Följ upp och utveckla som chef

Som chef har du en avgörande roll i hur man förhåller sig till arbetstagarnas belastning och arbetets fysiska belastningsfaktorer på er arbetsplats. Genomför och följ upp åtgärder som stöder arbetsförmågan samt deras effekter systematiskt. Intensifiera samarbetet med företagshälsovården.

Följ upp regelbundet

Följ regelbundet upp hur ni lyckas stödja era arbetstagares arbetsförmåga och återgång till arbetet.

Följ upp och utvärdera under en kortare tidsperiod till exempel: 

 • omfattningen och effekter av introduktioner och utbildningar i ergonomi 
 • genomförandet och effekter av åtgärdsförslag som baserar sig på arbetsplatsutredningen och arbetarskyddets riskkartläggningar 
 • arbetets smidighet och kvalitet  
 • företagshälsovårdens rapporter om symtom i stöd- och rörelseorganen och sjukvårdsbesök som gjorts på grund av dem    
 • arbetsolycksfall och tillbud 
 • hur arbetets omstrukturering lyckats och dess effekter  
 • nätverksmöten  
 • hur återgång till arbetet från en sjukfrånvaro har lyckats 
 • mängden av sjukfrånvaro pga. Symtom och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Följ upp och utvärdera under en längre tidsperiod åtminstone: 

 • antalet arbetsrelaterade symtom och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt olycksfall 
 • dina arbetstagares erfarenheter och åsikter om arbetsbelastning samt hur nya arbetsmetoder, arbetsredskap och arbetsarrangemang inverkar på arbetets smidighet, kvalitet och belastning. 

Samla in arbetstagarnas iakttagelser om den dagliga ledningen och diskutera med dem om metoder för att förbättra möjligheterna för att utföra arbetet.

Utveckla företagshälsovårdssamarbetet

Företagshälsovården och särskilt företagsfysioterapeuten stöder och hjälper dig. Delta aktivt i arbetsplatsutredningar, håll upp dialogen med företagshälsovården och ordna nätverksmöten vid behov. Följ upp hur åtgärdsförslagen verkställs och effekterna av dem. Fundera tillsammans på hur ni kan utveckla ert samarbete.