Om du är missnöjd med ditt beslut

Beslut som fattas av Ilmarinen grundar sig på arbetspensionslagstiftningen. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du söka ändring i det.

Du kan överklaga beslutet

Om du är missnöjd med beslutet, kan du göra en skriftlig ansökan om ändring inom 30 dagar från att du fått beslutet. Rikta din överklagan till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (TELK), men skicka den till Ilmarinen. TELK är en av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen oberoende besvärsinstans. Om vi godkänner dina begärda ändringar, rättar vi själv till vårt beslut.

Observera att om du har fått ett tillfälligt beslut kan du inte ansöka om ändring i det. Du kan ansöka om ändring först efter det slutgiltiga beslutet.

Hur gör jag en ansökan om ändring?

Skicka din ansökan om ändring till oss genom att logga in på MinPension-tjänst och välj ”Skicka meddelande”. Överklagan som sänts identifierad via webbtjänsten behöver inte undertecknas. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden kan dock vid behov be dig komplettera din överklagan med din signatur.

Meddela i din överklagan:

  • att den är adresserad till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
  • beslutet du söker ändring i
  • vilka ändringar du kräver att ska göras
  • motiveringar för ändringarna
  • namn, personbeteckning, adress och telefonnummer
  • förmånslåtarens namn och personbeteckning, om överklagan gäller familjepension

Bifoga också eventuella utredningar som du hänvisar till i överklagandet. Du kan skicka utredningarna som bilaga till meddelandet i MinPension-tjänsten. Du kan skicka tilläggsutredningar i MinPension-tjänsten under hela besvärsprocessen. Utredningar som du har skickat tidigare till Ilmarinen behöver du inte skicka på nytt.

Alternativt kan du även skicka din överklagan per post till adressen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Muutoksenhaku, PB 1, 00018 Ilmarinen. I detta fall måste du underteckna överklagandet. Om någon annan har gjort en överklagan på dina vägnar, ska du ge personen fullmakt att sköta ärendet med en fritt skriven fullmakt.

När ska överklagandet vara oss till handa

Överklagandet bör vara framme hos Ilmarinen senast 30 dagar från att du tagit del av beslutet. Vi anser att du har tagit del av beslutet senast den sjunde (7) dagen efter att det har postats eller om du har valt de elektroniska tjänsterna senast den tredje (3) dagen efter att beslutet har skickats, om inget annat framgår.

Överföring av besvär till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Om vi inte kan korrigera beslutet enligt din begäran, överför vi överklagandet och utredningarna som gäller ditt ärende till TELK för behandling. Vi meddelar dig om överföringen.

 

Att skicka besvär

Skicka besvär via MinPension-tjänsten genom att klicka på Sänd meddelande.

Logga in på MinPension >