Arbetsgivarens åtgärder

Gör tidigt stöd och arbetets omstrukturering till en del av er verksamhetskultur och den dagliga ledningen. Så här främjar du arbetets smidighet och stöd- och rörelseorganens hälsa på din arbetsplats.

Om symtom i stöd- och rörelseorganen framträder

Om ditt företags sjukfrånvaroprocent är högre än genomsnittet i branschen och en betydande del av förlorade arbetsdagar beror på symtom i stöd- och rörelseorganen är ett ingripande i saken inte enbart en hälsofråga. Arbetstagarnas sjukledigheter utgör endast toppen på isberget. Sannolikt har flera arbetstagare besvär som försvårar deras arbete och försämrar arbetets produktivitet och kvalitet.

Du kan minska symtomen i rörelseorganen och särskilt de problem de orsakar på arbetsplatsen genom ergonomi. Du kan också påverka hur meningsfullt arbetstagarna upplever att deras arbete är och hur de förhåller sig till sina symtom. Dra upp tydliga riktlinjer för vad ni är redo att göra på arbetsplatsen för att arbetstagaren inte ska behöva sjukledighet.

Börja använda metoder för tidigt stöd

Syftet med tidigt stöd är att främja arbetstagarnas arbetsförmåga, minska onödig sjukfrånvaro och långvariga sjukdomar samt stöda arbetstagarnas återgång till arbetet. Uppmuntra cheferna att identifiera belastningsfaktorer och symtom i stöd- och rörelseorganen och att ingripa i dem i ett tidigt skede. Ordna utbildning samt möjligheter för cheferna att repetera sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

I bästa fall ingriper de i skadlig belastning redan i god tid före den orsakar sjukfrånvaro och diagnostiserade sjukdomar. Bygg upp ett fungerande samarbete med företagshälsovårdsparten och tydliga metoder för tidigt stöd. Då behöver en enskild arbetstagare eller chef inte fundera skilt på hur man ska gå till väga.

Läs mer om tidigt stöd

Ersättande arbete

I flera kollektivavtal har man numera kommit överens om ersättande arbete. Det förutsätter dessutom ett arbetsplatsspecifikt avtal tillsammans med företagshälsovården. För att undvika sjukfrånvaro kan du som arbetsgivare ordna ersättande arbete för dina arbetstagare som ger en möjlighet för dem att arbeta med något annat än deras vanliga arbete. Ersättande arbete innebär att arbetstagaren i stället för att bli sjukledig utför lämpligt arbete när hen på grund av ett olycksfall eller en sjukdom inte kan utföra det normala arbetet eller arbetsuppgifter enligt arbetsavtalet. Du bedömer möjligheterna och deltar i ordnandet av en modell för ersättande arbete i ditt företag.  Det är viktigt att du samarbetar med företagshälsovården och tar hand om att de får en övergripande uppfattning om arbetssätten och binder sig till er verksamhetsmodell.

Utförandet av ersättande arbete baserar sig på ett gemensamt avtal. Arbetsgivarens beslut om anvisande av ersättande arbete för arbetstagaren ska basera sig på en medicinskt motiverad ståndpunkt.  Ersättande arbete ska vara ändamålsenligt och om möjligt motsvara arbetstagarens normala arbete. Som bäst är ersättande arbete rehabiliterande. Ersättande arbete kan även omfatta utbildning.

Säkerställ stöd för en återgång till arbetet, stöd cheferna

Omstrukturering av arbetet innebär åtgärder för att få arbetet att motsvara arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga. När det gäller fysiska begränsningar och symtom är en omstrukturering av arbetet ofta tydligare än vid mentala problem. Omstruktureringen stöds på ett omfattande sätt av standarder och ergonomianvisningar.  

Definiera färdigt hurdana omstruktureringar det är möjligt att göra i ditt företag. Ge cheferna fullmakt att använda eget övervägande inom dessa ramar när det är nödvändigt att omstrukturera arbetet.

Läs mer om chefernas möjlighet att stöda arbetstagarens återgång till arbetet 

 1. Anpassning av arbetsuppgifterna 

  • Begränsa arbetsuppgifterna: fokusera på uppgifter som arbetstagaren kan utföra  
  • Dela in arbetsuppgifterna i mindre delar  
  • Reglera arbetsbelastningen: anpassa målen 

  Gör ändringar i arbetsmiljön 

  • Säkerställ arbetsmiljöns tillgänglighet  
  • Gör ändringsarbeten i arbetsplatserna 
  • Skaffa hjälpmedel för arbetet eller lämpligare arbetsredskap 

  Lösningar som underlättar pendlingen 

  • Alternativ för pendlingen 
  • Tillgängliga parkeringsplatser 

  Studier har påvisat att vid stöd för en stöd- och rörelseorganpatients återgång till arbetet är tidigt stöd, åtgärder på arbetsplatsen (tillsammans med rehabilitering) och företagshälsovårdens multiprofessionellt genomförda åtgärder effektivare än individuell terapi, rehabilitering eller träning utan åtgärder som genomförts på arbetsplatsen.

  Vi på Ilmarinen har lång erfarenhet av yrkesinriktad rehabilitering och stöd för återgång till arbetet. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Så här kan du som arbetsgivare stöda stöd- och rörelseorganens hälsa på arbetsplatsen

 • Vid bedömning av belastning och risker utnyttja företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar och företagsfysioterapeutens expertis. Företagshälsovårdens uppgift vid en arbetsplatsutredning är att beskriva betydelsen av arbetets belastningsfaktorer för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga samt ge förslag till en minskning i skadlig belastning och arbetsolycksfall.
 • Eliminera alltför belastande arbetsfaser från arbetsprocessen eller minska dem.
 • Gör ändringar i arbetsprocessen och ersätt den belastande arbetsfasen med en lättare.
 • Anpassa arbetsmetoder, arbetsredskap och arbetssätt för att minska arbetsbelastningen.
 • Skaffa hjälpmedel för arbetet.
 • Identifiera chefernas centrala uppgift som är att stöda personalen och se till att de har tid och övriga resurser att genomföra denna uppgift.
 • Främja arbetet och återhämtningen från arbetet med pauser och arbetsskiftarrangemang i proportion till arbetets belastning.
 • Stöd arbetstagare som har symtom i stöd- och rörelseorganen. Kom ihåg att STOR-symtomen ofta försvinner. Stöd arbetet och återgången till arbetet.
 • Följ upp och bedöm effekten av genomförda åtgärder och var beredd att ändra på planerna.
 • Stöd motion både med pauser i arbetet och på arbetstagarnas fritid.