Om du är missnöjd med ditt pensionsbeslut

Beslut som fattas av Ilmarinen grundar sig på arbetspensionslagstiftningen. Om du inte kan beviljas pension eller rehabilitering, får du ett negativt beslut från oss. Motiveringarna för avslaget har angetts i beslutet. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du söka ändring i det.

Du kan överklaga beslutet

Om du vill kan du söka ändring i ett negativt beslut eller om du är missnöjd med beslutet i övrigt. Gör en skriftlig ansökan om ändring inom 30 dagar från att du fått beslutet.

Du får anvisningar för sökande av ändring tillsammans med beslutet. Läs anvisningarna för att ta reda på hur du ska göra. De viktigaste anvisningarna finns på denna sida.

Hur gör jag en ansökan om ändring?

Besvär över beslut ska författas skriftligen. Adressera besvärsskriften till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, dvs. TELK, men skicka den till Ilmarinen. TELK är en av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen oberoende besvärsinstans. Om vi godkänner alla dina krav, korrigerar vi själv vårt beslut.

I besvären ska anges:

  • beslutet du söker ändring i
  • vilken punkt i beslutet besvären gäller
  • vilka ändringar du kräver
  • motiveringar för ändringarna
  • namn, personbeteckning, adress och telefonnummer
  • förmånslåtarens namn och personbeteckning, om besvären gäller familjepension

Bifoga också eventuella utredningar som du hänvisar till. Du kan även skicka tilläggsutredningar senare.

När ska besvären vara framme?

Besvären ska vara framme hos Ilmarinen senast 30 dagar från att du tagit del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet inom sju dagar från att det skickats.

Hur undertecknar jag besvären?  

Du eller den som skrivit besvären ska underteckna besvärsskriften. Om du inte själv undertecknar besvärsskriften, ska du underteckna och bifoga en fullmakt. Om någon annan skrivit besvären på dina vägnar, ska också deras namn, yrke och adress anges. Besvär som sänts som e-post eller via webbtjänsten behöver inte undertecknas.

Hur sänder jag besvären?  

Sänd besvären till oss genom att logga in på tjänsten MinPension på vår webbplats och klicka på Sänd meddelande. 

Alternativt kan du skicka besvären per post på adressen: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PB 1, 00018 ILMARINEN, eller per fax på numret 010 284 3445.

Vi tar även emot besvär per e-post muutoksenhaku@ilmarinen.fi. Besvär som innehåller konfidentiella personuppgifter skickas per e-post på ditt eget ansvar på grund av en eventuell dataskyddsrisk. Maxstorleken för e-postbilagor är 25 Mb

Överföring av besvär till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Om vi inte kan korrigera beslutet enligt dina krav, överför vi besvären till TELK för behandling och meddelar dig om detta. TELK fattar ett eget beslut som du kan överklaga vidare till försäkringsdomstolen. Läs mer om handläggning av besvär (telk.fi).

Att skicka besvär

Skicka besvär via MinPension-tjänsten genom att klicka på Sänd meddelande.

Logga in på MinPension >