En verksamhetskultur som främjar den psykiska hälsan

Gör ett ansvarsfullt strategiskt val när det gäller ledning av arbetsförmågan, som präglar all verksamhet på din arbetsplats. Bygg upp en tillåtande verksamhetskultur som baserar sig på förtroende. Samtidigt främjar du den psykiska hälsan.

Som arbetsgivare har du en stor inverkan på er kultur

Som arbetsgivare har du en nyckelroll i att skapa verksamhetskulturen. En verksamhetskultur som främjar den mentala hälsan är en förutsättning för att ni ska ha möjlighet att agera enligt värderingar och strukturer som främjar den psykiska hälsan och öka arbetets resurser, stöda arbetsförmågan och återgång till arbetet i rätt tid samt utnyttja rehabiliteringsmöjligheterna effektivt.

Bygg upp en tillåtande verksamhetskultur som baserar sig på förtroende

Sträva efter att skapa en förtroendebaserad verksamhetskultur på arbetsplatsen där känslor, motgångar och svårigheter är tillåtna. Säkerställ att det är totalt acceptabelt för var och en att med låg tröskel be om stöd i svåra situationer. Gör det enkelt för dina arbetstagare att söka hjälp från företagshälsovården eller annanstans utanför arbetsplatsen. Kom dock ihåg att åtgärder som genomförs på arbetsplatsen är viktiga även om arbetstagaren skulle få extern hjälp.

Arbetstagare, läs mer om tidigt stöd

Godkänn att arbetsförmågan varierar

Mentala symtom och störningar har fått en allt starkare synlighet i såväl arbetslivet som samhället. Därför vågar kanske också dina arbetstagare prata om dem på ett allt naturligare sätt. Det finns ändå många som inte pratar om dem, eftersom de känner skam eller är rädda för att bli stämplade som svaga eller konstiga.

En arbetstagare med symtom kan ofta försöka kämpa på i arbetet och dölja sina symtom för att ignorera dem. Det är mycket vanligt att arbetstagaren inte själv märker eller förstår sina symtom och hur de påverkar beteendet, arbetsprestationen och interaktionen. Att dölja symtomen är problematiskt särskilt om er kultur poängterar topprestationer, en positiv attityd, gladlynthet och att man alltid ska klara sig.

Säkerställ att ni alltid kan diskutera om arbetet

En bra indikator för en hälsosam verksamhetskultur är att ni kan öppet diskutera om allt arbetsrelaterat. Främja öppen och direkt kommunikation genom att visa gott exempel, uppmuntra dina arbetstagare att berätta om sina åsikter och synpunkter samt framför allt lyssna och reagera på frågor som tas upp.

En del av öppenheten är att arbetstagaren självständigt kan reglera sin integritet. Du kan inte förmoda att arbetstagaren berättar allt om sitt privatliv. Du kan ändå uppmuntra till diskussion och sträva efter att göra det möjligt att prata med dig om arbetsrelaterade frågor utan förbehåll.

En bra atmosfär och verksamhetskultur innebär inte att ni alltid är av samma åsikt om alla frågor. Sträva istället efter att ni kan behandla och lösa meningsskiljaktigheter och brister. Om inte till full belåtenhet för alla parter, så tillräckligt enhälligt.

Sex metoder för att stöda den psykiska hälsan i arbetet

1. Bygg en verksamhetskultur som stöder den psykiska hälsan
2. Precisera ditt företags värderingar
3. Utveckla din organisations strukturer
4. Öka resurserna
5. Säkerställ stöd i rätt tid
6. Stöd återgång till arbetet