Vilka löner omfattas av ArPL-försäkringen?

Som arbetsgivare betalar du ArPL-avgift utifrån lönerna. Denna så kallade ArPL-lön utgör den ersättning som du betalar till dina arbetstagare för deras arbete. ArPL-lönen inkluderar bland annat kontantlönen och naturaförmåner. ArPL-lönen motsvaras vanligen av lönen som är föremål för förskottsinnehållning.

ArPL-lön

Med nedanstående exempel och pdf-tabeller kan du kontrollera om löner, belöningar eller andra ersättningar du betalat ut utgör ArPL-lön eller inte.

Du kan hitta den mest omfattande informationen om vilka löner som betraktas som ArPL löner från Pensionskyddscentralens arbetspensionslagstifnings tjänsten (telp.fi).

När du anmäler löner till inkomstregistret behöver du ange inkomstslaget, som visar vilken typ av inkomst det är frågan om. Inkomstslagen i inkomstregistret motsvarar de vanligaste löneslagen som används vid löneberäkning. Se inkomstregistrets inkomstslag (vero.fi).

Läs om att anmäla löner till inkomstregistret.

ArPL-lön är till exempel

 • kontantlön
 • övertidsersättning
 • söndags- eller annat tillägg
 • semesterlön och semesterersättning
 • bonus eller resultatpremie
 • naturaförmåner
 • sjuklön som betalas av arbetsgivaren
 • arvoden för förtroendeuppgifter och möten om personen har arbetsförhållande
 • dividend som baserar sig på arbetsinsatsen
 • annat regelbundet tillägg (Totalbeloppet av arbetstids- och undantagssituationsersättningar som betalas ut regelbundet och räknas till lönen för ordinarie arbetstid.)
 • ersättning för kompensationsledighet (En ersättning som används i vissa branscher som betalas ut vid arbetsförhållandets upphörande för lediga dagar som inte tagits ut.)
 • den andel av cykelförmånen som betraktas som lön
 • villkorlig aktiepremie

ArPL-lön inkluderar inte till exempel

 • skattefria reseersättningar
 • skattefria dagpenningar
 • verktygsersättningar
 • avgångsvederlag och avgångsersättningar
 • optioner och dividender

 

Löneslag ArPL?
Månads-, tim-, ackords- eller premielön Ja
Lön som är under gränsen för förskottsinnehållning (t.ex. studerande) Ja
Lön för uppsägningstid under lagstadgad uppsägningstid Ja
Lön för uppsägningstid som betalas i form av skadeersättning för en längre
tid än den lagstadgade tiden (avgångsbidrag, gyllene handskakning)
Nej
Ersättning för uppsägning under permittering Nej
Ersättning för konkurrensbegränsning Nej
Arbetsträning, läroavtal, arbetsprövning eller utbildningsavtal, om arbetstagaren är anställd Ja
Totallönen för en arbetstagare som avlönats med hjälp av sysselsättningsstöd
(sysselsättningsstöd, sammansatt stöd)
Ja
Arbetsträning, arbetsprövning med arbetsmarknadsstöd, om inte i anställning Nej
Försäkringslön för arbete utomlands Ja
Lönefordringar som bevakats vid konkurs och som förfallit före konkursen Ja
Löneslag ArPL?
Semesterlön, semesterersättning, semesterpremie, förhöjning av semesterlön Ja
Semesterersättning när anställningen slutar Ja
Löneslag ArPL?
Lön för sjuktid och partiell sjukfrånvaro
Ja
Lön för olycksfallstid som arbetsgivaren betalar Ja
Sjukkassans kompletteringsdagpenning Nej
Dagpenning från FPA Nej
Dagpenning från olycksfallsförsäkringen Nej
Lön under moderskapsledighet Ja
Annan avlönad frånvaro Ja
Avlönad frånvaro Nej
Löneslag ArPL?
Ersättning för kostnader föranledda av arbetets utförande vad gäller
beloppen i skatteförvaltningens anvisningar (t.ex. dagpenning, verktygsersättning,
kilometerersättning, måltidsersättning, övernattningstillägg, andra resekostnader)
Nej
Skattepliktigt dagtraktamente Ja
Skattepliktigt dagtraktamente som betalas enligt kollektivavtal och som är större än i skatteförvaltningens anvisningar Nej
Personalbiljett, skattefria delen Nej
Ersonalbiljett, skattebelagd del
Ja
Löneslag ArPL?
Resultatpremie, bonus, produktionsbonus eller -tillägg Ja
Bonus som inbetalts till personalfond eller bonus som lyfts ur fonden Nej
Aktiepremier, då förmånens värde är beroende av utvecklingen av aktiernas
värde och det gått minst ett år mellan att premie utlovats och utbetalas
Nej
Ersättning för betalning av skatt på aktiepremie Nej
Optionsrätt, utdelning, vinstandel
Nej
Anställningsarvoden  
Mötes- eller föreläsningsarvode Ja
Initiativ-, rekryterings- eller tipsarvode Ja
Skrivararvode eller arvode för granskning av lärdomsprov
Ja
Arvoden utan anställning  
Mötes- eller föreläsningsarvode
Nej
Initiativarvode Nej
Skrivararvode eller arvode för granskning av lärdomsprov Nej
Förtroendemannaarvode eller annat arvode för förtroendeuppdrag
(person i anställning eller frivilligt försäkrad)
Ja
Förtroendemannaarvode (utan anställning och inte frivilligt försäkrad) Nej
Löneslag ArPL?
T.ex. bil-, lunch-, telefonförmån o.d.
Ja
Frivillig pensionsförsäkring och sparlivförsäkring (den andel av premierna
för en frivillig pensionsförsäkring eller sparlivförsäkring som arbetsgivaren betalar
arbetstagaren och på vilken förskottsinnehållning av skatt ska verkställas)
Ja
Personalförmåner, då de inte utbetalas som vederlag för arbete *konditions- och kultursedlar
Nej
Löneslag ArPL?
Tillägg för obekvämt arbete, kvällsarbete, nattarbete eller veckoslutsarbete Ja
Söndagstillägg eller övertidsförhöjning Ja
Ålders- eller tjänsteårstillägg Ja
Veckoviloersättning Ja
Utryckningsersättning, nödfallsarbetsersättning, övertidsersättning
och ersättning för arbete under driftsstopp
Ja
Tillägg för utjämning av arbetstiden Ja
Ersättning för beredskap, arbetstidsförkortande ledighet
(s.k. pekkandendagar) och söckenhelg
Ja
Gåva * extra löneposter, t.ex. julpeng, lön för 13:e månad,
tjänsteårstillägg eller -gåva
Ja
Gåva * sedvanligt gåvoföremål eller penninggåva som ges vid
bemärkelsedag eller av annan orsak
Nej
Provision
Ja
Löneslag ArPL?
Lön för väntetid då en innestående betalning dröjer
efter att anställningen slutat
Nej
Ersättning för uppfinning i en anställning Nej
Royalty, bruksersättning Nej
Löneslag ArPL?
Betjäningsavgifter från allmänheten Ja
Lön eller arvode till idrottsutövare Nej
Ersättning till person i förskottsuppbördsregistret Nej
Ersättning till person som inte tillhör förskottsuppbördsregistret Nej
Ersättning som betalats till vårdare med stöd av lagen om service
och stöd på grund av handikapp
Nej