Affärstransaktioner med Ilmarinens närståendekrets

Affärstransaktioner tillsammans med vår närkrets behandlas i enlighet med anvisningarna gällande närståendekrets som godkänts av Ilmarinens styrelse.

Affärstransaktioner med vår närståendekrets

I regel beslutar styrelsen om betydande transaktioner när en part i transaktionen hör till Ilmarinens närståendekrets. Styrelsen beslutar också om betydande transaktioner när ärenden kring beslutet kan skapa en bild utåt som ger anledning till tvivel kring beslutsfattandets oberoende.

Vem tillhör Ilmarinens närståendekrets?

Till Ilmarinens närståendekrets hör personer och organisationer som specificeras nedan.

lmarinens förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, ledningsgruppsmedlemmar, huvudansvariga revisor samt deras äkta makar och personer vars intressen de bevakar.

Organisationer där en person i Ilmarinens näreståendekrets enligt ovan har bestämmande inflytande.

En organisation vars styrelsemedlem eller -suppleant, verkställande direktör eller anställd är medlem i Ilmarinens styrelse samt organisationer vars styrelsemedlem eller -suppleant är Ilmarinens verkställande direktör eller ledningsgruppsmedlem.

Organisationer som tillhör samma koncern som ovannämnda organisation eller organisationer för vilka en ovannämnd organisation fungerar som ansvarig bolagsman.

Tillkännagivna närståendetransaktioner

Vi för ett uppdaterat, offentligt register över betydande närståendetransaktioner, där en person i Ilmarinens närståendekrets, eller ett samfund där denna har bestämmande inflytande, utgör en part. Vi offentliggör transaktionens parter samt datum, objekt och väsentliga villkor för transaktionen.

Transaktioner mellan Ilmarinens ledning och dess närståendekrets samt samfund där dessa har bestämmande inflytande:

inga närståendetransaktioner att tillkännage.

Vår compliance officer underhåller registret över närståendekretsen och närståendetransaktioner.