Företagshälsovård för arbetstagare

Företagshälsovården är mycket mer än en plats du går till när du blir sjuk. Företagshälsovården stöder och främjar din arbets- och funktionsförmåga och är din partner i rehabiliteringsfrågor.

Företagshälsovård handlar om mycket mer än sjukvård

Företagshälsovården är lagstadgad dvs. obligatorisk i Finland. En förebyggande företagshälsovård som stöder arbetsförmågan (s.k. lagstadgad företagshälsovård) tillhör alla anställda oavsett om anställningsförhållandet är fast, på viss tid, hel- eller deltid. Din arbetsgivare kan utöver de lagstadgade tjänsterna även köpa sjukvårdstjänster i önskad omfattning.

I företagshälsovården som förebygger sjukdomar och arbetsoförmåga och stöder din arbetsförmåga ingår

  • arbetsplatsutredningar 
  • hälsoundersökningar och rehabiliteringsfrågor 
  • stöd för arbetsförmågan och återgången till arbetet.

Även om din arbetsgivare endast erbjuder så kallad lagstadgad företagshälsovård kan, och bör, du uppsöka företagsläkaren om din arbetsförmåga hotas. Sådana situationer är bland annat allvarliga utmattnings- eller ryggsymtom samt alla arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar. Dessa är situationer som bör bedömas av företagshälsan. Av hälsovårdsexperterna är det endast de som även känner till dina arbetsförhållanden.

Vad är en arbetsplatsutredning?

Företagshälsovården utför arbetsplatsutredningar på din arbetsplats. De omfattar vanligen en preliminär enkät, ett besök på din arbetsplats, möte för genomgång av resultaten samt en skriftlig rapport. Den senaste utredningsrapporten ska vara tillgänglig för alla arbetstagare.

Företagshälsovårdaren och/eller företagsläkaren (ibland också företagsfysioterapeuten eller företagspsykologen) besöker din arbetsplats och kanske även din arbetsstation. De strävar efter att bilda sig en så omfattande uppfattning om ert arbete och era arbetsförhållanden som möjligt.

De bedömer arbetets och arbetsmiljöns 

  • risk-, exponerings- och belastningsfaktorer   
  • resurser   
  • och deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan.

Utöver detta inkluderar arbetsplatsutredningen åtgärdsförslag som ni kan använda för att minska eller helt eliminera eventuella risk- och belastningsfaktorer i arbetet. 

Utgående från arbetsplatsutredningen tar din arbetsgivare tillsammans med företagshälsan fram en verksamhetsplan för företagshälsovården. De planerar även bland annat hurdana hälsoundersökningar är nödvändiga och hurdan handledning och rådgivning behövs på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att du besvarar frågorna i arbetsplatsutredningen samt berättar om ditt arbete och om arbetsrelaterade saker. Ju mer företagshälsovården vet om ditt arbete och dina arbetsförhållanden, desto bättre får du hjälp med just dina behov.

Om du inte vet hurdana och hur omfattande företagshälsotjänster din arbetsplats har, hurdan verksamhet planerats eller vilka risk- och belastningsfaktorer ingår i ditt arbete, kan du fråga din chef var du kan hitta uppgifterna.

Vad betyder bedömning av arbetsförmågan och nätverksmöten?

Om din arbetsgivare blir orolig över ditt hälsotillstånd, din arbetsförmåga och dess tillräcklighet för ditt arbete, kan arbetsgivaren be företagshälsan om en bedömning av din arbetsförmåga. Detta ska göras senast om du varit sjukledig minst 90 dagar oavbrutet eller under kortare perioder. Många kan bli skrämda när chefen ber om en diskussion, berättar om sin oro samt hänvisar till en bedömning av arbetsförmågan. Men det är inget att oroa sig för, eftersom en bedömning av arbetsförmågan är en vanlig åtgärd vars syfte är att stöda dig och din arbetsförmåga.

Bedömningen inleds vanligtvis med att du träffar arbetsplatsens egen företagshälsovårdare som intervjuar dig grundligt och beställer vid behov patientjournaler från hälsovårdsenheter som vårdat dig. Den egentliga bedömningen av arbetsförmågan utförs av företagsläkaren. Företagsläkaren gör en heltäckande bedömning av din arbetsförmåga och ditt hälsotillstånd. Ibland går det snabbt, men ibland kan det behövas utlåtanden från andra specialistläkare, vilket kan förlänga bedömningstiden. Det är viktigt att du berättar för din läkare din egen syn på arbetet och hur du klarar av det. Du är den bästa experten när det gäller dig själv och ditt arbete. Företagshälsovården har tystnadsplikt även när det gäller bedömningen av arbetsförmågan. Du kan alltså öppet berätta om allt utan att behöva vara rädd för att din arbetsgivare får tillgång till dina hälsouppgifter utan ditt samtycke. Företagsläkaren kan anteckna ett förslag på en anpassning av ditt arbete i utlåtandet. Läkaren kan föreslå till exempel anskaffning av ett hjälpmedel eller lättare arbetsuppgifter.

