Rehabiliteringsbeslut

När vi har behandlat din rehabiliteringsansökan, ser du ditt rehabiliteringsbeslut på tjänsten MinPension. Du får beslutet också per post till den adress du uppgett. Om du har valt elektroniska tjänster skickas beslutet inte per post. Du får ett sms om att du fått ett nytt beslut till mobilnumret som du har uppgett.

Vad gör jag efter att ha fått rehabiliteringsbeslutet?

 1. Gör din rehabiliteringsplan i vår webbtjänst

  Du har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering. Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att hjälpa dig återgå till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. På vår webbplats på kan du läsa mer om alternativen för yrkesinriktad rehabilitering. Gör därefter upp en plan för att återgå till arbetslivet och skicka oss informationen.

  Läs mer om alternativen för yrkesinriktad rehabilitering

  Tidigare kompetens och erfarenhet som grund för planen

  Vi kan stöda din återgång till arbete genom yrkesinriktad rehabilitering till exempel i form av arbetsprövning, arbetsträning eller vid behov omskolning. Innehållet i din personliga plan påverkas av tidigare utbildning, arbetserfarenhet, kompetens och hälsotillstånd. Som yrkesinriktad rehabilitering kan vi stöda åtgärder som enligt vår bedömning är ändamålsenliga i din situation och hjälper dig att fortsätta i arbetslivet i ett sådant arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

  Ta reda på vilka alternativ din arbetsplats kan erbjuda

  Kartlägg möjligheterna för en återgång till arbetslivet på din arbetsplats tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården om ditt anställningsförhållande eller din företagsverksamhet är i kraft. Om din egen arbetsplats inte kan erbjuda arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd eller om ditt anställningsförhållande inte är i kraft, överväg andra arbetsplatser där du kan utnyttja din tidigare kompetens. Du kan behöva uppdatera dina kunskaper genom omskolning för att kunna börja arbeta med något som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Få nödvändig tilläggsutbildning genom en kurs, delexamen eller en helt ny examen.

  Skicka in din rehabiliteringsplan under förhandsbeslutets giltighetstid

  Det är bra att börja planera din återgång till arbetet, det vill säga din rehabiliteringsplan så snart som möjligt. Skicka din rehabiliteringsplan till oss under förhandsbeslutets giltighetstid. Du kan kontrollera giltighetstiden och din rehabiliteringsspecialists kontaktuppgifter från beslutet vi skickat. Du kan skicka informationen om din rehabiliteringsplan till oss via MinPension-tjänsten. Om du redan skickat rehabiliteringsplanen i samband med din ansökan behöver du inte skicka den på nytt.
  Rehabiliteringsspecialisten kontaktar dig och hjälper dig att komma framåt med ditt ärende.

  Hjälp med rehabiliteringsplanen

  Via oss kan du få hjälp med att skapa en plan för återgång till arbetet om det inte är möjligt att återvända till din egen arbetsplats. Vi kan vid behov erbjuda en karriärcoach som hjälper dig att hitta lämpliga alternativ
  för att återvända till arbetslivet.

  Hantera dina rehabiliteringsärenden enkelt i MinPension-tjänsten

  Logga in på MinPension-tjänsten på adressen ilmarinen.fi och hantera alla dina ärenden om yrkesinriktad rehabilitering. Där ser du dina beslut och kan kontrollera kontaktuppgifterna för din rehabiliteringsspecialist.
  Kontrollera också i MinPension-tjänsten att dina kontaktuppgifter stämmer. Enklast loggar du in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

  På vår webbplats kan du läsa mer om yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringspenningen som betalas under rehabiliteringen och hur den beskattas samt om ersättning för kostnader. Du får även hjälp av din rehabiliteringsspecialist som gärna svarar på dina frågor.

