Automaattinen päätöksenteko

Ilmarinen hyödyntää ratkaisutoiminnassaan automaattista päätöksentekoa. Lue tältä sivulta, mitä se tarkoittaa.

Automaattinen päätöksenteko Ilmarisessa

Automaattinen päätöksenteko Ilmarisella perustuu hallintolakiin (434/2003) ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettuun lakiin (906/2019). Hallintolain mukaan viranomainen voi ratkaista automaattisesti asian, johon ei sisälly seikkoja, jotka edellyttävät tapauskohtaista harkintaa, tai johon sisältyvät tapauskohtaista harkintaa edellyttävät seikat virkamies tai muu asian käsittelijä on arvioinut. Ratkaisemisen on perustuttava sovellettavan lain ja etukäteisen harkinnan perusteella laadittuihin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa tarkoitettuihin käsittelysääntöihin.

Ilmarinen tekee päätöksensä työeläkelainsäädännön ja hallintolain mukaisesti ja noudattaa päätösten automatisoinnissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain edellytyksiä. Asioiden automaattisesta ratkaisemisesta tehdään käyttöönottopäätös. Tarkempia tietoja asioiden automaattisesta ratkaisemisesta Ilmarisella löytyy kunkin käyttöönottopäätöksen kohdalta.

Käyttöönottopäätöskohtainen tieto

 1. Tällä päätöksellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on arvioinut automaattisen ratkaisumenettelyn käyttöönoton edellytykset yrittäjän YEL- työtulon muuttamista koskevissa päätöksissä.

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tekee yrittäjän työtulon muuttamista koskevia päätöksiä joko yrittäjän hakemuksesta tai yrittäjän eläkelain (1272/2006) ja sen muuttamisesta annetun lain (1157/2022) voimaantulosäännöksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista velvoittavien säännösten johdosta.

  Yrittäjän työtulosta ja sen muuttamisesta on säädetty yrittäjän eläkelain (YEL) 112 § ja 112 a §:ssä sekä yrittäjän eläkelain (1272/2006) muuttamisesta annetun lain (1157/2022) voimaantulosäännöksessä.

  Päätös

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ottaa käyttöön automaattisen ratkaisumenettelyn yrittäjän YEL- työtulon muuttamista koskevissa päätöksissä.

  Päätöksen perustelut

  Hallintolain (434/2003) 53 e §:n 2 momentin mukaan viranomainen voi ratkaista automaattisesti asian, johon ei sisälly seikkoja, jotka edellyttävät tapauskohtaista harkintaa, tai johon sisältyvät tapauskohtaista harkintaa edellyttävät seikat virkamies tai muu asian käsittelijä on arvioinut. Ratkaisemisen on perustuttava sovellettavan lain ja etukäteisen harkinnan perusteella laadittuihin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 2 §:n 16 kohdassa tarkoitettuihin käsittelysääntöihin.

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen automaattinen ratkaisumenettely yrittäjän YEL- työtulon muuttamista koskevissa päätöksissä perustuu ennalta laadittuihin käsittelysääntöihin.

  Yrittäjän eläkelain 112 §:n 1 ja 2 momentin perusteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hänen yrittäjätoimintaansa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä. Työtulo vahvistetaan kokonaisarvion perusteella. Työtuloa vahvistaessaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
  pitää edellä tarkoitettuna palkkana ja korvauksena yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

  Eläketurvakeskus on antanut siitä annetun lain 2 § 1 momentin 6 kohdan nojalla suositukset Yrittäjän työtulon vahvistamisesta, Yrittäjän vahvistetun työtulon muuttamisesta sekä Yrittäjän kokonaistyötulosta. Eläketurvakeskus lisäksi ylläpitää ja kehittää siitä annetun lain 2 § 1 momentin 8 kohdan perusteella 6 kohdassa tarkoitettujen suositusten tukena yrittäjän eläkelain 112 §:n 2 momentissa tarkoitettua työtulon määrittämisessä tarvittavaa tietopohjaa.

