Ilmarinen är din strategiska partner

Tillsammans med oss hittar du metoder för att minska riskerna för arbetsoförmåga och främja arbetsförmågan för att framgångsrikt leda både företaget och arbetstagarnas arbetsförmåga.

Samarbete med Ilmarinen

Vi erbjuder aktivt information, verktyg och stöd för hantering av risker för arbetsoförmåga. Vi hjälper dig att regelbundet bedöma ledningen av arbetsförmågan i ditt företag så att du säkert uppnår de mål som du ställt på ledningen.

Vi hjälper dig att förstå orsakerna bakom risken för arbetsoförmåga. Tillsammans skapar vi sätt att minska risken och underhålla arbetsförmågan i syfte att stöda företagets verksamhet.

Vi fokuserar stödet där risken för arbetsoförmåga är större än genomsnittet och där vårt samarbete ger bästa resultat.

Strategiskt och operativt samarbete

När du samarbetar med oss på ett strategiskt plan säkerställer du att ledningen av arbetsförmågan också lyckas på det operativa planet. Analys av risker för arbetsoförmåga, framförhållning, rådgivning och vägledning hör till vår expertis.

Följande tre principer styr vår verksamhet som strategisk partner:

 • Vi utvecklar systemet för ledningen av arbetsförmågan tillsammans med dig i stället för att föreslå enskilda åtgärder. 
 • Vi har ett systematiskt tillvägagångssätt. De verksamhetsprinciper och aktiviteter som vi föreslår bygger på forskning och vi beskriver dem tydligt.
 • Vi bedömer regelbundet företagets ledning av arbetsförmågan för att det garanterat ska leda till de resultat som du och vi eftersträvar.


Som operativ partner erbjuder vi dig:

 • information och stöd som hjälper dig att bedöma och hantera risken för arbetsoförmåga.
 • information om varför risken för arbetsoförmåga är som den är i företaget.
 • metoder för att minska risken och främja arbetsförmågan så att du kan leda företaget och arbetstagarnas arbetsförmåga framgångsrikt.
 • anvisningar för planering, utveckling, tillämpning och bedömning av systemet för ledning av arbetsförmågan samt kompetenskriterier för personer i centrala roller.

Samarbetet i praktiken

Som din strategiska partner bygger vi upp en helhet för ledningen av arbetsförmågan tillsammans med dig. Som din operativa partner fokuserar vi på resultat och detaljer. När du behärskar både helheten och detaljerna uppnår du hållbara resultat.

Exempel på områden för strategiskt samarbete:

 • System för ledningen av arbetsförmågan  
 • Målinriktat samarbete  
 • Tidigt stöd  
 • Rekryterings- och ansvarspolicy
 • Modell för anpassat arbete
 • Hantering av arbetsbördan  
 • Inkludering av personalen
 • Bedömning av riskerna för arbetsoförmåga
 • Karriärplanering

Exempel på områden för operativt samarbete:

 • Utbildning för chefer  
 • Företagshälsovårdens handlingsplan  
 • Modell för tidigt stöd  
 • Case-möten  
 • Individuell flexibilitet i arbetet  
 • Uppföljning av sjukfrånvaro  
 • Personalens medverkan  
 • Personalundersökningar  
 • Identifiering av individers risker samt yrkesinriktad rehabilitering  

Ledarskapssystemets betydelse - resultat med ledning av arbetsförmågan

Strategisk ledning av arbetsförmågan innebär att du i stället för lösryckta åtgärder utarbetar målsättningar för hela verksamheten, planerar strukturen för dem och visar i vilken riktning du vill att alla ska gå tillsammans.