Chefens samarbete med företagshälsovården

Samarbeta målinriktat med företagshälsovården. Ditt företagshälsovårdsteam hjälper om du oroar dig för din arbetstagares arbetsförmåga eller när du funderar över hur du ska ta tag i ärendet som oroar dig.

Företagshälsovården stöder chefsarbetet

När du är orolig för din arbetstagares arbetsförmåga eller önskar en synpunkt från en yrkesperson inom hälsovården, ring eller skicka e-post till er egen företagshälsovårdare eller företagsläkare. Kontakta dem så snabbt som möjligt. När problemen drar ut på tiden har de en benägenhet att bli mer komplicerade och svåra.

Exempel på situationer då du kan be om stöd från företagshälsovården för ditt chefsarbete:

 • Du har upptäckt tecken i din arbetstagares arbetsprestation eller beteende som får dig att misstänka att arbetstagaren är belastad eller har problem med hälsan.  
 • Du har behov av att diskutera med din arbetstagare om arbetsförmågan och önskar att företagshälsovården ger råd eller deltar i ett nätverksmöte.  
 • Du misstänker att arbetstagaren har missbruksproblem och vill ha stöd för hänvisning till vård. 
 • Din arbetstagare har problem med arbetsförmågan och du vill ha en bedömning av en specialist, dvs. en bedömning av arbetsförmågan.  
 • Dina egna krafter som chef ligger i vågskålen och du önskar. handledning från en företagspsykolog och stöd för arbetshanteringen.  
 • Det finns konflikter på din arbetsplats och du vill ha stöd för att lösa dem.

Företagshälsovårdaren eller företagsläkaren ger gärna råd. Tröskeln för att ta kontakt ska vara låg.

Företagshälsovårdsteamet betjänar dig

Via din partner för företagshälsovårdstjänster får du tillgång till ett team som består av de bästa specialisterna inom flera olika branscher. Arbetsplatsens behov, belastningsfaktorer, risker, sjukfrånvaro och orsakerna till dessa definierar vilka specialister du behöver förutom företagsläkaren och företagshälsovårdaren.

I ditt företagshälsovårdsteam ingår

 • en företagsläkare   
 • en företagshälsovårdare   
 • en företagsfysioterapeut   
 • en företagspsykolog   
 • samt ofta en sakkunnig inom det sociala området (socialarbetare).

Företagsfysioterapeuten ger råd och handledning till dig och dina arbetstagare om hur ni hanterarar arbetets fysiska belastningsfaktorer. Om arbetstagaren har problem i stöd- och rörelseorganen hjälper företagsfysioterapeuten er att omstrukturera arbetstagarens arbete.

Företagspsykologen hjälper dig och din arbetstagare att hantera arbetets psykosociala belastningsfaktorer. Företagspsykologen hjälper dig också i ledningen av arbetsförmågan.

En sakkunnig inom det sociala området deltar t.ex. i utredningen av olika stöd- och rehabiliteringsformer.

Man kan vid behov komplettera detta multiprofessionella företagshälsovårdsteam med andra specialister, till exempel inom arbetshygien, ergonomi, jordbruk, arbetssyn, näring, talterapi, teknik och motion.

Visste du?

Ett fungerande samarbete med företagshälsovården underlättar chefsarbetet. Samarbeta med er företagshälsovård. Den bästa nyttan får du när du aktivt har kontakt med företagshälsovården i frågor som gäller arbetsförmågan.

Mental hälsa på arbetsplatsen

Mentala utmaningar är vanliga på arbetsplatser. När du förstår hur olika övergående livskriser eller mera långvariga psykiska utmaningar kan ta sig uttryck i arbetet kan du också stöda dina arbetstagares mentala arbetsförmåga. Kom ihåg att företagshälsovårdaren och företagsläkaren samt företagspsykologen också hjälper dig med dina egna utmaningar.

Läs mer om mental hälsa

Företagshälsovårdssamarbetet i chefens vardag

I dragspelen nedan hittar du sammanställd information om företagshälsovårdssamarbetets olika faser som utgör en del av chefens vardag.

En arbetsplatsutredning är en utredning som utförs av företagshälsovården om arbetsplatsens risk- och belastningsfaktorer, resurser samt deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Arbetsplatsutredningen utgör grunden för hela företagshälsovårdssamarbetet. Utgående från utredningen planerar ni tillsammans det framtida samarbetet. Ju aktivare du deltar i samarbetet som chef, desto mer ger det även dig.

