Pensionens upphörande

En pension kan upphöra av många olika orsaker. Pensionsutbetalningen upphör om förutsättningarna för utbetalning inte längre uppfylls eller om pensionstagaren avlider.

När pensionstagaren avlider

Pensionär som bor i Finland

Vi får information om att pensionstagaren avlidit från befolkningsdatasystemet inom 1–2 veckor. Därför behöver du inte anmäla dödsdagen till oss. Om du vill kan du meddela dödsdagen till oss via chatten in på MinPension-tjänsten eller ringa vår kundtjänst.

Pensionär som bor utomlands

Om en pensionstagare som är bosatt utomlands avlider får vi inget meddelande om dödsfallet av myndigheterna. Därför är det bra om anhöriga meddelar oss så snart som möjligt.

Vi betalar ut pension till pensionstagaren fram till slutet av dödsmånaden. Om pensionsutbetalningen har fortsatt efter dödsmånaden ber vi i första hand pensionstagarens bank att återbetala pensionen till Ilmarinen. Pensioner som betalats ut utan grund återkrävs.

Efterlevandepension ger trygghet

Familjepensionen tryggar familjens utkomst om din make avlider. Du kan få efterlevandepension och era under 20 åriga barn kan få barnpension.

Läs mer om familjepension >

Invalidpension och arbetslivspension upphör om pensionstagaren avlider. Pensionen betalas ut fram till slutet av dödsmånaden.

Utbetalningen av invalidpension och arbetslivspension kan även upphöra om pensionstagaren överskrider inkomstgränsen.

Om du får invalidpension för viss tid av oss ser du på ditt pensionsbeslut för vilken tid pensionen har beviljats. Du kan vid behov ansöka om fortsatt pension genom att skicka in ett nytt B-läkarutlåtande.

Din invalidpension och arbetslivspension förvandlas automatiskt till en lika stor ålderspension när du uppnår din lägsta pensionsålder.

Utbetalningen av partiell ålderspension upphör när du går i ålderspension eller om du beviljas invalid- eller arbetslivspension.

Partiell ålderspension upphör även om pensionstagaren avlider. Pensionen betalas ut fram till slutet av dödsmånaden.

Du kan återkalla en partiell ålderspension inom tre månader från att beslutet delgivits. Meddela oss om återkallandet med meddelandefunktionen i MinPension-tjänsten eller skriftligen på annat sätt.

Ålderspensionen upphör när pensionstagaren avlider. Pensionen betalas ut fram till slutet av dödsmånaden.

Efterlevandepension

Efterlevandepension betalas ut i tio år eller tills det yngsta barnet fyller 18 år. Tidsbegränsningen på tio år gäller personer födda 1975 och därefter. Tidsbegränsningen gäller inte efterlevandepensioner som beviljats före år 2022. Efterlevandepensioner som beviljats före år 2022 upphör när förutsättningarna för utbetalning inte längre uppfylls eller när den efterlevande maken avlider. Pensionen betalas ut fram till slutet av dödsmånaden.

Efterlevandepensionen upphör om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap före 50 års ålder, varvid ett belopp som motsvarar högst tre års pension betalas ut som engångsbetalning till den efterlevande maken, om det inte finns några barn som får familjepension. Om det finns ett eller flera barn som får familjepension fördelas den efterlevande makens andel mellan barnen.

Om förmånslåtaren har dött före den 1.7.1990 uppgår engångsbetalningen till två års efterlevandepension. Om en person över 50 år som får efterlevandepension gifter sig på nytt fortsätter efterlevandepensionen. Pensionen upphör inte på grund av samboförhållande.

Efterlevandepensionen kan även upphöra på grund av minskning av efterlevandepensionen. Minskning av efterlevandepensionen sker när det yngsta barnet fyller 18 år.

Barnpension 

Utbetalningen av barnpension upphör i slutet av månaden då barnet fyller 20 år. Om barnet studerar kan pension som betalas av FPA fortsätta tills barnet fyller 21 år. Studier utgör inte grund för fortsatt pension från Ilmarinen. Barnpensionen upphör även om pensionstagaren avlider.

Deltidspensionen upphör om pensionstagaren avlider. Pensionen betalas ut fram till slutet av dödsmånaden. Deltidspensionen upphör även om du beviljas ålderspension eller om din lön överskrider inkomstgränsen.

Återkallelse av pension

Om du vill återkalla en pension som du blivit beviljad kan du göra det under besvärstiden. Meddela oss om att du vill återkalla pensionen skriftligen via MinPension-tjänsten. Om vi redan betalar ut pension till dig på felaktiga grunder kommer vi att återkräva den. Om vi ännu inte har gett ditt pensionsbeslut kan du återkalla din ansökan genom att meddela oss via meddelandefunktionen i MinPension-tjänsten eller skriftligen på annat sätt.

Logga in på MinPension
Kuvituskuva.