Työpaikkaselvitys on toiminnan perusta​

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi yrityksesi työn voimavarojen, kuormitustekijöiden ja vaarojen merkityksen työntekijöitten terveyteen ja työkykyyn. Työpaikkaselvityksen yhteydessä saat toimenpide-ehdotuksia ja erinomaisen pohjan työterveysyhteistyön käynnistämiselle. 

Mikä on työpaikkaselvitys?

Työnantajana sinä tunnet työnne ja työolosuhteenne. Työterveyshuollon tekemän työpaikkaselvityksen tarkoitus on selvittää, mikä niiden merkitys on työntekijöittesi työkyvylle ja terveydelle sekä antaa toimenpide-ehdotuksia, miten voitte hallita mahdollisia vaara- ja kuormitustekijöitä.

Samalla työterveyskumppaninne oppii tuntemaan yrityksessäsi tehtävät työt sekä työolosuhteet ja voi ottaa ne huomioon toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa. Ne vaikuttavat esimerkiksi terveystarkastustarpeeseen, työkykyarviointeihin ja kuntoutukseen.

Kun työterveyshuolto laajentaa arvioinnin työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin, se auttaa teitä molempia kohdistamaan huomiota ja toimenpiteitä työkykyriskeihin eli työurien pitenemisen kannalta oleellisiin tekijöihin.

Miten työterveysyhteistyön tarpeet määritellään?

Johtava asiantuntija Heidi Furu kertoo, miten voit aktiivisesti vaikuttaa työterveysyhteistyön suunnitteluun. Katso alla olevasta videosta (02:03 min.), kuinka määrittelette tarpeet ja saatte parhaan hyödyn.

Työpaikkaselvityksiä on kahdenlaisia

Työpaikkaselvitykset jaetaan perusselvitykseen ja suunnattuun selvitykseen. Ensimmäinen työpaikkaselvitys on aina perusselvitys, jossa työterveys ottaa kantaa koko työpaikan tai yksikön vaara- ja kuormitustekijöihin. Työterveys voi tarvittaessa tehdä koko perusselvityksen uudestaan tai täydentää sitä soveltuvin osin työssä ja työympäristössä havaittujen tarpeiden mukaan. Suunnatussa selvityksessä työterveyden ammattilaiset keskittyvät selvittämään jonkin tietyn vaara- tai kuormitustekijän, kuten kemikaalien, fyysisen tai henkisen kuormituksen, merkitystä työkykyyn ja terveyteen.

Milloin työpaikkaselvitys tehdään? 

Työpaikkaselvitys tehdään  

  1. yhteistyön alkaessa   
  2. työn tai työolosuhteiden muuttuessa olennaisesti (esimerkiksi jos aloitatte uutta tuotantoa tai rakennatte uusia tiloja) 
  3. silloin, kun työterveyskumppanillesi on kertynyt tietoa, jonka perusteella on syytä arvioida uudelleen työn kuormitus- ja vaaratekijöitä.  

Koska työt ja työympäristöt muuttuvat jatkuvasti, toimintasuunnitelmassa sovitaan työpaikkaselvityksen täydentämisestä ja päivittämisestä riittävän usein. Näin siinä olevat tiedot pysyvät ajan tasalla toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Työpaikkaselvityksen eteneminen 

Työpaikkaselvityksen vaiheet ovat selvityksestä sopiminen, esiselvitys, työpaikalla käynti, raportointi ja palaute.

Työterveysyhteistyön käynnistyessä työterveydestä ollaan yhteydessä yritykseesi ja sovitte yhdessä työpaikkaselvityksen aloittamisesta ja työpaikkakäynnin tai -käyntien ajankohdasta.

Työpaikkaselvityksen tekeminen alkaa esiselvityksellä eli esitietojen keräämisellä. Esitiedot ovat tärkeitä selvityksen suunnittelua varten.

Työterveystiiminne 

  • haastattelee sinua ja esihenkilöitä
  • pyytää nähtäväksi tekemänne riskien arvioinnin ja aikaisemmatyöpaikkaselvitykse
  • lähettää esikyselyn ainakin esihenkilöille sekä usein myös työntekijöille. 

Esiselvityksen perusteella työterveystiimi arvioi, keiden ammattilaisten on tarpeen osallistua työpaikkakäyntiin ja mitä välineitä he tarvitsevat mukaansa.   

Työterveyden ammattilaiset tulevat käymään yrityksesi toimipaikkaan tai toimipaikkoihin. Useimmiten paikalle tulee työterveyshoitaja ja -lääkäri. Ryhmän kokoonpanoon vaikuttaa tekemänne työ. Jos yrityksessäsi tehdään fyysisesti kuormittavaa työtä, ryhmään voi kuulua työfysioterapeutti. Jos taas työhönne liittyy psyykkistä kuormitusta, mukana voi olla työterveyspsykologi.

