Työnantaja, ehkäise TULE-oireita

Ennakoimalla voit edistää liikuntaelinten terveyttä tehokkaimmin. Tunnista työn fyysiset kuormitustekijät ja vaikuta niihin jo ennalta systemaattisesti yhdessä työntekijöittesi ja työterveyshuollon kanssa.

Kehitä työtä ja työympäristöä

”Ihmiselle sopivassa toimintaympäristössä työ on sujuvaa ja työntekijä voi käyttää taitojaan parhaimmalla tavalla hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.”
Launis & Lehtelä.

Rakenna yritykseesi strategia TULE- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn. Fyysistä toimintaa voit säädellä ergonomian keinoin. Tavoitteena on tekniikan ja työntekijän yhteistoiminnan sujuvuus, tehokkuus ja laadukkuus sekä työntekijöiden turvallisuus, terveys ja työkyky. Työprosessien, teknisten ratkaisujen ja ihmisten toiminnan kehittäminen on aina yhteistyötä. Se on monien eri näkökulmien ja erilaisen osaamisen yhdistämistä. Kun vahvistat esihenkilöiden ja työntekijöiden osaamista, onnistut parhaiten ja varmimmin.

Tarkastele kokonaisuutta ja tunnista kuormitustekijät

Tarkastele koko työjärjestelmää, kun opettelet tuntemaan työntekijöittesi työtä sekä tunnistamaan ja vähentämään työn fyysisiä kuormitustekijöitä.

Tarkastele

 • työympäristöä  
 • työtehtäviä  
 • työyhteisöä 
 • työvälineitä  
 • työprosesseja  
 • johtamista   
 • työntekijöi.

Kun muutat yhtä tämän järjestelmän osaa, vaikutat samalla sen muihin osiin. Tällöin sinun on tärkeää huomata, ovatko vaikutukset positiivisia vai negatiivisia sekä ovatko ne riittäviä vai riittämättömiä. Koko työjärjestelmää kehittämällä saat aikaan tuloksia, joilla voit ennaltaehkäistä TULE- eli tuki- ja liikuntaelinoireita ja -sairauksia.

Sinulla on useita ergonomian keinoja käytössäsi

 1. Voit muuttaa työprosesseja siten, että kuormittavimmat tehtävät voidaan välttää kokonaan.
 2. Voit vähentää kuormittavan työn yhtäjaksoista kestoa esimerkiksi työkierrolla tai jaksottamalla tehtäviä vähemmän kuormittavalla tavalla.
 3. Voit vähentää kuormittavien työliikkeiden ja -asentojen toistoa ja kestoa.
 4. Voit hankkia sopivampia työvälineitä ja apuvälineitä työhön.
 5. Voit järjestää työtehtäviinne räätälöityä ergonomiaopetusta ja -ohjausta.
 6. Voit vähentää työn kuormittavuutta jaksottamalla palautumisaikoja ja vaikuttamalla palautumiskeinoihin.

Työn kehittämiseen saat apua työterveydestä ja ergonomian asiantuntijoilta.

Rakenna toimintakulttuuria, jossa hankaliakin asioita voi ottaa puheeksi

Onko yrityksessäsi sallittua puhua työn kuormituksesta ja TULE-oireista? Oireileva työntekijäsi saattaa usein pyrkiä sinnittelemään työssään ja sietämään oireiluaan sivuuttaakseen tai peittääkseen sen. Tämä saattaa johtaa pitkittyneisiin oireisiin, työnteon hidastumiseen ja laatuongelmiin.

Vaikka yksilölliset tekijät, elintavat ja työn ulkopuoliset valinnat vaikuttavat TULE-oireiden syntymiseen, ei työntekijän syyllistäminen kannata. Syyllistämällä voi estää työntekijää ottamaan ongelmia esille.

Rakenna työpaikallesi toimintakulttuuri, joka kannustaa työntekijöitä tuomaan esiin työn kuormitustekijät ja puhumaan TULE-oireistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pyri siihen, että on täysin normaalia ja hyväksyttävää pyytää ja saada tukea työpaikalla matalalla kynnyksellä. Kannusta heitä hakemaan apua työterveydestä ja huolehdi, että toteutat työpaikalla tarpeelliset toimenpiteet.

