Ergonomia on osa tuloksekasta työkykyjohtamista

Ergonomia edistää työntekijöittesi työkykyä. Se parantaa työn sujuvuutta ja pienentää siten työkykyriskiä. Työergonomia tarjoaa tutkittua tietoa ja käytännön keinoja työn kehittämisen tueksi. Siksi se on kiinteä osa suunnitelmallista työkykyjohtamista.

Ergonomia tarjoaa tietoa ja ratkaisuja

Ergonomia tarkoittaa toiminnan ja teknisten ratkaisujen sovittamista ihmisen kykyihin ja ominaisuuksiin sopiviksi. Työkykyjohtamisella puolestaan tarkoitetaan tavoitteellisia ja suunnitelmallisia toimenpiteitä, joilla pystytte tunnistamaan, hallitsemaan ja pienentämään työkykyriskiä yrityksessäsi. Kun olette yhdessä asettaneet työkykyjohtamisen tavoitteet, ergonomian avulla voitte tunnistaa haitalliset kuormitustekijät ja kehittää työtä sekä työympäristöä tavoittelemaanne suuntaan. Se on työkykyjohtamista parhaimmillaan.

Ergonomia tarjoaa

  • tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisuja työpaikan arkeen
  • keinoja työprosessien, työtehtävien ja työympäristön suunnitteluun
  • keinoja käyttämienne työvälineiden ja järjestelmien valintaan työntekijöittesi ominaisuuksien, kykyjen ja tarpeiden mukaisiksi. Ne ovat silloin myös työn ja toiminnan kannalta hyvät.

Ota työn kehittämisen lähtökohdaksi ihminen

Ihmisen ominaisuuksien ottaminen työn kehittämisen lähtökohdaksi on yrityksesi työkykyriskin ja työntekijöittesi työkyvyn hallinnan kannalta keskeistä riippumatta siitä, mitä työn kehittämisen menetelmää käytätte. Työergonomian keinot sopivat yhtä hyvin esimerkiksi kehittävään työntutkimukseen, Lean-menetelmään kuin muotoiluajatteluun eli Design Thinking -menetelmään. Ergonomian kehittäminen on myös osa yrityksesi vastuullista toimintaa. 

Tarkastele työtä ergonomian eri osa-alueiden avulla

Ergonomia jaetaan kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan. Niitä kannattaa tarkastella yhdessä. Eri tilanteissa niiden merkitys painottuu eri tavoin.

Tietotyöhön liittyy aina myös fyysisiä tekijöitä

Lähes kaikkiin fyysisiin töihin liittyy nykyisin myös kognitiivista eli tiedonkäsittelyä sisältävää työtä. Ihminen on fyysinen olento, joka käyttää työvälineitä ja teknologiaa fyysisesti ja erilaisissa työoloissa. Kaikkiin töihin liittyy myös organisatorisia tekijöitä, jotka vaikuttavat työn sujumiseen.

Ota ergonomia avuksi ja kehitä työtä kokonaisvaltaisesti

Organisaatio, työ, työympäristö ja työntekijä ovat aina yhteydessä toisiinsa. Ihmisen ominaisuudet vaikuttavat työn tekemiseen ja työ sekä sen muutokset vaikuttavat ihmiseen. Kun vaikutatte yhteen työhön liittyvään tekijään, vaikutatte samalla useaan muuhunkin tekijään.  

Kokonaisvaltainen eli systeeminen näkökulma ergonomiaan tarkoittaa kykyä hahmottaa kokonaisuuksia osien sijaan. Kehitä ergonomian keinoin yrityksesi työprosesseja kokonaisvaltaisesti ja ota huomioon tekemienne muutosten vaikutukset sekä ihmisiin että työhön. Kun kehitätte työtä, on tärkeää tarkastella työvaiheisiin tehtyjen muutosten vaikutuksia niitä edeltäviin, rinnakkaisiin ja jälkeen tuleviin vaiheisiin.

Ergonomia auttaa ennakoinnissa

Ergonomia auttaa ennakoinnissa ja tukee työn ja työympäristön suunnittelua. Työn muutokset edellyttävät niihin sopeutumista. Sopeutuminen taas edellyttää uusien työskentelytapojen kehittämistä. Ergonomiatutkimuksen kokoama laaja tietämys ihmisestä auttaa teitä suunnittelussa.  Suunnitelkaa uudet tehtävät ja työmenetelmät sellaisiksi, että terveellinen ja turvallinen sekä sujuva työ on työntekijöillesi mahdollista.

Luo yritykseesi hyvän työn puitteet

Työnantajana sinä luot mahdollisuudet terveelliselle, turvalliselle, sujuvalle ja vastuulliselle työskentelylle yrityksessäsi.  

  • Huomioi työergonomia heti jo työn ja työympäristön suunnittelussa ja muutostilanteissa. Ota työntekijät mukaan suunnitteluun. 
  • Anna työntekijöillesi mahdollisuus osallistua työn terveellisyyttä ja turvallisuutta tukevien yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen kehittämiseen.  
  • Huolehdi siitä, että työntekijät voivat matalalla kynnyksellä kertoa huomioitaan ja tehdä ehdotuksia ergonomian parantamiseksi. 
  • Huolehdi myös siitä, että työntekijät pystyvät työskentelemään laatimianne ohjeita noudattaen.