Principer mot mutor

Vi godkänner inte någon form av mutor. Genom våra principer mot mutor strävar vi efter att förhindra och upptäcka mutor. Principerna mot mutor utgör en del av Ilmarinens affärsverksamhetsprinciper.

Vi förhindrar och förebygger mutor

Våra principer mot mutor bygger på Transparency Internationals principer mot mutor och tillämpningsanvisningar som har publicerats av Centralhandelskammaren.

Anvisningarna gäller alla våra anställda och alla situationer, även sådana där en anställd erbjuds en förmån så att säga i egenskap av privatperson, men de facto på basis av sin ställning i Ilmarinen.

Styrelsen har godkänt dessa principer och bär totalansvaret för att de följs. Alla anställda är för egen del ansvariga för att principerna iakttas.

Som arbetspensionsbolag har vår verksamhet drag av både en privat och en offentlig organisation. Vi bedömer vad som är normalt och skäligt inom affärslivet i sin egenskap av ett bolag som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd. Eftersom vi även sköter en offentlig förvaltningsuppgift bör vi särskilt noggrant bedöma vilken praxis inom affärslivet som lämpar sig för oss.

Vi tillämpar principerna mot mutor i samtliga affärsrelationer och i all vår affärsverksamhet.

Vi förutsätter att våra samarbetspartner förbinder sig till motsvarande ansvarsfulla förfaringssätt. Vi gör en grundläggande bakgrundsanalys av våra partner innan vi inleder ett samarbete.

Vi säkerställer att dotterbolag och samarbetspartner, i vilka Ilmarinen enligt lag har möjlighet att utöva inflytande, följer principerna mot mutor och även i övrigt iakttar god affärspraxis. Vår uppfattning av god affärspraxis beskrivs i vår Code of Conduct.

Om vi inte direkt kan påverka våra dotterbolags och samarbetspartners verksamhet, informerar vi aktivt om våra principer för god affärspraxis för att få dem att följa dessa i sin verksamhet.