Pensionsansökan

Gör en pensionsansökan när du vill gå i pension. Det lättaste och snabbaste sättet är att göra en ansökan på MinPension-tjänsten. Du kan ansöka om pension i flera olika livssituationer. På den här sidan hittar du anvisningar för ansökan av olika pensionsformer.


Genom en elektronisk ansökan får du beslutet snabbare

När du ansöker om pension på tjänsten MinPension kan vi behandla din ansökan snabbare. Du loggar in på MinPension-tjänsten med personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikatet.

Vi gör vårt bästa för att du ska få pensionsbeslutet snabbt. Genom att fylla i pensionsansökan noggrant och skicka oss de nödvändiga bilagorna kan du göra behandlingen snabbare. Utöver detta behöver vi ofta uppgifter från din arbetsgivare och ibland från din behandlande läkare. När vi har fått alla uppgifter som behövs för att fatta beslutet sätter vi oss in i dem. Därefter får du pensionsbeslutet.

Ansökan om olika pensionsformer

1. Kontrollera din pensionsålder på tjänsten MinPension

Du kan tidigast gå i pension när du nått din lägsta pensionsålder. Du kan kontrollera din pensionsålder på MinPension-tjänsten med hjälp av ålderspensionsräknaren. Med räknaren kan du också göra pensionsberäkningar för olika tidsperioder.

2. Avsluta ditt anställningsförhållande

När du vet i vilken ålder du kan gå i ålderspension kan du besluta när du vill gå i pension. Kom överens med din arbetsgivare om avslutande av ditt anställningsförhållande inom ramen för uppsägningstiden. Ditt anställningsförhållande ska upphöra senast dagen före pensionen börjar. Anställningen behöver inte upphöra, om du ansöker pension i den högsta pensionsåldern.

Om du har fler än ett anställningsförhållande, avsluta minst ett av dem.

3. Ansök om pension på MinPension-tjänsten

När du har kommit överens med din arbetsgivare om avslutande av anställningsförhållandet, kan du ansöka om ålderspension hos oss. Ansök om ålderspension ungefär två veckor innan du vill att pensionen ska börja. Du ansöker om pension enklast genom att fylla i en ansökan på MinPension-tjänsten. Pensionsansökan är tillgänglig i MinPension-tjänsten tidigast två månader före pensionen inleds.

Du kan ansöka om arbetspension du tjänat in både i den privata och offentliga sektorn med samma ansökan.

Om din arbetspension är liten, kan du få folkpension och garantipension från FPA. Om du också ansöker om folkpension och garantipension från FPA, meddela detta i din ansökan. Vi sänder då din ansökan till FPA som fattar ett separat beslut om folkpensionen. Observera dock att folkpensionen får en förtidsminskning ifall du ansöker om folkpensionen innan du fyllt 65 år. Tilläggsinformation om förtidsminskningen och ansökan om folkpension finns på sidan FPA (kela.fi).

4. Ansök om pension som företagare

Fyll i en pensionsansökan på MinPension-tjänsten i god tid, ungefär en månad innan du går i pension, eftersom du inte kan ansöka om pension retroaktivt om din företagsverksamhet fortsätter. När du som företagare ansöker om ålderspension och din FöPL-försäkring är i kraft, upphör din försäkring automatiskt dagen innan pensionen börjar.

Om du redan avslutat din FöPL-försäkring, kan du få pension retroaktivt för högst tre månader. Du kan fortsätta din företagarverksamhet samtidigt som du är pensionerad. Läs mer om att arbeta som pensionär.

Så här ansöker du om partiell ålderspension

Du ansöker enkelt och snabbt om partiell ålderspension på MinPension-tjänsten.

1. Ansök om partiell ålderspension

Meddela i din ansökan om du kommer att ta ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension som partiell ålderspension. Du kan uppskatta pensionsbeloppet med pensionsräknaren på MinPension-tjänsten.

Ansök om pension ungefär två veckor innan du har för avsikt att gå i pension. Pensionsansökan är tillgänglig i MinPension-tjänsten tidigast två månader före pensionen inleds. Partiell ålderspension kan inte ansökas retroaktivt. Om du senare vill höja procenten för den partiella ålderspensionen, kontakta vår kundtjänst via MinPension genom att klicka på Skicka meddelande.

Familjepensionen ger dig och dina barn trygghet om din make avlider. Du kan beviljas efterlevandepension från och med början av månaden efter att din make har avlidit. På motsvarade sätt får era barn barnpension från och med början av månaden efter en förälders död. Du kan få pension retroaktivt för högst sex månader.

  1. Ta reda på om du är berättigad till efterlevandepension och dina barn till barnpension. Läs mer om rätten till familjepension.
  2. Beräkna storleken på din efterlevandepension med familjepensionsräknaren.
  3. Fyll i en ansökan om familjepension för efterlevande make och barn i MinPension-tjänsten.

