Arbetsplatsutredningen utgör grunden för verksamheten

I arbetsplatsutredningen bedömer företagshälsovården betydelsen av ditt företags arbetsresurser, belastningsfaktorer och faror för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Du får åtgärdsförslag och en utmärkt grund för inledande av företagshälsovårdssamarbetet. 

Arbetsplatsutredningens syfte

Du känner till ert arbete och era arbetsförhållanden. Syftet med arbetsplatsutredningen som utförs av företagshälsovården är att utreda deras betydelse för dina arbetstagares arbetsförmåga samt ge åtgärdsförslag för hur ni kan hantera eventuella risk- och belastningsfaktorer.

Samtidigt lär sig er partner inom företagshälsovården att känna arbetet som utförs i ert företag och arbetsförhållandena och kan beakta dem i sin verksamhet och i planeringen av den. Dessa påverkar till exempel behovet av hälsoundersökningar, bedömningar av arbetsförmågan samt rehabiliteringen.

När företagshälsovården utvidgar bedömningen till faktorer som påverkar arbetsförmågan hjälper det er båda att fokusera uppmärksamheten och åtgärder till risker för arbetsoförmåga, dvs. faktorer som är väsentliga för längre arbetskarriärer.

Det finns två typer av arbetsplatsutredningar

Arbetsplatsutredningarna delas in i en grundläggande utredning och en riktad utredning. Den första arbetsplatsutredningen är alltid en grundläggande utredning där företagshälsovården tar en ståndpunkt till hela arbetsplatsens eller enhetens risk- och belastningsfaktorer. Företagshälsovården kan vid behov göra hela den grundläggande utredningen på nytt eller komplettera den till tillämpliga delar enligt behoven som observerats i arbetet och i arbetsmiljön. I den riktade utredningen koncentrerar sig företagshälsoexperterna på att utreda betydelsen av en viss risk- eller belastningsfaktor, till exempel kemikalier eller den fysiska eller psykiska belastningen, på arbetsförmågan och hälsan.

När görs arbetsplatsutredningen?

Arbetsplatsutredningen görs när   

  1. samarbetet inleds    
  2. arbetet eller arbetsförhållandena förändras väsentligt (t.ex. om ni startar en ny produktion eller bygger nya lokaler)  
  3. din företagshälsovårdspartner har fått information utifrån vilken det är motiverat att bedöma arbetets risk- och belastningsfaktorer på nytt. ​  

Eftersom arbetet och arbetsmiljöerna förändras hela tiden ska man i handlingsplanen komma överens om att arbetsplatsutredningen kompletteras och uppdateras tillräckligt ofta. På så vis är uppgifterna alltid aktuella och stöder planeringen och genomförandet av verksamheten.

Arbetsplatsutredningens förlopp

De olika faserna i arbetsplatsutredningen består av avtal omöverenskommelse av utredning, förutredning, arbetsplatsbesök, rapportering och respons.

När företagshälsovårdssamarbetet inleds kontaktar företagshälsovården ditt företag och ni kommer tillsammans överens om inledande av arbetsplatsutredningen och tidpunkten för arbetsplatsbesöket eller -besöken.

En arbetsplatsutredning inleds med en förutredning, dvs. insamling av preliminära uppgifter. De preliminära uppgifterna är viktiga för planeringen av utredningen.

Ert företagshälsovårdsteam  

  •  intervjuar dig och cheferna    
  • begär att få se den riskbedömning ni gjort och tidigare arbetsplatsutredningar  
  • skickar den preliminära utredningen åtminstone till cheferna och ofta även till arbetstagarna.

Utgående från den förutredningen bedömer företagshälsovårdsteamet vilka experter som bör delta i arbetsplatsbesöket och vilka redskap de behöver ha med sig. 

