FöPL-räknare

Med FöPL-räknaren kan du uppskatta hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar nivån på pensionen och sociala förmåner samt FöPL-avgiften. Du kan också jämföra hur förfallomånaderna och antalet betalningsposter påverkar FöPL-avgiften.

Mata uppgifter

Med FöPL-arbetsinkomst avses värdet på din arbetsinsats. År 2023 FöPL-arbetsinkomsten kan vara minst 8 575,45 euro och högst 194 750 euro om året. För att ha möjlighet att få arbetslöshetsunderstöd, bör din arbetsinkomst vara minst 14 088 euro år 2023.
FöPL-arbetsinkomst kan vara 8 575,45 - 194 750 € per år. Ange ett nummer utan kommatecken och punkter.
Ditt födelseår påverkar till FöPL-avgiftsprocenten. Under 53-åringar 24,1 % / som ny företagare 18,8 %. 53-62 åringar 25,6 % / som ny företagare 19,97 %. 63-åringar och över 24,1 % / som ny företagare 18,8 %.
Ange den arbetspension du tjänat in här. Du kan kontrollera din intjänade pension från ditt arbetspensionsutdrag eller via MinPension-tjänsten.

Sammandrag

Försäkringsavgifter

FöPL-försäkringsavgift

 €/mån
FöPL-försäkringsavgift för nyetablerad företagare *
 €/mån
* Rabatt 22% under de första 4 åren

Dagspenning

Dessa belopp är uppskattningar och de har beräknats enligt nivån för det löpande året.

Sjukdagpenning
 €/mån
Grunddagpenning
 €/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst
Föräldradagpenning
 €/mån
Inkomstrelaterad dagpenning
 €/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst

Avgiftsrater

Antalet av avbetalningar och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

Om försäkringen börjar i mitten av året faktureras FöPL-avgifter från och med det att försäkringen träder i kraft.

Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22%

Uppskattning av ålderspension

Uppskattning av ålderspension

Uppskattningen av ålderspensionen utgår från en reell ökning i inkomstnivån med 1,5 procent per år. Pensionsberäkningen bygger på gällande lagstiftning och livslängdskoefficienten är beaktad. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Uppskattningen av ålderspensionen grundar sig på gällande lagstiftning och i den har inverkan av livslängdskoefficienten beaktats. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Uppskattning av ålderspension

Lägsta pensionsåldern
år mån
 €/mån
Målsatta pensionsåldern
år mån
 €/mån

Vad är en pensionsförsäkring för företagare?

FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Du utökar din pension med varje FöPL-avgift du betalar. Samtidigt förbättrar du dina övriga sociala förmåner. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med en frivillig pensionsförsäkring.

Din FöPL-avgift beräknas enligt din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-försäkringen kostar lika mycket i alla arbetspensionsförsäkringsbolag. Även försäkringens innehåll är detsamma överallt. FöPL-avgiften är en viss procentandel av din bekräftade FöPL-arbetsinkomst. Om du startar ditt första företag eller har varit företagare i mindre än fyra år, får du en 22 procents rabatt på FöPL-försäkringen. Du kan dra av avgiften i din personliga eller i ditt företags beskattning. Läs mer om FöPL-avgiften.