2 60 772,9 53 284,1 50 527,8 46 024,0
Nettointäkter av
placeringsverksamheten,
mn euro
-4 009,4 8 086,0 3 528,5 5375,4 -641,6
Nettointäkter av
placeringsverksamheten
på sysselsatt kapital, %
-6,6 15,3 7,1 11,8 -1,4
Pensionstagare 458 512 455 775 458 401 459 932 459 993
ArPL-lönesumma,
mn euro
24 924,2 22 874,4 21 505,3 21 923,2 20 568,0
FöPL-arbetsinkomstsumma,
mn euro
1 705,5 1 677,4 1 676,3 1 678,2 1 682,5
ArPL-försäkringar 4) 61 084 64 436 69 386 70 491 73 370
ArPL-försäkrade 611 380 591 197 555 029 609 862 624 800
FöPL-försäkringar 75 240 76 781 76 147 76 063 74 443
Fast anställda 31.12 588 596 628 614 649

 

1) Omkostnadsprocenten för 2015-2016 är inte jamförbar med tidigare år på grund av de traiffändringar som gjordes i omkostnadsdelen. Dessutom fusionerades Ilmarinen och Etera i början av 2018, jämförelseuppgifterna från 2015-2017 innehåller endast Ilmarinens siffror.
2) Beräknat enligt gällande bestämmelser vid respektive tidpunkt.
3) Enlight 11 § 10 punkten i SHM förordning (614/2008) ansvarsskuld + solvenskapital. Fram till 2016 ansvarsskuld + värderingsdifferenser.
4) Försäkringar för arbetsgivare som ingått försäkringsavtal