Lagen om pension för företagare förnyades – vi justerar arbetsinkomsterna tillsammans med företagarna

FöPL-lagreformen trädde i kraft i början av 2023. I och med lagreformen justerar vi i fortsättningen arbetsinkomsten för företagarna vart tredje år. Syftet är att säkerställa att våra kunder får det pensionsskydd och den sociala trygghet de tjänat in för sitt arbete. De första företagarna fick en ny rekommenderad arbetsinkomst i webbtjänsten för företagare i juni 2023.

Varför justerar vi din arbetsinkomst?

FöPL-lagreformen trädde i kraft 1.1.2023. I och med lagreformen är vår uppgift att med regelbundna intervall justera din arbetsinkomst så att den är enligt rekommendationerna och motsvarar din arbetsinsats.

Som företagare grundar sig din pension och din sociala trygghet på din FöPL-arbetsinkomst. Vi vill hjälpa dig att ta väl hand om ditt pensionsskydd och din sociala trygghet.

Du kan se storleken på din nuvarande arbetsinkomst i vår webbtjänst.

Frågor och svar

 1. Justeringarna av arbetsinkomsterna sker etappvis under lagens ikraftträdande åren 2023–2025. Flyttning av FöPL-försäkring från ett pensionsbolag till ett annat påverkar inte justeringen av arbetsinkomsten.

  År 2024 kommer arbetsinkomstrekommendationer att ges till företagare vars

  • arbetsinkomst är under 25 000 euro per år
  • arbetsinkomst inte har ändrats väsentligt (15 %) under de senaste tre åren
  • försäkring varit i kraft i minst tre år
  • förändring som beror på justeringen skulle vara högre än 5 %.

  År 2024 kommer arbetsinkomstrekommendationer inte att ges till företagare vars

  • FöPL-arbetsinkomst är under 25 000 euro per år och vars FöPL-försäkring inte har varit i kraft i tre år. I detta fall skjuts justeringen fram. Vi justerar din arbetsinkomst under det år som tre år har förflutit från den föregående justeringen av arbetsinkomsten.
  • arbetsinkomst har förändrats väsentligt alltså minst 15 % under de tre senaste åren
  • förändringen som beror på justeringen skulle vara högst 5 %
  • arbetsinkomst är över 25 000 euro per år.

  I tabellen nedan kan du kolla tidtabellen för justeringen av arbetsinkomsten.

    Arbetsinkomst under 15000 euro Arbetsinkomst under 25000 euro Arbetsinkomst över 25000 euro
  Första justeringen År 2023 År 2024 År 2025
  Andra justeringer År 2026 År 2027 År 2028
 2. Arbetsinkomsterna stiger inte för alla. För dem vars arbetsinkomst stiger, sker ökningen inte plötsligt och är inte heller stor på en gång. Arbetsinkomsterna stiger för de företagare vars arbetsinkomst varierar stort från värdet på deras arbetsinsats.

  Vi räknar ut en personlig rekommenderad arbetsinkomst för dig. Vi använder en arbetsinkomsträknare som är gemensam för pensionsbranschen och som tar hänsyn till medianlönen för heltidsanställda inom privatsektorn i din bransch, din branschs medianomsättning, din omsättning de senaste tre åren och eventuella inkomster du kan ha fått från annat arbete, vilket indikerar om din verksamhet är deltid. Medianlöneuppgifterna som räknaren tillämpar är från statistikcentralen, omsättnings- och branschuppgifterna är från skattemyndigheterna och inkomstuppgifterna är från inkomstregistret.

  Maximal höjning

  Under de två första justeringstillfällena kan ett pensionsbolag höja arbetsinkomsten med max 4 000 euro per gång. Detta innebär en höjning på max 85 euro för FöPL-månadsavgiften per gång. FöPL-avgifterna är avdragsgilla i beskattningen.

  Den maximala höjningen kan gälla företagare vars

  • FöPL-försäkring har varit i kraft när lagen trädde i kraft 1.1.2023.

  Den maximala höjningen gäller inte företagare vars

  • FöPL-försäkring har trätt i kraft efter att lagen har trätt i kraft. 
  • FöPL-försäkring har tecknats retroaktivt efter att lagen har trätt i kraft, så att datumet för när FöPL-försäkringen börjar gälla är före år 2023.

  Allas inkomster kommer inte att höjas enligt den maximala höjningen

  Arbetsinkomsten ökar inte nödvändigtvis med 4 000 euro. I vissa fall kan arbetsinkomsten justeras till den rekommenderade nivån med en mindre justering. Höjningen av FöPL-månadsavgiften kan alltså vara ett belopp mellan 10–80 euro. På företagarens begäran kan arbetsinkomsten och samtidigt avgiften höjas mer i justeringen, varpå även företagarens pensionsskydd och sociala trygghet utvecklas snabbare.

  Så kan FöPL-avgiften som mest höjas

  Om företagaren har en minimiarbetsinkomst på 9 010,28 euro (år 2024) och en FöPL-avgift på 181 euro i månaden, kan den maximala höjningen under det första höjningstillfället vara högst 85 euro. Detta innebär att en FöPL-avgift på 181 euro kommer i fortsättningen vara 266 euro.