  Läs mer om rehabiliteringspenningen

 2. Yrkesinriktad rehabilitering och företagarens pensionsförsäkring


  Du har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering. Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att hjälpa dig återgå till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. När din yrkesinriktade rehabilitering har
  inletts får du rehabiliteringspenning av oss. Läs mer om vad du bör tänka på när du bedriver företagsverksamhet samtidigt som du får yrkesinriktad rehabilitering.


  Fortsätter du arbeta i ditt eget företag?


  Om vi stöder en återgång till din egen företagsverksamhet genom arbetsprövning behöver du inte ändra på din nuvarande FöPL-arbetsinkomst. Vanligtvis är arbetsprövningen tre månader lång och då kan din FöPL-arbetsinkomst vara på samma nivå som tidigare. Om du ännu inte har en FöPL-försäkring kan du enkelt teckna en via till exempel Ilmarinen efter att arbetsprövningen är över. Om vi beviljat stöd för en mer långvarig arbetsprövning, arbetsträning eller utbildning i form av yrkesinriktad
  rehabilitering och du samtidigt arbetar som företagare kan din arbetsinsats och din arbetsinkomst påverka storleken på rehabiliteringspenningen du får under rehabiliteringsperioden.


  Hur påverkar arbetsinkomsten rehabiliteringspenningens storlek?


  Vi betalar ut full rehabiliteringspenning om din arbetsinkomst inte överskrider din inkomstgräns. Den årligen fastställda arbetsinkomsten för din FöPL-försäkring kan i så fall högst vara 12 gånger så stor som din
  inkomstgräns. Vi betalar ut partiell rehabiliteringspenning till dig om din arbetsinkomst överstiger din inkomstgräns. Partiell rehabiliteringspenning är hälften av full rehabiliteringspenning. Din personliga inkomstgräns är hälften av din stabiliserade inkomstnivå. Du kan kontrollera storleken på din inkomstgräns med din egen rehabiliteringsspecialist.


  Anmäl förändringar via webbtjänsten


  Kom ihåg att uppdatera din arbetsinkomst så att den motsvarar den förändrade situationen om din arbetsinsats i ditt företag ändras när en längre period av yrkesinriktad rehabilitering inleds eller pågår.
  Kontakta också din rehabiliteringsspecialist om ändringarna.
  Logga in på Ilmarinens webbtjänst för företagare på ilmarinen.fi för att meddela oss om ändringar i din arbetsinsats eller arbetsinkomst eller om ditt företagande upphör. Enklast loggar du in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.


  Mer information på nätet


  Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering och FöPL-försäkringar på vår webbplats ilmarinen.fi. Logga in på MinPension-tjänsten på adressen ilmarinen.fi och hantera alla dina rehabiliteringsärenden. I MinPension-tjänsten kan du se alla beslut och kontrollera uppgifterna till din rehabiliteringsspecialist. Kontrollera också att dina egna kontaktuppgifter är stämmer. Enklast loggar du in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

 3. Anvisning för arbetsplatsrehabilitering

  Vi stöder dig i din rehabilitering på arbetsplatsen. Syftet är att du med hjälp av rehabiliteringen ska kunna fortsätta i ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Arbetsplatsrehabilitering kan göras som arbetsprövning eller som en längre arbetsträningsperiod. På vår webbplats kan du läsa mer om rehabiliteringspenning och hur den betalas ut, beskattning och ersättning för kostnader. Dessa instruktioner innehåller sammanfattad information om hur arbetsplatsrehabiliteringen fortskrider och vad du bör komma ihåg. Du får även hjälp av din rehabiliteringsspecialist

  Din utkomst under arbetsplatsrehabiliteringen

  Ett avtal har tecknats för rehabiliteringstiden. Ilmarinen betalar en rehabiliteringspenning till dig under tiden som rehabiliteringen pågår. Vi tecknar också en lagstadgad olycksfallsförsäkring åt dig. Om du får lön under din arbetsplatsrehabilitering betalar din arbetsgivare ut full månadslön till dig och ansvarar för att teckna en olycksfallsförsäkring åt dig samt betalar andra lagstadgade avgifter. I så fall betalar vi ut en rehabiliteringsförmån enligt löneuppgifterna i avtalet till din arbetsgivare.