  Eläketurvakeskus ylläpitää sitä koskevan lain perusteella työtulon määrittämisessä tarvittavaa tietopohjaa toimialan laskentapalvelussa (työtulon määrittämisessä tarvittava tietopohja). Laskentapalvelu antaa yrittäjälle työtulosuosituksen, joka pyrkii vastaamaan tilastollisen tiedon ja soveltamiskäytännön pohjalta tehdyn mallin perusteella arviota yrittäjän työpanoksensa arvosta. Työtulosuosituksen laskentapalvelun avulla tietyllä toimialalla tietynsuuruista yrittäjätoimintaa harjoittaville yrittäjille työtulo määritellään yhdenmukaisin perustein kaikissa eläkelaitoksissa.

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on arvioinut, että tapauskohtaista harkintaa edellyttävät asiat, joissa yrittäjä hakee vahvistettavaksi työtuloa, joka poikkeaa Eläketurvakeskuksen työtulosuosituksen ylä- tai alarajoista. Lisäksi tapauskohtaista harkintaa edellyttävät tilanteet, joissa yrittäjä on antanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle lisätietoja työpanoksensa taloudelliseen arvoon vaikuttavista seikoista, jolloin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen arvioi yrittäjän antamien tietojen vaikutuksen työtuloon. Näissä tilanteissa käsittelysääntömme ohjaavat yrittäjän työtulon luonnollisen henkilön arvioitavavaksi, eikä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen anna päätöstä automaattisessa ratkaisumenettelyssä.

  Tapauskohtaista harkintaa ei siis edellytä asiat, joissa yrittäjä hakee vahvistettavaksi työtuloa, joka on Eläketurvakeskuksen työtulosuosituksen ylä- tai alarajojen puitteissa.

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen automaattisessa ratkaisumenettelyssä annettavat päätökset perustellaan yrittäjän eläkelain 95 a §:n edellyttämällä tavalla eli yhtiömme päätökset työtulon vahvistamisesta sisältävät työtulon vahvistamisen perusteena käytetyt tiedot. Yrittäjä saa päätösten liitteenä muutoksenhakuohjeen, muutoksenhaku on maksutonta ja yrittäjän tekemän oikaisuvaatimuksen tutkii luonnollinen henkilö eli yrittäjän tekemää oikaisuvaatimusta tai siihen rinnastuvaa vaatimusta ei ratkaista automaattisesti. Oikaisuvaatimusten käsittely täyttää siten hallintolain (434/2003) 53 e §:n 4 momentin vaatimukset.

  Luettelo käyttöönottopäätöksen perusteena olevista asiakirjoista

  1. Työtulomuutosten menettelytapojen ja käsittelysääntöjen dokumentaatio, tiedonhallintalain 6a luvun velvollisuuksiin liittyvä tehtäväjako
  2. Käyttöönoton edellytykset ja sovelletut säännökset
  3. Laadun varmistamisen keskeiset toimenpiteet
  4. Tietoturvan ja tietosuojan menettelytapaohjeet

  Käyttöönottopäivämäärä ja päätöksen tekemisen ajankohta

  Päätöksen tekemisen ajankohta on 9.6.2023.

  Käyttöönottopäivä on 16.6.2023.

  Tieto päätöksentekijästä

  Päätös automaattisen ratkaisumenettelystä yrittäjän YEL-työtulon muuttamista koskevissa päätöksissä on tehty Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vakuutus- ja eläkepalvelut -linjan johtoryhmässä, jonka puheenjohtaja on vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi.

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteystieto, josta saa lisätietoa automaattisen ratkaisumenettelyn käytöstä

  Lisätietoja antaa vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen, puhelin 010 284 11 (vaihde) sähköpostiosoite minna.hakkarainen@ilmarinen.fi.

  Tiedottaminen

  Tämä päätös on julkisesti saatavissa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sen verkkosivuilla ilmarinen.fi.

  Sovelletut säännökset

  Hallintolaki (434/2003)
  Laki julkisen hallinnon tiedonhallintalaista (906/2019)
  Yrittäjän eläkelaki (1272/2006)
  Laki Eläketurvakeskuksesta (397/2006).