Tidigt stöd för företagarens arbetsförmåga

Tidigt stöd innebär att om du är orolig över din arbetsförmåga kan du ta din oro till tals med en expert inom företagshälsovården. I den gemensamma diskussionen kommer ni överens om hur ni kan stöda upprätthållandet av din arbetsförmåga eller din återgång till arbetet i fall du är tvungen att ta en lång sjukledighet.

Ta hand om din egen arbetsförmåga

Din arbetsförmåga är ett livsvillkor för ditt företag och dess viktigaste resurs. Därför ska du ta hand om din egen arbetsförmåga minst lika väl som om du skulle ta hand om din arbetstagares arbetsförmåga. Tidigt stöd (även begreppen tidig omsorg och tidigt ingripande används) innebär att du kommit överens om handlingssätt med företagshälsovården genom vilka ni kan stöda din arbetsförmåga och förebygga att den försämras på lång sikt. Tidigt stöd ingår i företagshälsovårdens lagstadgade verksamhet. Du behöver inte vara sjukvårdskund hos företagshälsovården för att få tidigt stöd. 

Alla blir sjuka ibland och då har man rätt att enligt behov vara borta från jobbet. Även arbetsförmågan varierar för oss alla under arbetskarriären. Det är helt normalt. Syftet med tidigt stöd är att förebygga eventuell tillfällig eller bestående arbetsoförmåga och stöda din utkomst, genom att du smidigt kan återgå till arbetet efter frånvaron och fortsätta arbeta så länge som möjligt, förhoppningsvis ända fram till ålderspensionen. Läs mer om vad du ska göra om du blir sjuk. 

Uppmärksamma tysta signaler hos dig själv

Du kan iaktta så kallade tysta signaler, som signlarera att allt inte är som det ska hos dig själv. Tysta signaler är små tecken som uppträder långt före de egentliga symtomen eller problemen.  Dina närmaste, dina vänner eller kunder kan också lägga märke till sådana små ändringar hos dig.

Du själv eller dina närmaste kan upptäcka att du har

 • koncentrationssvårigheter och oftare gör slarvfel   
 • problem i interaktionen
 • svårigheter att lära dig nytt
 • svårigheter att komma ihåg eller uppfatta saker   
 • utmaningar i att få arbetet gjort under normal arbetstid    
 • utmaningar i att hålla dina tidtabeller och löften  
 • försvagad arbetsmotivation
 • ovanlig trötthet efter arbetsdagen
 • ovilja att ta hand om dig själv.

Kom överens med företagshälsovården om att du med låg tröskel kan ordna ett samtal om tidigt stöd med en expert från företagshälsovården, om du, dina närmaste eller kunderna har lagt märke till ändringar i ditt beteende antingen på fritiden eller i arbetet. Ofta märks förändringarna först på fritiden och därför ska du ta det på allvar om dina närmaste eller vänner uttrycker sin oro.

Syftet med medarbetarsamtalet är att ni tillsammans hittar lösningar för att underlätta din situation i ett så tidigt skede som möjligt. Ju tidigare du tar oron till tals desto bättre hindrar du att den utvecklas till ett problem som påverkar negativt ditt arbete, ditt privatliv och din utkomst. 

Boka tid till medarbetarsamtal

Kontakta själv företagshälsovården om behovet, tidpunkten och ämnet för ett medarbetarsamtal. Reservera tillräckligt med tid för samtalet med en expert på företagshälsovården, till exempel en mottagningstid på en timme. Det är viktigt att du har ett förtroendefullt förhållande till experten och kan prata öppet om din situation. Oftast är experten företagsläkaren eller företagshälsovårdaren. Kom ihåg att du vid behov även kan vända dig till en företagsfysioterapeut eller företagspsykolog.

Inled samtalet med att gå igenom vad du vill diskutera. Målet är att underlätta din situation i fortsättningen. Berätta din egen synpunkt på situationen och föreslå alternativ till en lösning. Företagshälsovårdsexperten bidrar med sin egen expertis om kopplingen mellan arbete och hälsa samt sina erfarenheter om olika lösningsalternativ.

Du kommer sannolikt att vara tvungen att göra ändringar i ditt arbete eller din arbetsmiljö. Diskutera tillsammans nödvändiga beslut, till exempel anpassning av arbetet eller arbetstidslösningar. Gå också igenom eventuella stödbehov. Det kan hända att du behöver stöd till exempel från företagsfysioterapeuten för att anpassa arbetet. Be representanten för företagshälsovården att skriva ner de viktigaste sakerna och i synnerhet de lösningar, tillvägagångssätt och uppföljningsmetoder ni kommit överens om tillsammans.

Kom tillsammans överens om

 • vilka åtgärder du vidtar i ditt arbete   
 • hurdant stöd du behöver från företagshälsovården
 • hur ni följer upp det ni kommit överens om

Ibland behövs fler än ett samtal. Då är det viktigt att ni fortsätter diskussionen och kommer överens om ett nytt möte. Under det följande mötet kan ni kanske redan fundera på lösningar.

Om du är i en situation där arbetet inte är orsaken till dina utmaningar, men utmaningarna påverkar rbetet, kan det vara bra att ni funderar över hur du i arbetet kan ta hänsyn till din situation så att du klarar den tuffaste tiden. Ibland kan enbart en diskussion med en expert inom företagshälsovården hjälpa dig.