Det normala är att ni diskuterar resultatet av bedömningen och nödvändiga åtgärder i ett nätverksmöte tillsammans med din chef och representanten för företagshälsovårdsteamet. Från företagshälsan deltar vanligtvis företagsläkaren, ibland även företagshälsovårdaren, i mötet. Enligt situationen kan även företagspsykologen eller företagsfysioterapeuten delta i mötet. Du kan ta med en stödperson om du vill. 

På nätverksmötet (som ibland kallas också arbetsförmågemöte) diskuterar ni inte ditt hälsotillstånd eller dina sjukdomar, om du inte själv ger tillstånd till det. Mötets fokus ligger på vilka arbetsarrangemang som bäst kan stöda din arbetsförmåga. Till exempel kan partiell sjukdagpenning, underlättande eller anpassning av arbetet eller anskaffning av ett hjälpmedel komma på fråga. Nätverksmöten hålls vanligen förutom vid bedömningar av arbetsförmågan även vid återgång till arbetet efter en lång sjukledighet. Initiativ till ett nätverksmöte kan tas av dig själv, din chef eller företagshälsovården.

Se en video (på finska) om en typisk situation för ett nätverksmöte (youtube.com)

Olika typer av företagshälsoundersökningar

För många är hälsoundersökningen den mest bekanta företagshälsoåtgärden. En del av hälsoundersökningarna görs på mottagningen och en del kan vara enkäter. Nedan beskrivs olika typer av undersökningar.

Exponeringsrelaterade undersökningar är obligatoriska både för arbetsgivaren och arbetstagaren, om det på arbetsplatsen finns särskilda riskfaktorer, såsom buller, olika kemikalier, damm, vibrationer, nattarbete eller hot om våld. I undersökningarna bedömer man om arbetstagaren lämpar sig för det tilltänkta arbetet, ger anvisningar om skyddsutrustning och arbetssäkerhet samt undersöker om arbetstagaren eventuellt har symtom som tyder på en yrkessjukdom eller andra arbetsrelaterade sjukdomar.

Även hälsoundersökningar som baserar sig på arbetets hälsokrav är obligatoriska. Dessa undersökningar görs vid arbete som ställer specialkrav på hälsan med tanke på arbetssäkerheten. I undersökningarna bedöms om arbetstagaren lämpar sig för arbetet med tanke på hälsotillståndet. Sådana undersökningar görs bland annat för brandmän, sjömän, piloter och poliser.

Hälsoundersökningar som gäller främjande av hälsa och arbetsförmåga är frivilliga. Sådana är till exempel nyanställningsundersökningar i arbeten som inte innehåller särskilda riskfaktorer samt åldersrelaterade undersökningar.

Övriga arbetshälsoundersökningar är sådana där man följer upp återhämtningen hos en arbetstagare som är långvarigt sjukledig, gör bedömningar av rehabiliteringsbehovet, undersöker partiellt arbetsföra personer, bedömer arbetsförmågan och utför undersökningar för olika slags läkarutlåtanden.

Företagshälsovårdens multiprofessionella team stöder dig

Din arbetsplats har ett eget företagshälsoteam. I det ingår experter på många olika specialområden som stöder dig enligt dina behov.

Företagshälsovårdaren

Företagshälsovårdaren är din kontaktperson inom företagshälsovården. Du sköter många praktiska ärenden med hälsovårdaren, till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer. 

Företagsläkaren

Företagsläkaren behandlar vid behov dina sjukdomar, bedömer din arbetsförmåga och ditt eventuella rehabiliteringsbehov samt utfärdar remisser och skriver läkarutlåtanden om du behöver dem. Företagsläkaren behövs också om ditt arbete innehåller sådana riskfaktorer som kräver företagsmedicinsk kompetens för en bedömning av deras inverkan på hälsan. Sådana är till exempel farliga kemikalier, damm eller hand- och armvibrationer.

Företagspsykologen

I frågor som rör arbetshantering, psykisk hälsa samt psykisk belastning kan företagshälsovårdaren eller företagsläkaren hänvisa dig till företagspsykologen. Du kan och bör uppsöka företagspsykologens mottagning även om du inte har allvarliga psykiska symtom. Företagspsykologen har specialiserat sig på att ge stöd för att orka i arbetet och ge råd hur du kan upprätthålla din psykiska arbetsförmåga. 

Läs mer om psykisk hälsa

Företagsfysioterapeuten

Läkaren eller hälsovårdaren kan hänvisa dig till företagsfysioterapeuten i olika frågor som gäller ergonomi, symtom i stöd- och rörelseorganen samt rehabilitering. Företagsfysioterapeuten ger råd och handledning om arbetsställningar, hjälpmedel samt hur du kan upprätthålla den fysiska arbetsförmågan. Till exempel efter en operation kan företagsfysioterapeuten upprätta ett rehabiliteringsprogram för dig. 

Sakkunniga inom det sociala området

Företagshälsovårdens sakkunniga inom det sociala området hjälper dig med att ansöka om olika förmåner, fylla i ansökningar eller ansöka om rehabilitering.