Ansökan om invalidpension

Enklast ansöker du om invalidpension via tjänsten MinPension. När vi fått din ansökan behandlar vi den och skickar dig beslutet om ca två månader.

 1. 1. Fyll i ansökan

  Du kan ansöka om invalidpension via MinPension-tjänsten.

  Vi rekommenderar att du ansöker om pension ca tre månader innan din sjukdagpenning upphör. Bifoga ett högst sex månader gammalt B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd till ansökningen. Med samma ansökan kan du även ansöka om pension från FPA. Vi skickar den till FPA för din räkning. Kontakta FPA om du vill har mer information om pensioner som utbetalas av FPA (kela.fi).

  Om du ansöker om utländsk pension, läs Ansökan om pension från utlandet.

 2. 2. Behandlingen inleds

  Vi inleder behandlingen när vi mottagit din ansökan. Vi ber vid behov din senaste arbetsgivare om en beskrivning av dina arbetsuppgifter och en redogörelse för din förmåga att klara av arbetet. Dessutom skaffar vi uppgifterna om de FPA-förmåner du fått, olycksfall som eventuellt drabbat dig, uppgifterna om dina inkomster och arbetshistoria samt eventuella övriga uppgifter vi saknar.

 3. 3. Bedömning av arbetsförmågan

  Våra specialistläkare gör en försäkringsmedicinsk bedömning av din arbetsförmåga utgående från de medicinska redogörelser du skickat in. Om vi behöver tilläggsuppgifter för bedömningen beställer vi nya eller saknade medicinska tilläggsutredningar till stöd för bedömningen.

  Förutom en bedömning av arbetsförmågan gör vi även en helhetsbedömning där vi beaktar förutom medicinska faktorer även ditt tidigare arbete, din utbildning, ålder och bostadsort. När vi har gjort helhetsbedömningen fattar vi pensionsbeslutet.

  I samband med beslutet bedömer vi också dina möjligheter att återgå till arbetslivet genom yrkesinriktad rehabilitering. Om detta är möjligt får du ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss.

 4. 4. Du får pensionsbeslutet

  Du får invalidpensionsbeslutet inom ca två månader efter att vi fått din ansökan. Du ser ditt pensionsbeslut på MinPension-tjänsten under Mina dokument. Du får beslutet också per post.

  Positivt pensionsbeslut

  Du kan få antingen full invalidpension eller delinvalidpension. Om din arbetsförmåga enligt vår bedömning är tillfälligt nedsatt får du din pension i form av tidsbegränsat rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd

  Om alla kriterier för beviljande av pension uppfylls sänder vi dig pensionsbeslutet samt en beräkning på beloppet på den pension som beviljas dig. Läs mer om pensionsbeslut.

  Negativt pensionsbeslut

  Det är möjligt att du får avslag på din pensionsansökan, även om din egen läkare skulle ha rekommenderat dig pension. Om din arbetsförmåga bedöms vara tillräcklig för att fortsätta i arbetslivet, ger vi dig tilläggsanvisningar i samband med beslutet.

  Om du inte är nöjd med beslutet, kan du söka ändring i det. Läs mer om negativa pensionsbeslut.

 5. 5. Pensionen börjar

  När du har fått ett positivt pensionsbeslut betalas pensionen till ditt konto den första bankdagen i månaden.

  Om din invalidpension börjar retroaktivt, betalar vi din pension också för den retroaktiva tiden. Om du har fått någon annan förmån under denna tid, t.ex. från FPA eller arbetslöshetskassan, utreder vi om den retroaktiva pensionen ska betalas delvis eller helt till förmånsbetalaren. Läs mer om utbetalning och beskattning av pension.