Arbetsplatsutredningens syfte

 • Du känner till ert arbete och era arbetsförhållanden. Företagshälsovården kan däremot ta ställning till deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Företagshälsovården ger förslag till åtgärder så att ni kan hantera de risker som arbetet medför och förbättra arbetssäkerheten. 
 • I arbetsplatsutredningen lär sig företagshälsovården att känna förhållandena på er arbetsplats, ert arbete och arbetsmiljön. Företagshälsovården kan därmed beakta de arbetsrelaterade faktorerna i den övriga verksamheten, till exempel i bedömningen av arbetsförmågan och rehabiliteringen. 
 • Behoven och utmaningarna på arbetsplatsen som framträtt i arbetsplatsutredningen beaktas när ni planerar och beskriver företagshälsovårdssamarbetets innehåll i verksamhetsplanen.

Arbetsplatsutredningens gång

 1. I förutredningen samlar företagshälsovården in preliminära uppgifter om er arbetsplats. Detta inleds ofta med en enkät till arbetsgivaren, cheferna eller hela personalen. Om enkäten riktas till alla, har du en viktig uppgift i att uppmuntra arbetstagarna att svara på enkäten så att så många som möjligt får sin röst hörd och så att enkäten ger heltäckande information om arbetet. Företagshälsovårdsteamet kan också be dig om olika dokument, till exempel en riskbedömning, kemikalieförteckning, och säkerhetsdatabladrapporter och mätningsresultat.

 2. Företagshälsovårdsteamet gör också ett arbetsplatsbesök. Oftast är det företagshälsovårdaren och/eller företagsläkaren som besöker arbetsplatsen. Gruppens sammansättning beror på arbetet ni utför. Om ni utför fysiskt belastande arbete ingår även en företagsfysioterapeut ofta i gruppen. Om ert arbete är psykiskt belastande kan en företagspsykolog komma med. Det centrala i en arbetsplatsutredning är att du arrangerar och tidsplanerar besöket så att representanterna för företagshälsovården besöker arbetsplatsen på en helt vanlig arbetsdag. Det är viktigt att du deltar aktivt i arbetsplatsutredningen. För fram dina egna synpunkter och ställ frågor.

 3. I rapporten för arbetsplatsutredningen beskrivs de största risk- och belastningsfaktorerna på arbetsplatsen samt deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Gå igenom rapporten med både företagshälsovården och arbetstagarna. Fundera över hur ni genomför och tidsplanerar åtgärderna samt följer upp effekterna. Arbetstagarna ska ha möjlighet att läsa den skriftliga rapporten om arbetsplatsutredningen.

Informera arbetstagarna om arbetsplatsutredningen

Det är viktigt att du visar för arbetstagarna direkt från början att arbetsplatsutredningen görs till förmån för dem och hela er arbetsplats. Visa också att du är intresserad av förslagen som antecknats i utredningen. På så sätt visar du dina arbetstagare att du är intresserad av deras synpunkter och välbefinnande och att du är redo att göra ändringar i deras arbete och arbetsmiljö för att upprätthålla och förbättra deras arbetsförmåga.

Läs mer om arbetsplatsutredningen

Verksamhetsplanen är arbetsplatsens och företagshälsovårdens gemensamma synpunkt på företagshälsovårdens innehåll. Planen berättar vilka tjänster ni köpt från företagshälsovården. Den berättar också hurdant företagshälsovårdssamarbete ni avtalat om och vilka målen för samarbetet är. Planen utarbetas av företagshälsovården tillsammans med en representant för din arbetsplats.

Läs om verksamhetsplanen. Tack vare planen kan du ge råd till arbetstagarna i frågor som gäller arbetsförmågan och hälsan och handla i olika slags situationer.

Läs mer om verksamhetsplanen

Modell för tidigt stöd innebär att du stöder arbetstagarnas arbetsförmåga och förebygger att den försämras på lång sikt.

Genom tidigt stöd kan du förbättra dina arbetstagares arbetsprestation, engagemang och produktivitet samt minska kostnader till följd av sjukfrånvaro eller arbetsoförmåga och andra påföljder för arbetet. Tidigt stöd är mest effektivt när arbetsplatsen har en gemensam praxis som hela arbetsgemenskapen och företagshälsovården följer. 

Ta tag i ett ärende som gäller arbetstagarens arbetsförmåga direkt när du blir orolig över arbetstagarens förmåga att klara av arbetet. Genom att vara observant och föra din oro över arbetsförmågan på tal så tidigt som möjligt kan du använda flera metoder och undvika att problemet försvåras.

Sätt dig in i metoden för tidigt stöd på din arbetsplats, dvs. hur du och de övriga cheferna på arbetsplatsen ska handla. Då handlar ni enhetligt till förmån för arbetstagarna och hela arbetsplatsen.