  Under det andra justeringstillfället efter tre år kan FöPL-månadsavgiften på 266 euro igen höjas med högst 85 euro. Därmed blir den nya FöPL-månadsavgiften ungefär 350 euro.

 3. Här kan du läsa exempel på olika situationer:

  1. Företagaren har inte ändrat sitt FöPL-arbetsinkomst under de tre senaste åren
  2. Företagarens försäkring har börjat gälla i början av år 2023

  1. Jag har inte ändrat min FöPL-arbetsinkomst under de tre senaste åren

  Mattis FöPL-försäkring började gälla år 2019 och han har inte ändrat sin FöPL-arbetsinkomst sedan dess. Mattis arbetsinkomst år 2023 är 15 600 euro. Matti arbetar numera heltid och hans omsättning ligger på den genomsnittliga nivån för företag i branschen. Matti kommer att få en rekommenderad arbetsinkomst av oss under år 2024.

  Som pensionsbolag kan vi på eget initiativ fastställa Mattis arbetsinkomst till högst 19 600 (15 600 + 4 000) euro, om inte Matti själv vill höja sin arbetsinkomst och samtidigt förbättra sitt pensionsskydd och övriga sociala trygghet i snabbare takt.

  Vi rekommenderar Matti en ny arbetsinkomst nästa gång år 2027, om inte Matti själv vill ändra den innan dess. Efter lagens ikraftträdande får pensionsbolaget under det andra justeringstillfället höja arbetsinkomsten med högst 4 000 euro, även om den rekommenderade arbetsinkomsten för arbete på heltid i hans bransch skulle kräva en högre höjning.

  Se fler exempel i instruktionerna ändring av företagarens fastställda arbetsinkomst (tyoelakelakipalvelu.fi)

  2. Min försäkring har börjat gälla i början av år 2023

  I februari ansöker Laura om en FöPL-försäkring för sin företagsverksamhet som bisyssla från och med år 2023. Vi fastställer en rekommenderad FöPL-arbetsinkomst för Laura och justerar den nästa gång år 2026, efter en period på tre år.

  Det sker en betydande förändring i Lauras arbetsinsats från bisyssla till heltidsarbete. Hon missade dock att själv höja sin FöPL-arbetsinkomst i enlighet med rekommendationen. Lauras arbetsinkomst kan höjas med mer än 4 000 euro med en gång i en justering gjord av pensionsbolaget, om rekommendationen kräver det eftersom Lauras försäkring inte var i kraft ännu vid lagens ikraftträdande 1.1.2023 och därmed tillämpas ingen maximal övre gräns.

  Om arbetsinkomsten redan är enligt rekommendationen eller ändringen skulle vara högst 5 %, föreslår vi ingen förändring till arbetsinkomsten i samband med justeringen.

  Se fler exempel i instruktionerna ändring av företagarens fastställda arbetsinkomst (tyoelakelakipalvelu.fi)

 4. Den rekommenderade arbetsinkomsten är baserad på medianlönenivån för heltidsanställda inom den privata sektorn i din bransch. Vi använder en arbetsinkomsträknare som är gemensam för pensionsbranschen som tar hänsyn till

  • medianlönen för heltidsanställda i din bransch
  • medianomsättning i din bransch
  • din omsättning de senaste tre åren (kommer senare)
  • eventuella inkomster du kan ha fått från annat arbete, vilket indikerar om din verksamhet är deltid. (kommer senare)

  Medianlöneuppgifterna som räknaren tillämpar är från statistikcentralen, omsättnings- och branschuppgifterna är från skattemyndigheterna och inkomstuppgifterna är från inkomstregistret.

  Vid fastställandet av arbetsinkomsten beaktar vi även övriga arbetsinsatser som du har anmält, företagsverksamhetens omfattning, din yrkeskunskap och uppgifter som beskriver värdet på arbetsinsatsen.

 5. Vi levererar ditt arbetsinkomstbeslut i första hand elektroniskt till meddelandetjänsten i Suomi.fi, om du har tjänsten i bruk. Om inte, levererar vi ditt beslut till OmaPosti, om du använder den tjänsten. I annat fall får du ditt beslut per post till adressen för din FöPL-försäkring.

  Ta i bruk meddelandetjänsten i Suomi.fi (suomi.fi).

 6. Som namnet antyder är arbetsinkomstrekommendationen en rekommendation som av befogad anledning kan avvika uppåt eller nedåt. Vi fastställer arbetsinkomsten utifrån en samlad bedömning, där vi beaktar tilläggsuppgifter du har skickat, kraven i lagen om pension för företagare och gällande riktlinjer.

  Om du förkastar vår arbetsinkomstrekommendation ställer vi ytterligare frågor och vid behov ber vi om tilläggsuppgifter. Svara omsorgsfullt på frågorna. Slutligen fastställer vi din nya arbetsinkomst eller bekräftar att din nuvarande arbetsinkomst gäller.

  Vi brukar nå en överenskommelse med företagare om arbetsinkomstnivån. Om uppgifterna som du skickar oss inte är tillräckliga för att din föreslagna arbetsinkomst ska vara motiverad, och du inte är nöjd med vårt arbetsinkomstbeslut kan du överklaga beslutet som enligt dig är felaktigt. Bifogat till beslutet finns anvisningar för sökande av ändring.