Ansök om yrkesinriktad rehabilitering

Om din arbetsförmåga försämrats och det försvårar ditt arbete, kan yrkesinriktad rehabilitering hjälpa dig. Syftet med rehabiliteringen är att du ska kunna fortsätta i ditt arbete eller återgå till arbetslivet efter sjukledigheten. Du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering genom att fylla i ansökan i MinPension.

När kan jag ansöka om yrkesinriktad rehabilitering?

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering, om din arbetsförmåga försämras och börjar försvåra ditt arbete. Innan du fyller i ansökan om rehabilitering, diskutera möjligheterna till att fortsätta arbeta och olika alternativ med din arbetsgivare och företagshälsovården. Andra alternativ kan till exempel vara partiell sjukdagpenning från FPA eller arbetsprövning genom beslut från företagshälsovården. En anpassning av dina arbetsuppgifter kan också hjälpa dig att fortsätta arbeta.

Om du inte har ett gällande anställningsförhållande kan du diskutera din situation med en specialist inom hälso- och sjukvården.

Bifoga ett B-läkarutlåtande över ditt nuvarande hälsotillstånd till rehabiliteringsansökan.

Vem kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering?

När vi bedömer om du kan få yrkesinriktad rehabilitering, går vi igenom uppgifterna som gäller ditt arbete, din arbetshistoria och dina inkomster. Utifrån det bifogade B-läkarutlåtandet bedömer vår läkare också om nedgången i arbetsförmågan orsakar ett sannolikt hot om arbetsoförmåga i framtiden.

Yrkesinriktad rehabilitering kan vara en lösning för dig, om följande villkor uppfylls:

  • Ditt arbete begränsas av en nedgång i arbetsförmågan och du hotas av arbetsoförmögenhet
  • Dina sammanlagda inkomster uppgår till minst 36 820,43 euro (år 2021) under de fem senaste åren innan du ansöker.
  • Du har arbetat i ditt yrke sammanlagt i minst fem år.
  • Din anställning har upphört nyligen.
  • Din ålder är under den lägsta pensionsåldern.

Om nedgången i din arbetsförmåga beror på ett olycksfall eller en trafikskada, ansök om yrkesinriktad rehabilitering från ditt olycksfallsförsäkringsbolag.

Läs mer om alternativen för yrkesinriktad rehabilitering >

Gör en ansökan om rehabilitering i MinPension-tjänsten

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering genom att fylla i en rehabiliteringsansökan. Du gör det enklast i MinPension-tjänsten där du loggar in med dina bankkoder.

För behandlingen av rehabiliteringsansökan behöver vi ett högst sex månader gammalt B-läkarutlåtande över ditt hälsotillstånd. Vi kan inte handlägga din ansökan utan ett B-läkarutlåtande, sänd därför utlåtandet samtidigt som din ansökan.  Vi väntar på ditt utlåtande i två veckor efter att vi fått din ansökan om du trots allt sänder utlåtandet i efterhand. Din ansökan handläggs inte om vi inte får ett utlåtande inom två veckor.

Vi kontaktar dig om nödvändiga uppgifter saknas i din ansökan om rehabilitering. Arbetsgivaren fyller i en blankett med en beskrivning av dina arbetsomständigheter och möjligheterna att anpassa arbetet. Blanketten Arbetsgivarens beskrivning begär vi vid behov av din arbetsgivare.

Individuell helhetsbedömning

När vi behandlar din rehabiliteringsansökan, beaktar vi din individuella situation. Vi går igenom rehabiliteringsplanen du gjort och bedömer bland annat om den lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Efter att den yrkesinriktade rehabiliteringen avslutats bedömer vi också dina sysselsättningsmöjligheter enligt planen.

När vi har behandlat din ansökan får du ett positivt eller negativt beslut. Beslutet bygger på en specialistbedömning av rehabiliteringens nödvändighet, lämplighet och fördelar.

Fick du ett negativt beslut om yrkesinriktad rehabilitering? Läs mer om andra alternativ >

Rehabiliteringsplan, dvs. plan över återgång till arbete

I samband med ansökan om rehabilitering kan du även skicka in din rehabiliteringsplan, dvs. en plan över återgång till arbete. Du kan även skicka planen till oss senare så länge förhandsbeslutet är giltigt.

Läs om rehabiliteringsplanen >