Utvärdera och utveckla företagshälsovårdssamarbetet

Utvärdera och utveckla samarbetet tillsammans med din partner för företagshälsovården. Återspegla resultaten till målen och mätarna.

Utvärdera vad som lyckats och vad som behöver utvecklas

Utvärdera resultaten och effekten av företagshälsovårdssamarbetet i samarbete med företagshälsovården. Din uppgift är att medföra dina egna erfarenheter och din kunskap till diskussionen samt resultaten och statistiken som ni behandlar tillsammans med företagshälsovårdsteamet. Ni kan använda bland annat uppföljningen av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall samt sjukfrånvaro, pensionsutgifter och prognoser över dessa till hjälp. Du kan vid behov inkludera representanter från dina försäkringsbolag, såsom pensions- eller olycksfallsförsäkringsbolaget, i diskussionen och utvärderingen.

Bedöm tillsammans med företagshälsovården uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Gå igenom minst följande:

 • Har arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall minskat?  
 • Har arbetet och arbetsmiljön blivit hälsosammare och säkrare och fungerar arbetsgemenskapen bättre?   
 • Har arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmågan förbättrats?

Följ även upp kostnader och använda resurser. Bedöm dessutom hur samarbetet lyckats, dvs. fördelningen av arbetsplatsens och företagshälsovårdens satsningar och verksamhet. På så sätt kan ni bättre rikta och utveckla verksamheten samt uppdatera verksamhetsplanen.

I ett litet företag är det skäl att utvärdera verksamheten årligen, i större företag ännu oftare.

Mät företagshälsovårdssamarbetets resultat

Man får det man mäter säger ett gammalt ordspråk. Mät alltså det du vill få resultat på. Om mätaren till exempel är antalet nätverksmöten ökar antalet möten sannolikt. Om det ursprungliga målet var att öka en lyckad återgång till arbetet efter en lång sjukledighet, mät då hellre dem.

För bland annat sjukfrånvaro, arbetsolycksfall och pensionsutgifter är det lätt att ställa numeriska mätare. Andra mål kan däremot granskas via verksamheten. Ett mål kan vara till exempel att ni korrigerat en brist som konstaterats under ett arbetsplatsbesök eller genomfört en överenskommen åtgärd. Då kan målen vara till exempel följande:

 • Nu använder alla på vår arbetsplats skyddsutrustning medan endast 40 procent använde dem för ett halvt år sedan.  
 • Alla våra chefer har utbildats i att använda modellen för tidigt stöd.   
 • Lagstadgade exponeringsrelaterade hälsoundersökningar är nu tidsenliga hos oss.

Ännu viktigare än mätarna är att ni tillsammans med företagshälsovården följer upp hur ni avancerat mot målen. Kom överens om när och hur ni granskar målen redan när verksamheten planeras. I detta sammanhang kan ni också göra korrigeringar som ni antecknar i planen.

En utvärdering av handlingsplanen bidrar till bättre planering​

Utvärdera verksamhetsplanen kritiskt. Ni har kanske diskuterat om många bra mål och nyttiga ärenden. Säkerställ att de framkommer tydligt i handlingsplanen. Är planen konkret och tydlig?

Fundera över följande när du utvärderar handlingsplanens ändamålsenlighet och tydlighet:

 • Hur har de viktigaste egenskaperna för ditt företag beskrivits?   
 • Baserar sig handlingsplanen bland annat på slutledningar som gjorts i arbetsplatsutredningen?    
 • Baserar sig handlingsplanen på antecknade utmaningar?   
 • Har målen antecknats så att ni kan följa upp och mäta dem?   
 • Är verksamheten övertygande i förhållande till målen?   
 • Är resurserna tillräckliga i förhållande till verksamheten?

Utgående från verksamhetens uppföljning och utvärdering utvecklar och uppdaterar ni handlingsplanen i samarbete med företagshälsovården.