Principer för hantering av risker för arbetsoförmåga

Vi stöder våra kunder i hanteringen av risker för arbetsoförmåga. Vårt mål är att förebygga arbetsoförmåga och därmed främja längre arbetskarriärer.

Riktlinjer för hantering av risker för arbetsoförmåga

Vi följer följande riktlinjer i vår hantering av risker för arbetsoförmåga.

  1. Våra tjänster för hantering av risker för arbetsoförmåga som vi erbjuder våra kunder är till sin natur upplysande och vägledande.

  2. Vi inriktar våra tjänster för hantering av risker för arbetsoförmåga samt det ekonomiska stödet på våra kunders hälsofrämjande verksamhet riskbaserat och effektivt. Vi bedömer våra kunders risk för arbetsoförmåga och mäter åtgärdernas effektivitet.

  3. Tjänster för hantering av risker för arbetsoförmåga till våra kunder finansieras med den del av försäkringsavgiften som reserverats för detta ändamål (delen för hantering av risken för arbetsoförmåga). Med omkostnadsdelen täcks endast Ilmarinens egna direkta personalkostnader till den del som de inte är väsentligt större än den del som tas ut för hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

  4. Våra processer för hantering av risker för arbetsoförmåga (inkl. intern kontroll, uppföljning och rapportering) är av hög kvalitet och transparenta.

Så här arbetar vi

Som en del av Ilmarinens hantering av risker för arbetsoförmåga ger Ilmarinen handledning och rådgivning till kundföretagen genom att tillhandahålla experttjänster och digitala tjänster.

Ilmarinens grundläggande modell för hantering av kundernas risker för arbetsoförmåga är följande.

1. Kartlägg och identifiera

  • Utgående från en riskbedömning identifierar Ilmarinen de kunder i sin kundbas som har en förhöjd risk för arbetsoförmåga.

2. Ge råd och information

  • Ilmarinen ger råd och handleder kunden i hanteringen av risker för arbetsoförmåga genom att med hänsyn till en bedömning av kundens risker informera om de faktorer som orsakar arbetsoförmåga och hur risken för arbetsförmåga kan minskas.

3. Stöd genomförandet  

  • Kunden kan utifrån den information som Ilmarinen erbjuder vidta åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga. Kunden kan själv genomföra åtgärderna eller köpa dem av en tredje part. Ilmarinen kan stöda kunden i att ställa upp mål och planera åtgärder. Ilmarinen kan stå för en del av kostnaderna för kundens åtgärder, förutsatt att investeringen enligt Ilmarinens risk- och effektbedömning bedöms vara lönsam med tanke på den förväntade invalidpensionsutgiften. Detta överenskoms i ett avtal som ingås med kunden. Kundens självrisk är hälften av kostnaderna för genomförda åtgärder.

4. Följ upp och reagera

  • Ilmarinen följer upp och bedömer kundens risk för arbetsoförmåga regelbundet som en del av sin normala hantering av försäkringsrisker. Om Ilmarinen har beviljat ekonomiskt stöd för de åtgärder som kunden genomfört, följer bolaget upp åtgärdernas genomförande och effekter.  

Ekonomiskt stöd för verksamhet som minskar risken för arbetsoförmåga

Ilmarinen kan bevilja ekonomiskt stöd för kundernas åtgärder som minskar risken för arbetsoförmåga. Vi beviljar stöd till projekt som minskar risken för och förebygger arbetsoförmåga bland personalen. Kundföretag som konstaterats ha en hög risk för arbetsoförmåga kan beviljas ekonomiskt stöd för hälsofrämjande arbete. Beslut om beviljande av ekonomiskt stöd fattas alltid enligt Ilmarinens beslutsfattandesystem. Beslutet grundar sig på en risk- och effektbedömning. I bedömningen används en prognosmodell för risken för arbetsoförmåga.

Målen med hantering av risker för arbetsoförmåga

Målet med Ilmarinens hantering av risker för arbetsoförmåga är att minska Ilmarinens och hela arbetspensionssystemets invalidpensionsutgifter.
Ilmarinens mål är att resultatet för dess invalidpensionsrörelse på lång sikt ska vara i balans.

Målet med de tjänster som Ilmarinen tillhandahåller sina kundföretag är att minska risken för invalidpensionering hos våra försäkrade arbetstagare och företagare samt förbättra möjligheterna till en återgång till arbetet och följaktligen förlänga arbetskarriärerna.