Strukturer som främjar den psykiska hälsan

Smidigt arbete främjar och stöder den psykiska hälsan. Säkerställ att ditt företag har sådana arbetsförutsättningar och -strukturer som möjliggör att arbetet flyter på och kommunikationen är smidig. Se till att du känner till arbetets belastnings- och riskfaktorer. På så sätt kan du förhindra de negativa effekterna av för stor belastning.

Utveckla din organisations strukturer

Företagets organisationsstruktur beskriver hur roller, ansvar, inflytande, kommunikation och andra faktorer har fördelats och arrangerats. Strukturen skapar grunden för smidigt arbete, beslutsfattande, interaktion och riskhantering. Med bra strukturer skapar du förutsättningar för arbete som främjar den psykiska hälsan.

Säkerställ ledarskapets kvalitet och mängd

Ledarskap är en arbetsuppgift precis som alla andra. För att ni ska lyckas med det, behöver ledarna och cheferna kompetens, motivation och tid. Dessutom behöver ni indikatorer för att veta hur era arbetstagare mår och vilka hinder de möter för arbetsflödet.

Se till att dessa förutsättningar uppfylls. Kvaliteten på närledarskapet och en chef man upplever som rättvis påverkar arbetsflödet, arbetstrivseln och arbetsförmågan.

Känn dina arbetstagare

När du känner dina arbetstagare tillräckligt väl, kan du också organisera och resursfördela arbetet rätt. Det som utmanar någon för mycket, kan vara precis rätt för en annan.

Skapa strukturer för kontinuerliga och regelbundna diskussioner eftersom situationer och även arbetsförmågan varierar. Detta kräver tid och anstränging. När du observerar olikheterna i människorna och situationerna, främjar du arbetsflödet och dina arbetstagares psykiska hälsa.

Gör målen och rollerna tydliga

Otydliga roller och mål är enligt forskning riskfaktorer för den psykiska hälsan. Definiera dem tillsammans med cheferna och arbetstagarna. Rimliga och tydliga mål som är möjliga att uppnå, som arbetstagarna själva har kunnat påverka, stöder betydligt både den psykiska hälsan och uppnåendet av att målen.

Känslan av otillräcklighet är en av det moderna arbetslivets gissel. Ni kan minska detta genom att regelbundet gå igenom roller och mål. Se till att ni har tydliga verksamhetsmetoder och tid för detta. Som bäst beskriver målen vad som är tillräckligt bra. En arbetstagares psykiska hälsa stöds av att hen vet vad som räcker, och hen har möjlighet att påverka målens utgång.

Hantera riskerna relaterade till belastning

Du kan inte eliminera alla risker på arbetsplatsen, inte heller risker för kognitiv, etisk och psykosocial belastning. Belastning är inte alltid farligt men orimlig belastning och otillräckliga möjligheter att återhämta sig är skadligt. Fokusera på att minimera det, så att riskerna orsakade av belastningen inte blir verklighet.

Du lyckas när du först skapar de bästa möjliga arbetsförhållandena i ditt företag. Ta hjälp av forskade metoder för organisatorisk och kognitiv ergonomi. Bedöm först arbetets belastningsfaktorer och ta hjälp av ergonomiska metoder för att utveckla arbetet. Med hjälp av organisatoriska ergonomimetoder kan ni utveckla t.ex. arbetsprocesser, arbetsomfattningar, arbetstidsarrangemang, produktion och tjänster samt personalsamverkan. Medlen för kognitiv ergonomi hjälper er att utveckla t.ex. arbetets innehåll, hur och hur mycket information ni presenterar och för att minska avbrott i arbetet.

Säkerställ effektiviteten

Följ med personalens tankar och åsikter om frågor som gäller den mentala hälsan samtidigt som du följer med deras välbefinnande i arbetet i övrigt. Ställ frågor i personalenkäter relaterade till arbetets strukturer, belastning och arbetsflödet, interaktionen på arbetsplatsen, närledarskapet och verksamhetskulturen.

Gör en sammanställning av ärenden som behandlats i utvecklingssamtalen och inkludera mental hälsa och psykisk belastning som ett delområde i utvecklingssamtalen. Sammanställ chefernas observationer om den dagliga ledningen och frågor som diskuterats med arbetstagarna. Företagets egen personalrapportering om frånvaro och din företagshälsovårdspartners regelbundna rapportering är även bra sätt att följa upp situationen, men förändringarna syns i dem med en fördröjning.

Värna om kommunikationen

Kom även ihåg att förmedla positiva budskap om främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen. Försäkra dig om att din personal känner till hurdant stöd som finns tillgängligt och uppmuntra dem att använda stödtjänsterna. Se till att den psykiska hälsan och hur den ska främjas är ett återkommande och acceptabelt samtalsämne. Samtidigt bygger du en verksamhetskultur som dämpar rädslan för att bli stämplad eller för att behöva skämmas på grund av den psykiska hälsan eller psykiska problem.

Läs mer om kunskapsledande ledarskap

Sex metoder för att stöda den psykiska hälsan i arbetet

1. Bygg en verksamhetskultur som stöder den psykiska hälsan
2. Precisera ditt företags värderingar
3. Utveckla din organisations strukturer
4. Öka resurserna
5. Säkerställ stöd i rätt tid
6. Stöd återgång till arbetet