Yrittäjän työttömyys ja työttömyysturva

Työttömyysturva antaa turvaa yrittäjälle yritystoiminnan päättyessä. Yrittäjän työttömyysetuutta voit saada yrittäjien työttömyyskassasta tai Kelasta. Jos jäät työttömäksi, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Yrittäjien työttömyysturva – YEL-työtulo määrittää etuuden suuruuden

Yrittäjien työttömyyskassoja on Suomessa yksi, Yrittäjäkassa. Yrittäjäkassasta on mahdollista saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Voit liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi, kun YEL-työtulosi on vähintään niin sanotun työttömyysturvan alarajan verran. Vuonna 2024 tämä raja on 14 803 euroa (14 088 euroa vuonna 2023). Työtulo on hyvä pyöristää työttömyysturvan alarajaa suuremmaksi, jotta työtulo ei jää tulevien vuosien indeksitarkastuksissa alle työttömyysturvan alarajan.

Jos jäät työttömäksi, YEL-työtulosi ratkaisee, minkä suuruinen kassasta saamasi ansiopäiväraha on. Lue lisää YEL-työtulosta.

Jos et ole Yrittäjäkassan jäsen, voit saada työttömyysetuutta Kelasta. Kelasta saamasi etuus on peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. 

Olet oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos olet kassan jäsen ja täytät niin sanotun työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun

  1. YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran (14 088 euroa vuonna 2023 ja 13 573 euroa vuonna 2022) 
  2. Olet toiminut yrittäjänä ja kuulunut samanaikaisesti Yrittäjäkassaan vähintään 15 kuukautta niiden 48 kuukauden aikana, jotka edelsivät työttömyyttäsi.  

Huomaathan, että YEL-maksujesi tulee olla maksettu, jotta voit kerryttää työssäoloehtoa.

Päivärahasi suuruus riippuu YEL-työtulostasi. Yleensä päiväraha perustuu siihen YEL-työtuloosi, joka sinulla oli 15 kuukauden ajan ennen kuin jouduit työttömäksi.

Kun pidät YEL-työtulosi jatkuvasti ajan tasalla, huolehdit myös työttömyysturvastasi. YEL-työtuloa et voi muuttaa takautuvasti.

Lue lisää työssäoloehdosta (yrittajakassa.fi)

Jos et ole Yrittäjäkassan jäsen, voit hakea Kelasta peruspäivärahaa. Sitä voit saada, kun

  1. työssäoloehto täyttyy
  2. YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran.

Jos työssäoloehto ei täyty ja jos YEL-työtulosi on liian pieni, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lue lisää työmarkkinatuesta Kelan sivuilta (kela.fi).

Mitä teen YEL-vakuutukselleni, jos jään työttömäksi?

Kun työsi yrittäjänä päättyy, päätä YEL-vakuutuksesi.

Lue lisää YEL-vakuutuksen päättämisestä ja päätä se helposti verkossa