Lue artikkelista asiantuntijapsykologimme vinkit hyvään toimintakulttuuriin ja psykologiseen turvallisuuteen

Lisää osaamista TULE-oireiden ehkäisystä

Käytännön kokemus työpaikoilla on osoittanut, että hyvä keino vähentää TULE-oireita on opettaa esihenkilöt ja työntekijät tunnistamaan TULE-oireet ja niihin vaikuttavat tekijät. Tätä osaamista voit rakentaa sekä uusien työntekijöiden perehdytyksissä että koko henkilöstön koulutusohjelmissa. Kun yrityksesi työntekijät tietävät, miten he toimivat TULE-oireiden ilmetessä, oireet saadaan hallintaan ajoissa. Saat tähän tukea työterveydestä ja erityisesti työfysioterapeutilta.

Esihenkilöt ovat avainasemassa. Varmista, että he ovat sitoutuneet ja tuntevat vastuunsa TULE-oireiden ennaltaehkäisyssä. Huolehdi myös, että kaikki työntekijäsi tietävät, että arvostat terveyden ja turvallisuuden ylläpitämistä ja tukemista yrityksessäsi. Esihenkilöt, HR:n edustajat ja työterveys voivat kaikki osaltaan vaikuttaa ohjaamalla, neuvomalla ja painottamalla asian tärkeyttä.

 1. 1. Huolehdi siitä, että fyysisesti kuormittava työ on vaihtelevaa

  • Suunnittele ja sisällytä työhön eri tavoin kuormittavia tehtäviä, esimerkiksi vuorotellen ylä- ja alaraajojen käyttöä tai kävelyä, seisomista ja istumista. 
  • Tasaa kuormitusta siten, että työliikkeet tehdään tasaisesti molemmilla puolilla. Ne jakautuvat esimerkiksi molemmille käsille tai selän liikkeet molemmille puolille. 
  • Vaihtele paikallaanoloa ja fyysistä aktiivisuutta.

  2. Varmista, että työvälineet ja -piste ovat toimivat ja niitä on mahdollisuus säätää työntekijän ominaisuuksiin sopivaksi

  • Keskikokoisia ihmisiä on vain vähän. Hanki sellaisia työvälineitä, kalusteita ja laitteita, jotka on mahdollista mitoittaa ja säätää sopivaksi eri työntekijöille.  
  • Ota huomioon työntekijöiden tarpeet sekä työpisteiden ja laitteiden suunnittelussa että hankinnassa. 

  3. Huolehdi siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus riittävään palautumiseen sekä työssä että työvuorojen välissä

  • Ota huomioon työn kuormitustekijät työvuorojen aikaisen palautumisen kestossa, määrässä ja sisällössä. Esimerkiksi kuumassa tehtävässä fyysisesti raskaassa työssä tulee olla enemmän taukoja kuin viileässä.  
  • Suunnittele työvuorot siten, että niiden väliin jää riittävästä palautumisaikaa, vähintään 11 tuntia. 
  • Työssä palautumista voit tehostaa esimerkiksi järjestämällä palauttavaa liikuntaa ja venyttelyä tauoille. 

  4. Varmista, että työtilan lämpötila on sopiva tai sitä on mahdollista säätää huomioiden työn raskaus

  • Jos työntekijöittesi työ on fyysisesti kuormittavaa, työskentely-ympäristön lämpötilan tulee olla viileämpi. 
  • Jos työntekijäsi tekevät fyysisesti kuormittavaa työtä kuumassa ympäristössä, työn tauotus ja nesteytys tulee suunnitella siten, että kuormituksesta voi työpäivän aikana palautua riittävästi. 
  • Jos työntekijäsi työskentelevät kylmässä, sinun tulee järjestää heille tauotus lämpimässä tilassa sekä sopivat työvaatteet.

  5. Kouluta ja tue esihenkilöitä tunnistamaan haitalliset kuormitustekijät sekä ennakoimaan ja ehkäisemään ennalta niiden aiheuttamia oireita