Ammattilaiset selvittävät, millaisia terveysvaaroja, kuormitustekijöitä ja voimavaroja työpaikallanne on ja miten ne vaikuttavat työntekijöittenne terveyteen ja työkykyyn. Selvityksen tekemiseksi he tutustuvat esiselvityksessä tekemänsä kyselyn ja haastattelujen tuloksiin. He analysoivat työpaikalla näkemäänsä ja kuulemaansa, tekevät tarvittaessa erilaisia mittauksia ja kuvauksia sekä hyödyntävät esimerkiksi kemikaalilistoja, alan kirjallisuutta ja asiantuntijakonsultaatioita.

Saat selvityksestä aina kirjallisen raportin. Työpaikkaselvitysraportissa kuvataan työn ja työympäristön merkittävimmät voimavarat, vaara- ja kuormitustekijät sekä niiden merkitys työntekijöittesi työkykyyn ja terveyteen. Selvitys sisältää selkeät ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Sinun tulee järjestää myös työntekijöillesi, joita työpaikkaselvitys koskee, mahdollisuus lukea työpaikkaselvitysraportti.

Työterveyden edustaja käsittelee johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset sinun sekä selvityksessä mukana olleiden esihenkilöiden ja muiden esittämiesi henkilöiden kanssa. Toimenpiteiden toteuttaminen on työnantajan vastuulla. Varmista siksi, että olette ymmärtäneet annetut ehdotukset samalla tavalla. Saadaksesi työterveydestä tukea toteuttamiseen on hyödyllistä, että keskustelette toimenpiteiden tarpeesta sekä suunnittelette yhdessä toteuttamistavan ja -aikataulun. Voit järjestää työterveyden kanssa työpaikkaselvityksen palautetilaisuuden myös henkilökunnalle.

Yhdessä työterveyden kanssa siirrätte ehdotetut toimenpiteet osaksi työterveyden toimintasuunnitelmaa. Kirjatkaa konkreettisesti, miten toteutatte ja aikataulutatte toimenpiteet sekä miten seuraatte vaikutuksia. Selvityksessä tehdyt johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ovat hyödyllisiä sinun ja esihenkilöiden lisäksi ainakin työsuojelun, kiinteistö- ja henkilöstöhallinnon edustajille. Saat työpaikkaselvitykseen käytetystä ajasta ja kustannuksista enemmän hyötyä, kun käytät siitä saatua tietoa ja toimenpide-ehdotuksia aktiivisesti työkykyriskin hallintaan ja työkyvyn ylläpitämiseen yrityksessäsi.

Osallistu aktiivisesti työpaikkaselvitykseen ja siitä viestimiseen

Mitä paremmin työterveyskumppanisi tuntee yrityksesi, sitä kohdennetumpaa palvelua saat. Siksi sinun kannattaa osallistua aktiivisesti työpaikkaselvityksen tekemiseen. Toimi näin:

  1. Auta työterveyskumppaniasi saamaan mahdollisimman laajasti tietoa työstänne. Silloin saat kattavamman ja laadukkaamman työpaikkaselvityksen sekä kohdennetumpaa palvelua työterveyskumppaniltanne 
  2. Järjestä ja aikatauluta työpaikkakäynti niin, että työterveystiimi näkee ihan tavallista työntekoa työpaikallanne. Näin huolehdit siitä, että työterveystiimi pystyy arvioimaan työtänne. 
  3. Tuo esiin näkemyksesi ja esitä kysymyksiä. Vain siten pystyt tuomaan yrityksellesi tärkeät näkökulmat osaksi selvitystä. 
  4. Osoita työntekijöillesi alusta alkaen, että työpaikkaselvitys tehdään heidän ja koko työpaikkanne hyväksi. Osoita, että olet kiinnostunut selvityksen sisältämistä toimenpide-ehdotuksista. Silloin työntekijäsi näkevät, että arvostat heitä ja heidän hyvinvointiaan ja olet valmis tekemään muutoksia heidän työhönsä ja työympäristöönsä, jotta heidän työkykynsä säilyy ja paranee. 

Tiesitkö? 

Mitä paremmin työterveytesi tuntee yrityksesi, sitä kohdennetumpaa palvelua saat. Parhaiten se onnistuu, kun osallistut aktiivisesti työpaikkaselvitykseen ja varmistat, että työterveys saa mahdollisimman laajasti tietoa työstänne.