Arbeta som pensionär

Du kan fortsätta arbeta när du gått i pension. Det lönar sig att arbeta även som pensionär, för du tjänar in pension tills du uppnår den högsta åldern för ålderspension. Du tjänar in pension utifrån din lön om du är arbetstagare och utifrån din FöPL-arbetsinkomst om du är företagare.

Pension och arbete

När du har gått i ålderspension eller partiell ålderspension kan du arbeta så mycket du vill utan att det påverkar din bruttopension. Om du får invalid- eller arbetslivspension kan du högst förtjäna en viss summa. Du kan reda ut din personliga inkomstgräns i MinPension eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Om du redan har arbetat medan du varit pensionär kan du kontrollera dina löneinkomster vid sidan av pensionen i MinPension. Kom också ihåg att ansöka om den nya pensionen.

Du tjänar in pension för din bruttolön eller som företagare för din FöPL-arbetsinkomst till den högsta åldern för ålderspension enligt följande:

  • 1,5 procent per år
  • 1,7 procent per år för personer i åldern 53–62 år under övergångsperioden 2017–2025.

Exempel på beräkning av pensionstillväxt: En 65-årig arbetstagares årslön är 8000 euro. Pensionstillväxten är 1,5 procent. Den intjänade pensionen är (8000x1,5 %) / 12 = 10. Arbetstagaren tjänar 10 euro mer i pension per år. Livslängdskoefficienten minskar beloppet.

Pensionsförsäkringsavgifterna upphör vid den högsta åldern för ålderspension

Du kan fortsätta jobba även efter att du uppnått den högsta åldern för ålderspension men då tjänar du inte längre in ytterligare pension. Därför avdras inte heller pensionsavgifter och du får en större andel av lönen.

Pensionens och lönens inverkan på FPA:s förmåner

Observera att om du som pensionär får någon annan förmån, till exempel bostadsbidrag, påverkar pension och lön ofta FPA:s förmåner. Det är bäst att kontakta FPA.

Beskattning av pension och arbete

Om du är pensionär och arbetar behöver du två skattekort, ett för pensionsinkomsterna och ett för löneinkomsterna. Vi behöver skattekortet för pension för att kunna innehålla rätt skatteprocent från din pension. Ge skattekortet för löneinkomster till din arbetsgivare som vanligt. Din slutliga skattesats beror på dina totala pensions- och löneinkomster under kalenderåret och på eventuella avdrag. Läs mer om beskattningen av pensioner.

När du får ålderspension och arbetar får du tjäna hur mycket som helst utan att lönen påverkar din bruttopension.

Gör så här om du vill fortsätta arbeta för din nuvarande arbetsgivare och samtidigt få pension:

  1. Kom överens med din arbetsgivare om att säga upp ditt nuvarande anställningsförhållande.
  2. Ansök om ålderspension hos oss.
  3. Teckna ett nytt arbetsavtal med din arbetsgivare. Kom samtidigt överens om hur ditt arbete ändras. Det måste nämligen ske en väsentlig ändring för att du ska kunna arbeta och samtidigt få pension. Du kan till exempel övergå från heltidsarbete till deltidsarbete.

Du kanske också funderar på att fortsätta arbeta längre än du ursprungligen tänkt och gå i ålderspension först senare. I så fall höjs din pension med en permanent uppskovsförhöjning på 0,4 procent i månaden.

Läs mer om hur du tjänar in pension >

När du arbetar vid sidan av partiell ålderspension får du tjäna hur mycket som helst utan att lönen påverkar din bruttopension. Vid partiell ålderspension kan du fortsätta arbeta normalt eller ändra arbetsmängden. Kom överens om ändringar i arbetet med din arbetsgivare.

Läs mer om partiell ålderspension >

Inkomstgräns

Om du får invalidpension eller arbetslivspension kan du arbeta en del. Hur mycket du kan förtjäna beror på din personliga inkomstgräns. Inkomstgränsen avser det högsta bruttobeloppet som du kan förtjäna under en månad. Inkomstgränsen beror på dina tidigare inkomster och vilken pension du får.

Den ursprungliga inkomstgränsen ser du på pensionsbeslutet. Inkomstgränsen ändras alltid vid årsskiftet. Du kan kontrollera den senaste inkomstgränsen i MinPension eller hos vår kundtjänst.

Inkomstgräns vid invalidpension

Din inkomstgräns beror på om du får invalidpension eller delinvalidpension. Din inkomstgräns

  • vid invalidpension är 40 procent av din genomsnittliga inkomstnivå före du förlorade din arbetsförmåga.
  • vid delinvalidpension är 60 procent av din genomsnittliga inkomstnivå före du förlorade din arbetsförmåga.

Du kan ändå tjäna minst 922,42 euro i månaden (år 2023). Som företagare får din FöPL-arbetsinkomst vara minst 11 069,04 euro 2023.

Inkomstgräns vid arbetslivspension

Inkomstgränsen vid arbetslivspension är 922,42 euro i månaden (år 2023)  Som företagare får din FöPL-arbetsinkomst vara högst 11 069,04 euro 2023.

Om din inkomst överskrider inkomstgränsen

Försäkra dig om att lönen inte överskrider din inkomstgräns. Om lönen överskrider inkomstgränsen kan vi tvingas avbryta pensionsutbetalningen. Felaktigt utbetald pension kan behöva återkrävas.

Pensionen kan avbrytas högst två år. Avbrott på mer än två år innebär att invalidpensionen upphör.

Kontakta vår kundtjänst om dina inkomster ser ut att överskrida gränsen eller du har mer frågor om inkomstgränsen.

Om du får efterlevandepension kan du arbeta fritt utan att lönen påverkar bruttopensionen.

Företagare och pensionär

Du kan bedriva företagsverksamhet även som pensionär. Om du fortsätter eller börjar din företagarverksamhet som pensionär kan du behöva en FöPL-försäkring.

Om du går i pension som företagare upphör den obligatoriska FöPL-försäkringen automatiskt oavsett om du fortsätter arbeta som företagare. Om du vill tjäna in mer ålderspension när du redan gått i ålderspension kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Ansök om den nya pensionen du tjänat in från oss när du uppnått den högsta åldern för ålderspension.

Som företagare kan du gå i partiell ålderspension och samtidigt utöva företagsverksamhet utan begränsningar. Det är viktigt att din arbetsinkomst fortfarande motsvarar värdet på din arbetsinsats på samma sätt som före du gick i pension. Håll alltså FöPL-försäkringen i kraft om företagsverksamheten fortsätter.

Om du minskar arbetsmängden och går i partiell ålderspension ska du minska FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar den lägre arbetsinsatsen. Om du slutar arbeta som företagare helt och hållet ska du avsluta FöPL-försäkringen.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomst och hur den påverkar din pension och andra sociala förmåner >

Du kan behöva en FöPL-försäkring om du får invalidpension. FöPL-försäkringen är obligatorisk vid sidan av invalidpension om dina arbetsinkomster överskrider miniminivån för FöPL-arbetsinkomst. Din FöPL-arbetsinkomst får emellertid inte överskrida din inkomstgräns.