Stöd din återgång till arbetet

Det är bra att komma ihåg att i vissa situationer kan återhämtningen förutsätta att du är frånvarande från jobbet en tid och ger tid för att återhämta dig. När du blir sjuk innebär det inte alltid att du behöver vara frånvarande från jobbet. Det kan vara möjligt, eller rentav för dig att fortsätta arbeta. Forskningsresultat har påvisat att i vissa sjukdomar kan fortsatt arbete stöda återhämtningen om dina krafter tillåter. Då kan du på arbetsplatsen vidta åtgärder som du tillsammans med företagshälsovården kommit överens om och som stöder dina arbetsmöjligheter och din återhämtning. De kan vara till exempel flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete eller att skaffa hjälpmedel för arbetet. På så sätt kan du främja både din återhämtning och ork i arbetet. Diskutera anpassningen av arbetet med företagshälsovårdsexperten.

Om du är tvungen att vara frånvarande från jobbet en längre tid kan din kontaktperson från företagshälsovården vara i kontakt med dig. Särskilt i början av en lång sjukledighet, eller om du är utbränd eller deprimerad, är detta en bra lösning. På så sätt får du bästa möjliga stöd för din återhämtning.

När du diskuterar regelbundet med en expert inom företagshälsovården är det naturligt för er att diskutera även din återgång till arbetet. Ta upp återgången i god tid innan din sjukfrånvaro upphör. Planera tillsammans hur ditt arbete behöver anpassas och vilka andra stödåtgärder du eventuellt behöver.

Om din arbetsförmåga försvagats på grund av ditt hälsotillstånd kan det vara nyttigt att be företagshälsovården om en bedömning av arbetsförmågan. Du kan be din egen företagsläkare om bedömningen. Även om du inte skaffat företagshälsovård för dig själv, lönar det sig för dig att boka en mottagningstid till en privat företagsläkare. En läkare som specialiserat sig på företagshälsovård kan göra en omfattande bedömning av din arbetsförmåga och ditt hälsotillstånd som påverkar den. Ibland går det snabbt, men ibland behövs utlåtanden från specialistläkare och andra experter, vilket gör att bedömningen kan ta längre.

En anpassning av arbetet avser åtgärder som vidtas för att arbetet ska motsvara din arbets- och funktionsförmåga. Anpassning av arbetet är en av de viktigaste åtgärderna som du kan vidta för att underlätta fortsatt arbete eller en återgång till arbetet från en lång sjukledighet.

Du kan till en början anpassa ditt arbete tillfälligt. Tillfällig anpassning är en bra lösning om du återvänder till arbetet som konvalescent eller när du känner dig osäker på hur du kommer att klara av arbetet. Då bidrar du till att du kan återhämta dig och samtidigt arbeta. Om din invaliditet eller skada är bestående anpassar du ditt arbete permanent redan från början. Fundera alltså tillsammans med en expert inom företagshälsovården på vilka uppgifter du klarar av och vilka inte så att du kan anpassa dem. 

Du kan anpassa ditt arbete till exempel genom att

 • begränsa dina arbetsuppgifter så att du kan koncentrera dig endast på en viss eller vissa arbetsuppgifter.   
 • dela upp arbetsuppgifterna i mindre delar.   
 • anpassa dina mål eller schemalägg ditt arbete så att det belastar mindre. 
 • skaffa dig själv en stödperson eller mentor.   
 • göra din arbetsmiljö lugnare så att du kan koncentrera dig på arbetet utan avbrott.
 • strukturera din arbetstid: genom att göra arbetstiden kortare, sträva efter en regelbunden arbetstid, undvika övertidsarbete, övergå från kvälls- eller nattskiftsarbete till dagsarbete. 
 • ordna med flexibelt arbete, dvs. distansarbeta och periodisera semesterdagar.
 • utveckla din kompetens.
 • säkerställa att din arbetsmiljö är fri från hinderhinderfri.
 • söka alternativ för pendlingen.
 • skaffa hjälpmedel eller lämpliga redskap för arbetet.

Trots dessa stödåtgärder kan det hända att du inte kan återgå till dina tidigare arbetsuppgifter. Fundera då med öppet sinne om du är redo att byta till en annan bransch. Fundera på din situation samt olika alternativ i en större skala och tänk på vilka påföljder det har för dig och din utkomst, om du inte klarar av att fortsätta på arbetsplatsen eller i arbetslivet. 

Du kan få rehabilitering även som företagare. För en företagare kan yrkesinriktad rehabilitering som stöds av Ilmarinen bestå av till exempel arbetsprövning som du utför i ditt företag. Arbetsprövning innebär att du anpassar din arbetstid och dina arbetsuppgifter efter ditt hälsotillstånd. Arbetsprövningen pågår vanligen i 3 månader.

Ett annat rehabiliteringsalternativ är arbetsträning, som är ett praktiskt sätt att lära sig ett nytt yrke. Du kan även studera och delta i enskilda kurser som en del av arbetsträningen. Arbetsträningens innehåll och längd skräddarsys efter dina behov och din situation. Under rehabiliteringen får du antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Vi kan som yrkesinriktad rehabilitering även bevilja näringsstöd för anskaffning av olika hjälpmedel och utrustning så att du bättre kan anpassa din företagsverksamhet enligt ditt hälsotillstånd.

Om du av hälsoskäl inte kan fortsätta som företagare kan du omskola dig under din yrkesinriktade rehabilitering. Med hjälp av omskolningen kan du lära dig ett nytt yrke.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering för företagare

Om det inte är möjligt för dig att få yrkesinriktad rehabilitering från Ilmarinen, kan du möjligtvis få yrkesinriktad rehabilitering från FPA. På FPA kan du söka även annan rehabilitering som stöder arbetsförmågan.

Läs mer om FPA:s rehabiliteringsutbud (kela.fi)

Följ upp effekterna

Diskutera hur du har det och hur de åtgärder som utförts på arbetsplatsen har bidragit till att du klarar dig i arbetet med experten inom företagshälsovården. Var aktiv och delta i diskussionen. På så sätt kan du utveckla ditt arbete och ta hand om din arbetsförmåga även i fortsättningen.