Experter från företagshälsovården besöker ditt företags verksamhetsställe/n. Oftast är det företagshälsovårdaren och företagsläkaren som besöker arbetsplatsen. Gruppens sammansättning beror på det arbete ni utför. Om ni i företaget utför fysiskt belastande arbete, kan även en företagsfysioterapeut ingå i gruppen. Om ert arbete däremot är psykiskt belastande kan även en företagspsykolog ingå i gruppen.

Experterna utreder arbetsplatsens hälsorisker, belastnings- och exponeringsfaktorer och resurser och hur de påverkar arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. För att utföra utredningen sätter de sig in i resultaten från enkäten och intervjuerna som gjorts i den preliminära utredningen. De analyserar det som de hört och sett på arbetsplatsen, gör vid behov olika mätningar och beskrivningar samt utnyttjar exempelvis kemikalieförteckningar, branschlitteratur och expertkonsultationer.

Du får alltid en skriftlig rapport över utredningen. I rapporten över arbetsplatsutredningen beskrivs de viktigaste resurserna för arbetet och arbetsmiljön, risk- och belastningsfaktorerna samt deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Arbetsplatsutredningsrapport innehåller tydliga och konkreta åtgärdsförslag. De arbetstagare som arbetsplatsutredningen gäller ska ges möjlighet att läsa utredningen. 

 

En representant för företagshälsovården behandlar slutsatserna och åtgärdsförslagen tillsammans med dig och de chefer som deltagit i utredningen samt med andra personer du föreslagit. Arbetsgivaren ansvarar för genomförandet av åtgärderna. Försäkra dig därför om att ni har förstått åtgärdsförslagen på samma sätt. För att få stöd från företagshälsovården för genomförandet är det bra att diskutera behovet av åtgärder samt tillsammans planera metoder och tidsplanen för genomförandet. Du kan tillsammans med företagshälsovården ordna ett tillfälle även för personalen där de kan ge respons om arbetsplatsutredningen.

Tillsammans med företagshälsovården gör ni åtgärdsförslagen till en del av företagshälsovårdens verksamhetsplan. Anteckna konkret hur ni genomför och tidsplanerar åtgärderna samt följer upp effekterna. De slutsatser och åtgärdsförslag som gjorts i utredningen är nyttiga förutom för dig och cheferna även för andra, åtminstone för representanter för arbetarskyddet samt fastighets- och personalförvaltningen. Du drar mer nytta av tiden och kostnaderna som använts för arbetsplatsutredningen när du använder den information och de åtgärdsförslag som framkommit i utredningen aktivt för hanteringen av risken för arbetsoförmåga och upprätthållande av arbetsförmågan i ditt företag.

Delta aktivt i utredningen och kommunikationen angående den

Ju bättre din företagshälsovårdspartner känner ditt företag, desto mer riktad service får du. Därför lönar det sig för dig att delta aktivt i arbetsplatsutredningen. Gör så här:

  1. Ordna och tidsplanera arbetsplatsbesöket så att företagshälsovårdsteamet besöker arbetsplatsen under en helt vanlig arbetsdag. På så sätt sköter du om att hälsovårdsteamet kan bedöma ert arbete.  
  2. För fram dina egna synpunkter och ställ frågor. Endast på så sätt kan du i utredningen föra fram synpunkter som är viktiga för ditt företag.  
  3. Berätta för arbetstagarna direkt i början att arbetsplatsutredningen görs till förmån för dem och hela arbetsplatsen. Visa att du är intresserad av de åtgärdsförslag som gjorts i utredningen. Då ser dina arbetstagare att du uppskattar dem och deras välbefinnande och att du är redo att göra ändringar i deras arbete och i arbetsmiljön för att upprätthålla och förbättra deras arbetsförmåga.  

Visste du?

Ju bättre företagshälsovården känner ditt företag, desto mer riktad service får du. Detta lyckas bäst när du deltar aktivt i arbetsplatsutredningen och säkerställer att företagshälsovården får så omfattande uppgifter om ert arbete som möjligt.