Ilmarinens ekonomiska nyckeltal

I nedanstående tabell har vi sammanställt de viktigaste nyckeltalen som berör pensionsskyddet. Klicka på länken nedan för ladda ner uppgifterna i tabellen.

  2019 2018 2017 2016 2015
Försäkringsavgifter,
mn euro
5 758,3 5 409,9 4 311,6 4 301,8 4 268,7
Utbetalda pensioner,
mn euro
6 077,8 5 698,4 4 721,8 4 594,1 4 441,6
Driftskostnader som
täcks med omkostnadsinkomnst,
mn euro
130,2 148,8 108,9 107,6 109,1
Omkostnadsprocent, % 1) 70,5 83,2 81,1 74,9 75,5
Ansvarsskuld,
mn euro
42 150,1 40 625,7 33 390,9 31 458,7 30 630,2
Solvenskapital,
mn euro 2)
10 791,8 8 917,7 9 420,7 8 460,0 8 244,2
*i förhållande till
solvensgränsen
1,6 1,6 1,8 2,0 2,0
Pensionstillgångar,
mn euro 3)
51 342,1 46 473,8 39 576,4 37 422,9 36 098,7
*% av ansvarsskulden 3) 126,6 123,7 131,2 129,2 129,6
Placeringar till verkligt
värde, mn euro
50 527,8 46 024,0 39 355,1 37 214,4 35 841,0
Nettointäkter av
placeringsverksamheten,
mn euro
5375,4 -641,6 2 693,4 1 743,3 2 070,6
Nettointäkter av
placeringsverksamheten
på sysselsatt kapital, %
11,8 -1,4 7,2 4,8 6,0
Pensionstagare 459 932 459 993 336 654 329 323 323 172
ArPL-lönesumma,
mn euro
21 923,2 20 568,0 16 708,6 16 788,0 16 651,0
FöPL-arbetsinkomstsumma,
mn euro
1 678,2 1 682,5 1 483,6 1 470,6 1 484,6
ArPL-försäkringar 4) 70 491 73 370 38 766 38 131 38 354
ArPL-försäkrade 609 862 624 800 503 800 502 000 500 500
FöPL-försäkringar 76 063 74 443 63 052 61 486 61 1851
Fast anställda 31.12 616 649 520 540 542

 

1) Omkostnadsprocenten för 2015-2016 är inte jamförbar med tidigare år på grund av de traiffändringar som gjordes i omkostnadsdelen. Dessutom fusionerades Ilmarinen och Etera i början av 2018, jämförelseuppgifterna från 2015-2017 innehåller endast Ilmarinens siffror.
2) Beräknat enligt gällande bestämmelser vid respektive tidpunkt.
3) Enlight 11 § 10 punkten i SHM förordning (614/2008) ansvarsskuld + solvenskapital. Fram till 2016 ansvarsskuld + värderingsdifferenser.
4) Försäkringar för arbetsgivare som ingått försäkringsavtal
Ilmarinen och Etera fusionerades i början av 2018. Åren 2015-2017 innehåller inte Eteras siffror.