Arbetsgivarens målinriktade företagshälsovårdssamarbete

Samarbeta målinriktat med företagshälsovården. Planera samarbetet utgående från företagets och dina arbetstagares behov. På så sätt får du bästa möjliga avkastning på din investering – och det bästa stödet för ledningen av arbetsförmågan.

Påverka de tjänster som du betalar för

Du bestämmer vilken producent av företagshälsovårdstjänster du väljer samt hur omfattande tjänster du vill ha förutom den lagstadgade företagshälsovården. Intressera dig för företagshälsovården och delta aktivt i planeringen av verksamheten. Då utvecklas samarbetet så att det ger avkastning på din investering och stöder ditt företags verksamhet.

Lagen styr dig och företagshälsovården

När du ordnar företagshälsovård för din arbetsplats gör du det enligt företagshälsovårdslagen. Lagen styr både företagshälsovården och tillhörande ersättningar som du som arbetsgivare får från FPA. Som arbetsgivare ska du ordna företagshälsovård om du har minst en arbetstagare. Du ska erbjuda dina arbetstagare minst förebyggande tjänster och tjänster som stöder arbetsförmågan. Utöver detta kan du om du vill erbjuda arbetstagarna sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå.  Tjänsterna ska vara enhetliga för hela personalen, oavsett om arbetstagaren är heltids-, visstids- eller deltidsanställd.

Företagshälsovårdslagen förutsätter att du som arbetsgivare samarbetar med personalrepresentanterna, till exempel kommittén för samarbetsförfarande, arbetarskyddskommittén eller -organisationen. Enligt lagen ska företagshälsovårdens sakkunniga i yrkeshänseende vara oberoende av dig som arbetsgivare och dina arbetstagare och deras representanter.

Företagshälsovården förenar arbete och hälsa

Företagshälsovården fungerar enligt sitt namn på kontaktytan mellan arbete och hälsa. Din företagshälsovårdspartner har en direkt förbindelse till dig som arbetsgivare och kan diskutera med dig till exempel om arbetstagarens arbetsarrangemang. Ingen annan aktör inom hälso- och sjukvården har denna möjlighet. Därför är det viktigt att du samarbetar aktivt med din partner.

Din företagshälsovårdspartner är å andra sidan även din arbetstagares länk till den specialiserade sjukvården, primärvården och rehabiliteringssystemet. Förutom att sköta om arbetstagarens hälsa samordnar företagshälsovårdaren och företagsläkaren även hens ärenden. De konsulterar den specialiserade sjukvården, utfärdar remisser, läser och sammanställer skriftlig respons från den specialiserade sjukvården, behandlar rehabiliteringsärenden med försäkringsbolaget samt håller kontakt med arbetstagaren och med dennes tillstånd även med arbetsplatsen. Företagsläkaren bedömer hur arbetstagarens hälsotillstånd påverkar dennes arbetsförmåga och hur den kan stödas. Läkaren samarbetar även med arbetsplatsens pensions- och olycksfallsförsäkringsbolag i ärenden som gäller individuella arbetstagare och hela arbetsplatsen.

Företagshälsovårdsteam

Via din företagshälsovårdspartner får du ett team som består av sakkunniga inom många branscher. På så sätt får du tillgång till de bästa experterna som bedömer och utvecklar hälsan och säkerheten på din arbetsplats. Arbetsplatsens behov, belastningsfaktorer, risker, sjukfrånvaro och orsakerna till dessa definierar vilka experter du behöver förutom företagsläkaren och företagshälsovårdaren.

I ditt företagshälsovårdsteam ingår bland annat

  • en företagsläkare   
  • en företagshälsovårdare   
  • en företagsfysioterapeut   
  • en företagspsykolog
  • samt en sakkunnig inom det sociala området (socialarbetare)

En sakkunnig inom det sociala området deltar i utredningen av olika stöd- och rehabiliteringsformer som bidrar till att man klarar av arbetsuppgifterna samt till att man kan återgå till arbetet. Du kan vid behov komplettera detta multiprofessionella team med andra specialister, till exempel inom arbetshygien, ergonomi, jordbruk, arbetssyn, näring, talterapi, teknik och motion.

Ersättning för företagshälsovårdens kostnader från FPA

FPA ersätter en del av kostnader som företagshälsovården orsakar dig. Ansök om ersättning i efterhand per räkenskapsperiod. Gör en ersättningsansökan när du efter att räkenskapsperioden upphört fått en sammanfattning och specifikation över kostnaderna från företagshälsovården. Ansökan om ersättning är likadan oberoende av om ditt företag faktureras per månatlig användning eller om du avtalat om en fast månadsavgift med företagshälsovården.

Den ersättning du får beror på FPA:s ersättningsklass. Det finns tre klasser.

Ersättningsklass I 

Ersättningsklass I gäller lagstadgad, dvs. obligatorisk företagshälsovård. Den innefattar kostnader som orsakas dig för verksamhet som upprätthåller dina arbetstagares arbetsförmåga och övrig förebyggande verksamhet, t.ex. arbetsplatsutredningar, hälsoundersökningar eller rådgivning och styrning. FPA ersätter högst 60 procent av dessa kostnader.

Ersättningsklass II

Ersättningsklass II gäller frivillig företagshälsovård, dvs. sjukvård. Den innefattar kostnader som orsakas dig för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård. FPA ersätter 50 procent av dessa kostnader.

Ersättningsklass III

Ersättningsklass III gäller exempelvis coachning för chefer, utbildningar och kampanjer om välbefinnande. FPA ersätter inte dessa kostnader. Därför kallas denna klass även för ersättningsklass 0.

FPA fastställer årligen det högsta ersättningsbeloppet. Du kan inte få en större ersättning än denna, även om du skulle ha större kostnader.

Läs mer om ersättningar (kela.fi)

Företagshälsovården finansieras förutom med avgifter som tas ut direkt av dig och andra arbetsgivare även med obligatoriska arbetsinkomstförsäkringsavgifter som tas ut av arbetstagare och arbetsgivare. En vanlig uppfattning är att ersättningarna för företagshälsovården finansieras med skattemedel, vilket alltså är felaktigt.

Trots den ökade kostnadsnivån kan man inte klandra företagshälsovården för att vara alltför dyr. Företagshälsovårdens andel av de totala hälsovårdsutgifterna i Finland är endast drygt fyra procent, även om en tredjedel av befolkningen omfattas av tjänsterna.

Rehabiliteringssamarbete

Företagshälsovården bedömer arbetstagarens rehabiliteringsbehov och samordnar rehabiliteringsprocessen. Som arbetsgivare eller representant för arbetsgivaren är din uppgift att stöda rehabiliteringssamarbetet genom dina egna handlingar. Visa intresse, var aktiv och främja arrangemang som främjar arbetsförmågan på din arbetsplats.

Läs mer om rehabilitering