Ilmarinens interna kontroll och riskhantering omfattar alla verksamheter

Syftet med den interna kontrollen och riskhanteringen är att garantera en störningsfri, effektiv och tillförlitlig hantering av vårt uppdrag och vår affärsverksamhet.

Den interna kontrollen och riskhanteringen säkerställer en störningsfri verksamhet

Kravet att upprätthålla verksamhetsprinciper för den interna kontrollen och riskhanteringen ställs på oss i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Verksamhetsprinciperna godkänns av styrelsen.

Den interna kontrollen och riskhanteringen omfattar alla våra funktioner och inkluderar fastställda roller och ansvarsområden. Funktionen för regelefterlevnad (Compliance) är en del av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Styrelsen ansvarar för en tillräcklig övergripande intern kontroll och riskhantering. Verkställande direktören ansvarar för den interna kontrollens och riskhanteringens organisation, styrning och praktiska genomförande. Styrelsen gör årligen en bedömning av den interna kontrollens och riskhanteringens arbete.

Affärslinjer och stödfunktioner

Affärslinjerna och stödfunktionerna ansvarar själva för den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina respektive verksamheter.

Oberoende riskhanteringsfunktioner

Våra oberoende riskhanteringsfunktioner bereder och utvecklar våra principer för riskhantering samt bistår affärslinjerna och stödfunktionerna i att säkerställa en fungerande och tillräcklig riskhantering. De oberoende riskhanteringsfunktionerna bevakar och bedömer alla risker förknippade med bolagets verksamhet, det vill säga placeringsrisker, försäkringsrisker, verksamhets- och operativa risker samt compliancerisker.

Intern revision

Ilmarinens interna revision bedömer den interna kontrollens och riskhanterings tillräcklighet.

Både den interna revisionen och de oberoende riskhanteringsfunktionerna rapporterar sina observationer direkt till Ilmarinens styrelse och styrelsens revisions- och riskhanteringsutskott.

Mer information om intern kontroll och riskhantering