  Resekostnader

  Vi ersätter resekostnaderna under arbetsplatsrehabiliteringen enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf:s rekommendationer. Du kan ansöka om ersättning enkelt i MinPension-tjänsten. Läs mer om kostnadsersättningar på vår webbplats ilmarinen.fi/sv/rehabilitering. Vi ersätter inte resekostnader vid avlönad arbetsträning men du kan dra av dem i beskattningen.

  Anmäl ändringar

  Kontakta din egen rehabiliteringsspecialist om din arbetsplatsrehabilitering av någon orsak inte inleds som överenskommet eller du tvingas avbryta den. Ta även kontakt om du har frånvaro eller varit sjukskriven över
  en vecka, dina arbetsuppgifter ändras eller du blir permitterad. Förmåner som betalats ut utan grund eller felaktigt kan krävas tillbaka. 

  Uppföljning och bedömning

  Arbetsplatsens kontaktperson och företagshälsovården eller en annan vårdgivare ansvarar för uppföljningen av ditt hälsotillstånd under arbetsplatsrehabiliteringen. När arbetsplatsrehabiliteringen upphör ber vi arbetsgivaren att bedöma hur perioden lyckats per e-post.

  Målet är att fortsätta arbeta

  I bästa fall blir du sysselsatt efter arbetsplatsrehabiliteringen. Om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig en arbetsplats efter arbetsplatsrehabiliteringen kan TE-tjänsterna hjälpa dig att hitta jobb.

  Hantera dina rehabiliteringsärenden enkelt i MinPension-tjänsten

  Logga in på MinPension-tjänsten på adressen ilmarinen.fi och hantera alla dina ärenden om yrkesinriktad rehabilitering. Du kan se dina beslut och kontrollera uppgifterna till din rehabiliteringsspecialist. I tjänsten kan
  du också se information om beloppet på din aktuella rehabiliteringsförmån och skatteprocenten. Vid behov kan du ändra dina kontaktuppgifter och ditt kontonummer, skriva ut ett intyg med rehabiliteringsförmånsbeloppet och höja den skatteprocent du angett på skattekortet. Enklast loggar du in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat

 4. Anvisning till studerande

  Du är på väg att inleda dina studier som en del av yrkesinriktad rehabilitering. Omskolning i form av yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att övergå till arbetsuppgifter som passar ditt hälsotillstånd. På vår webbplats kan du läsa mer om rehabiliteringspenning och hur den betalas ut, beskattning och ersättning för kostnader. Dessa instruktioner innehåller sammanfattad information för din studietid.

  Lämna in Ilmarinens studieintyg

  Be en representant från din läroinrättning att fylla i Ilmarinens studieintyg på vår webbplats när dina studier inleds och varje höst när dina närstudier fortsätter så länge som du studerar. Det är viktigt att du lämnar in
  Ilmarinens egen studieintygsblankett eftersom den ger oss alla nödvändiga uppgifter. Studieintyget ligger till grund för vår fortsatta utbetalning av rehabiliteringspenning till dig, vi följer med hur dina studier fortskrider
  och betalar ersättning till dig för studierelaterade anskaffningar.

  Din utkomst under studietiden – kom ihåg att skicka skattekortet

  Vi betalar rehabiliteringspenning till dig under studietiden. Skicka oss ditt skattekort när du inleder dina studier och alltid vid årsskiftet. Kontrollera din inkomstgräns om du arbetar vid sidan om dina studier. Vi betalar dig ersättning för studierelaterade anskaffningar en gång per läsår. Vi betalar ut ersättningen när vi har fått Ilmarinens studieintyg som en representant för läroinrättningen har fyllt i. Om du har rese- och bostadskostnader under dina studier kan du också få ersättning för dem. Enklast ansöker du om ersättningarna via MinPension-tjänsten. Mer information om rese- och bostadskostnader finns på vår webbplats.

