Työkyvyttömyysriskien hallinnan periaatteet

Tuemme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja edistää näin pidempiä työuria.

Päälinjaukset

Noudatamme seuraavia päälinjauksia työkyvyttömyysriskienhallinnassamme. 

  1. Asiakkaillemme tarjottavat palvelut ovat luonteeltaan valistavia ja ohjaavia.

  2. Kohdennamme palvelut ja taloudellisen tuen asiakkaidemme hankkeisiin riskiperusteisesti ja vaikuttavasti. Arvioimme asiakkaidemme työkyvyttömyysriskiä ja mittaamme toimien vaikuttavuutta. 

  3. Asiakkaidemme työkyvyttömyysriskienhallintapalvelut rahoitetaan vakuutusmaksun työkyvyttömyysriskin hallintaosalla (tk-riskiosa). Hoitokustannusosalla voidaan kattaa vain suoria omia henkilöstökuluja siltä osin, kun ne eivät ole määrältään olennaiset suhteessa vakuutusmaksun tk-riskiosaan.  

  4. Työkykyriskien hallintaan liittyvät prosessimme (ml. sisäinen valvonta, seuranta ja raportointi) ovat laadukkaita ja läpinäkyviä.  

Näin toimimme

Ilmarinen ohjaa ja neuvoo asiakasyrityksiä tarjoamalla työkyvyttömyysriskienhallinnan asiantuntija- ja digipalveluita.

Ilmarisen perustoimintamalli asiakkaiden työkyvyttömyysriskienhallinnassa on seuraava.

1. Kartoita ja tunnista

  • Ilmarinen tunnistaa asiakaskannastaan riskiarvioinnin perusteella ne asiakkaat, joissa on kohonnut työkyvyttömyysriski. 

2. Neuvo ja valista 

  • Ilmarinen neuvoo ja ohjaa asiakasta työkyvyttömyysriskien hallinnassa tarjoamalla tietoa asiakkaan riskiarvio huomioiden, mitkä syyt aiheuttavat työkyvyttömyyttä ja millä tavalla työkyvyttömyysriskiä voidaan alentaa

3. Tue toteutusta  

  • Asiakas voi Ilmarisen tarjoaman tiedon pohjalta käynnistää toimenpiteet työkyvyttömyysriskin alentamiseksi. Asiakas voi toteuttaa toimenpiteet itse tai ostaa ne kolmannelta osapuolelta. Ilmarinen voi tukea asiakasta tavoiteasetannassa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Ilmarinen voi osallistua asiakkaan toteuttamien toimenpiteiden kustannusten kattamiseen, mikäli tämän investoinnin arvioidaan Ilmarisen riski- ja vaikuttavuusarvioiden perusteella olevan kannattava odotetun työkyvyttömyyseläkemenon kannalta. Tästä sovitaan asiakkaan kanssa tehtävällä sopimuksella. Asiakkaan omavastuu on vähintään puolet toteutettavien toimenpiteiden kustannuksista.  

4. Seuraa ja reagoi

  • Ilmarinen seuraa ja arvioi asiakkaan työkyvyttömyysriskiasemaa säännöllisesti osana normaalia vakuutusriskienhallintaansa. Mikäli Ilmarinen on tukenut taloudellisesti asiakkaan toteuttamia toimenpiteitä, Ilmarinen seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia  

Taloudellinen tuki työkyvyttömyysriskiä alentaviin hankkeisiin  

Ilmarinen voi myöntää taloudellista tukea asiakkaidensa toteuttamien työkyvyttömyysriskiä alentavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tuemme hankkeita, joilla vähennetään työkykyriskiä sekä ennaltaehkäistään henkilöstön työkyvyttömyyttä. Taloudellista tukea työkykyhankkeisiin voivat saada asiakasyritykset, joilla on tunnistettu korkea työkyvyttömyysriski. Taloudellisen tuen myöntämisestä tehdään Ilmarisen päätöksentekojärjestelmän mukaisesti aina päätös, joka perustuu riski- ja vaikuttavuusarvioon. Arvioinnissa hyödynnetään työkyvyttömyysriskin ennustemallia.

Tavoitteet

Ilmarisen työkyvyttömyysriskien hallinnan tavoitteena on pienentää Ilmarisen ja koko työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkemenoa.

Ilmarisen tavoitteena on, että sen työkyvyttömyyseläkeliikkeen tulos pitkällä aikavälillä on tasapainossa.

Ilmarisen asiakasyrityksilleen tarjoamien palveluiden tavoitteena on alentaa Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle ja parantaa mahdollisuutta työhön paluuseen ja siten pidentää työuria.