Vi placerar pensionstillgångarna på ett hållbart sätt

Våra placeringsteser är principer som styr vår placeringsverksamhet. De beskriver hur vår placeringsverksamhet ska vara organiserad och hur vi ska gå till väga för att lyckas med vårt uppdrag.

Teser för placering av pensionstillgångar

Det viktigaste beslutet
Valet av strategisk allokering är den avgörande faktorn för avkastning och risk.

Placeringarnas tidsperspektiv
Pensionsansvarets längd och möjligheten att tillförlitligt förutse kassaflöden möjliggör långsiktiga placeringar.

Risktagning
Vi tar placeringsrisker för att möjliggöra en tillräcklig avkastning. Avkastningskällorna förändras med tiden och vi utnyttjar aktivt dessa förändringar.

Marknadseffektivitet
För att skapa mervärde utnyttjar vi den ineffektivitet som tidvis förekommer på marknaden.

Riskhantering
Vi använder oss av riskspridning för att optimera avkastningen. Det är inte möjligt att fullständigt förutspå alla risker. Ansvarsfull placering är ett sätt att undvika risker.