Läs mer om tidigt stöd för arbetsförmågan

Läs anvisningarna för hur du för ett svårt ärende på tal

En bedömning av arbetsförmågan är en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga och hälsotillståndet som påverkar den. I den jämförs arbetstagarens funktionsförmåga med arbetskraven. Bedömningen utförs av företagsläkaren med stöd av det övriga företagshälsovårdsteamet.

Målet med bedömningen av arbetsförmågan är att hjälpa din arbetstagare, dig och ert företagshälsovårdsteam att planera arbetstagarens arbete så att arbetsförmågan bevaras eller förbättras. När arbetsbelastningen anpassas för att bli lämplig kan arbetstagaren vanligtvis fortsätta i arbetet trots hälsoproblemen.

Begär bedömning skriftligt

Begär en bedömning av arbetsförmågan från företagshälsovården om din arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt. Begär att bedömningen görs skriftligen. Använd gärna formuläret som du får från arbetsplatsen eller från företagshälsovården. Berätta alltid själv för arbetstagaren att du kommer att begära en bedömning av arbetsförmågan så att det inte kommer som en överraskning för arbetstagaren när företagshälsovården tar kontakt.

Ange i din begäran

 1. situationen eller händelsen som väckt din oro    
 2. frågor som gäller arbetstagarens arbetsförmåga som du diskuterat med arbetstagaren   
 3. din arbetstagares syn på situationen.

Bedömningsprocessen för arbetsförmågan varierar till en del, eftersom den alltid görs individuellt enligt arbetstagarens situation. Bedömningen inleds ofta med att företagshälsovårdaren intervjuar arbetstagaren och beställer dokument från olika platser där arbetstagaren undersökts och vårdats. Den egentliga bedömningen av arbetsförmågan utförs alltid av företagsläkaren. Ibland blir bedömningen klar på ett par veckor, men om den kräver en specialistbedömning från olika specialiteter och övriga yrkesutbildade, tar bedömningen längre. Du kan gärna fråga företagshälsovården om en uppskattning på när bedömningen kommer att vara klar.

När bedömningen av arbetsförmågan är klar, berättar företagsläkaren resultatet först till arbetstagaren. Ibland ger företagsläkaren bedömningsblanketten till arbetstagaren för att förmedlas vidare till dig, men ofta gås resultaten igenom tillsammans i ett nätverksmöte. I mötet deltar förutom du även arbetstagaren och en medlem från företagshälsovårdsteamet, ofta läkaren.

Den skriftliga bedömningen får inte innehålla arbetstagarens hälsouppgifter utan endast slutsatser om arbetsförmågan i relation till arbetet samt eventuellt en beskrivning av omstruktureringsbehovet av arbetet eller stödet.

 

Med nätverksmöte avses en diskussion om arbetstagarens arbetsförmåga. I samtalet deltar minst arbetstagaren, du och en medlem från företagshälsovårdsteamet. Initiativ till samtalet kan tas av vem som helst av er tre.

Ordna ett nätverksmöte till exempel när arbetstagaren

 • återvänder till arbetet efter en lång sjukledighet  
 • behöver hjälpmedel eller andra arbetsarrangemang för att klara av arbetet   
 • har nedsatt arbetsförmåga och har fått en bedömning av sin arbetsförmåga.

Vem deltar i nätverksmötet

Det lönar sig att inkludera en eller flera medlemmar i företagshälsovårdsteamet i mötet, eftersom de har mest kännedom om arbetstagarens arbetsförmåga. Från företagshälsovårdsteamet deltar vanligtvis företagsläkaren, ibland företagshälsovårdaren. Enligt arbetstagarens situation kan även företagspsykologen eller företagsfysioterapeuten delta i samtalet.

Arbetstagaren kan om hen vill ta med en stödperson, till exempel förtroendemannen.

Från nätverksmöte till gemensamt avtal

Under nätverksmötet diskuterar du, arbetstagaren och företagshälsovårdsteamet arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga i relation till arbetskraven. Fokusera på att fundera över med hurdana arbetsarrangemang ni kan stöda arbetstagarens arbetsförmåga på arbetsplatsen. Diskutera arbetstagarens hälsotillstånd endast om arbetstagaren ger tillstånd till det.

Nätverksmötet avslutas med att ni tre kommer överens om vem som gör vad och när. Kom också överens om hur och när ni följer upp det som överenskommits och anteckna dessa uppgifter. Gå senare en uppföljningsdiskussion och bedöm om åtgärderna var tillräckliga eller om det behövs fortsatta utredningar eller ett nytt nätverksmöte.