  Anmäl ändringar

  Kontakta din rehabiliteringsspecialist om dina studier avbryts, om det uppstår problem med studierna eller studierna fördröjs på grund av till exempel sjukledighet. Ta kontakt med rehabiliteringsspecialisten även om
  du blir klar med studierna tidigare än planerat eller om din utbildningsform ändras. Om du jobbar medan du studerar, kontrollera med din rehabiliteringsspecialist att dina inkomster från arbetet inte överskrider din personliga inkomstgräns. Förmåner som betalats ut utan grund eller felaktigt kan återkrävas.

  När du avslutar studierna

  När du har slutfört dina studier och avlagt din examen, skicka en kopia av examensbetyget till oss. Enklast skickar du det som bilaga till ett skyddat meddelande via MinPension-tjänsten. Kontakta en sakkunnig på TE-byrån i god tid innan du avlägger din examen om du behöver hjälp efter studierna med ärenden som rör arbetssökande och sysselsättning.

  Sköt dina rehabiliteringsärenden enkelt i MinPension-tjänsten

  Logga in på MinPension-tjänsten på adressen ilmarinen.fi och hantera alla dina ärenden om yrkesinriktad rehabilitering. Du kan se dina beslut och kontrollera uppgifterna till din rehabiliteringsspecialist. I tjänsten kan
  du också se information om beloppet på din aktuella rehabiliteringsförmån och skatteprocenten. Vid behov kan du ändra dina kontaktuppgifter och ditt kontonummer, skriva ut ett intyg med rehabiliteringsförmånsbeloppet och höja den skatteprocent du angett på skattekortet. Enklast loggar du in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

 5. Skicka oss ditt skattekort


  Under din yrkesinriktade rehabilitering betalar vi dig rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Båda förmånerna är beskattningsbar inkomst och för att betala ut dem behöver vi ditt
  förmåns- eller pensionsskattekort. Vi kan inte använda ett skattekort för lön för att betala ut förmåner eller pension.


  Från beslutet kan du kontrollera vilken förmån du får och dess storlek. Med dessa uppgifter kan du räkna ut skatteprocenten på vero.fi eller på skattebyrån.


  Skicka oss
  • ett skattekort för förmåner om du får rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd från oss
  • ett skattekort för pension där man tagit hänsyn till beloppet för rehabiliteringstillägget om du får rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg av oss.


  Välj Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som utbetalare av förmånen när du ansöker om skattekort. På så vis får vi smidigast dina skatteuppgifter och dina betalningar är på rätt nivå.


  Om du inte skickar ett skattekort till oss gör vi en förskottsinnehållning på din rehabiliteringspenning enligt en procenttabell. För pension och rehabiliteringstillägg blir förskottsinnehållningen i så fall 40 %. När vi har fått ditt skattekort uppdaterar vi uppgifterna och återbetalar eventuell överskjutande skatt till ditt konto. Du kan läsa mer om bland annat hur rehabiliteringspenning betalas ut och beskattas på vår webbplats
  ilmarinen.fi/sv/rehabilitering. Du får även hjälp av din rehabiliteringsspecialist.


  Sköt dina rehabiliteringsärenden enkelt i MinPension-tjänsten


  Logga in på MinPension-tjänsten på adressen ilmarinen.fi för att sköta alla dina rehabiliteringsärenden. Där kan du se dina beslut och kontrollera kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist. I tjänsten kan du
  också se information om beloppet på din aktuella rehabiliteringsförmån och skatteprocenten. Vid behov kan du ändra dina kontaktuppgifter och ditt kontonummer, skriva ut ett intyg över förmånsbeloppet och höja den
  skatteprocent du angett på skattekortet. Enklast loggar du in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.