FöPL-räknare

Med hjälp av FöPL-räknaren får du ett estimat av dina kommande FöPL-avgifter och ditt socialskydd. Samtidigt kan du jämföra hur olika betalningsalternativ påverkar försäkringsavgiften.

Mata uppgifter

Med FöPL-arbetsinkomst avses värdet på din arbetsinsats. FöPL-arbetsinkomsten kan vara minst 8063,57 euro och högst 183 125 euro om året (året 2021). För att ha möjlighet att få arbetslöshetsunderstöd, bör din arbetsinkomst vara minst 13 247 € (år 2021).
FöPL-arbetsinkomst kan vara 8 063,57 - 183 125 € per år.
Ange den arbetspension du tjänat in här. Du kan kontrollera din intjänade pension från ditt arbetspensionsutdrag eller via MinPension-tjänsten.

Sammandrag

Försäkringsavgifter

FöPL-försäkringsavgift

 €/mån
FöPL-försäkringsavgift för nyetablerad företagare *
 €/mån
* Rabatt 22% under de första 4 åren

Dagspenning

Dessa belopp är uppskattningar och de har beräknats enligt nivån för det löpande året.

Sjukdagpenning
 €/mån
Grunddagpenning
 €/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst
Föräldradagpenning
 €/mån
Inkomstrelaterad dagpenning
 €/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst

Avgiftsrater

Antalet av avbetalningar och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

Om försäkringen börjar i mitten av året faktureras FöPL-avgifter från och med det att försäkringen träder i kraft.

Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22%

Uppskattning av ålderspension

Uppskattning av ålderspension

Uppskattningen av ålderspensionen utgår från en reell ökning i inkomstnivån med 1,5 procent per år. Pensionsberäkningen bygger på gällande lagstiftning och livslängdskoefficienten är beaktad. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Uppskattningen av ålderspensionen grundar sig på gällande lagstiftning och i den har inverkan av livslängdskoefficienten beaktats. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Uppskattning av ålderspension

Lägsta pensionsåldern
år mån
 €/mån
Målsatta pensionsåldern
år mån
 €/mån

Vad är en pensionsförsäkring för företagare?

FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Du utökar din pension med varje FöPL-avgift du betalar. Samtidigt förbättrar du dina övriga sociala förmåner. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med en frivillig pensionsförsäkring.

Din FöPL-avgift beräknas enligt din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-försäkringen kostar lika mycket i alla arbetspensionsförsäkringsbolag. Även försäkringens innehåll är detsamma överallt. FöPL-avgiften är en viss procentandel av din bekräftade FöPL-arbetsinkomst. Om du startar ditt första företag eller har varit företagare i mindre än fyra år, får du en 22 procents rabatt på FöPL-försäkringen. Du kan dra av avgiften i din personliga eller i ditt företags beskattning. Läs mer om FöPL-avgiften.