Ange på din ansökan om du även ansöker om FPA:s familjepension så skickar vi den till FPA för din räkning. Kontakta FPA om du vill har mer information om pensioner som utbetalas av FPA (kela.fi).

Om du arbetar samtidigt som du är pensionär, tjänar du in ny pension tills du uppnår den högsta pensionsåldern. Ansök om den nya pensionen separat genom att fylla i en ansökan om ålderspension. När du kan ansöka om den nya pensionen beror på din situation.

  •  Om ditt anställningsförhållande har börjat efter att du gått i ålderspension, ansök om ny pension när du har uppnått din högsta pensionsålder.
  • Om du har flera parallella anställningsförhållanden och bara säger upp en del av dem när din ålderspension börjar, ansök om pension för det fortlöpande anställningsförhållandet när det upphör.
  • Om du arbetar eller har arbetat samtidigt som du får invalidpension, gör en ny pensionsansökan när du har uppnått din pensionsålder och ditt anställningsförhållande har upphört. Din invalidpension övergår till ålderspension utan ansökan, men den nya pensionen som du tjänat in för arbetet ska ansökas separat med en ansökan om ålderspension.

Exempel 1:

Du går i ålderspension och avslutar ditt anställningsförhållande. Du ingår ett nytt anställningsförhållande med samma arbetsgivare och fortsätter arbeta i ett år. Därefter arbetar du inte längre.

  • Du tjänade in ny pension för året du arbetade och fick pension. Ansök om den nya pensionen när du har uppnått din högsta pensionsålder. Gör en ny ansökan om ålderspension.

Exempel 2:

Du har två anställningsförhållanden A och B. Du går i ålderspension från anställningsförhållande A och anställningsförhållande A upphör. Anställningsförhållande B fortsätter vid sidan om din pension. Du fortsätter arbeta i ett år i anställningsförhållande B.

  • Den ålderspension du får inkluderar inte pension som du tjänat in för anställningsförhållande B. Ansök om pension du tjänat in för anställningsförhållande B när anställningsförhållandet har upphört. Gör en ny ansökan om ålderspension.

Exempel 3:

Du har två fortlöpande anställningsförhållanden A och B. Du går i ålderspension från anställningsförhållande A och ditt anställningsförhållande upphör. Anställningsförhållande B fortsätter vid sidan om din pension. Du fortsätter arbeta i ett år i anställningsförhållande B. Därefter ingår du ett nytt arbetsavtal med företag C, i vars tjänst du fortsätter ännu efter att du uppnått din högsta pensionsålder.

  • Den ålderspension du får inkluderar inte pension som du tjänat in för anställningsförhållandena B och C. Ansök om pension du tjänat in för anställningsförhållande B genom en ansökan om ålderspension när anställningsförhållande B upphör. Ansök om ny pension än en gång för anställningsförhållande C när du har uppnått din högsta pensionsålder. Gör då en ny ansökan om ålderspension.

Exempel 4:

Du går i invalidpension eller delinvalidpension och fortsätter arbeta i ett anställningsförhållande vid sidan om invalidpensionen.

  • Din invalidpension ändras automatiskt till ålderspension när du når din lägsta pensionsålder. Den invalidpension du får inkluderar inte pension som du tjänat in för ditt anställningsförhållande under pensionstiden. Ansök om pensionen som du tjänat in under pensionstiden med en ansökan om ålderspension när du uppnått din lägsta pensionsålder och när ditt anställningsförhållande har upphört.

Uppskattade handläggningstider för pensionsansökan

Typ av arbetspension Vilken ansökan ska du fylla i? När får du pensionsbeslutet?
Ålderspension eller partiell
ålderspension
Ansökan om ålderspension eller
ansökan om partiell ålderspension
Ungefär inom en vecka eller senast före pensionen börjar
Familjepension Ansökan om familjepension Ungefär inom 2 veckor
Invalidpension eller rehabiliteringsstöd Ansökan om invalidpension och
B-läkarutlåtande
Ungefär inom 2 månader
Fortsatt rehabilitering Ansökan om fortsatt rehabilitering görs på MinPension, B-läkarutlåtande behövs Ungefär inom en månad
Arbetslivspension Ansökan om arbetslivspension,
B-läkarutlåtande och
redogörelse över arbete
Ungefär inom 2 månader

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig i första hand om din arbetsförmåga har försämrats och påverkar ditt arbete. Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du ska kunna fortsätta med ditt arbete eller återvända till arbetslivet efter sjukledigheten. Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering via MinPension.

Läs mer om ansökan om yrkesinriktad rehabilitering