Artikkeli 23.8.2022

FöPL-lagändringen 1.1.2023 – vad förändras och vad inte?

Inför midsommaren väcktes en livlig diskussion bland företagare och i medierna kring reformen av lagen om pension för företagare som togs upp till behandling i riksdagen. Eftersom det har förekommit vissa missuppfattningar kring den planerade reformen vill jag nu ta upp några viktiga saker som kommer att förändras och bli oförändrade efter FöPL-reformen om regeringens proposition godkänns som den är i riksdagen.

Varför behövs ändringar?

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte hösten 2020 en arbetsgrupp som fick i uppgift att identifiera sätt att förbättra pensionsskyddet för företagarna i enlighet med regeringsprogrammet. Reformen har tills vidare fokuserat på hur arbetsinkomsten fastställs, eftersom det är arbetsinkomsten som utgör grunden för företagarnas pensionsavgifter, pensionsskydd och sociala trygghet i övrigt och för att fastställandet av arbetsinkomsten i nuläget varit problematiskt både ur företagarnas och ur pensionsbolagens perspektiv. Arbetsgruppens mål har i första hand varit att minska så kallad underförsäkring bland företagare, vilket innebär att företagare har en för låg arbetsinkomst i förhållande till det faktiska värdet på deras arbetsinsats.

Enligt en utredning genomförd av Pensionsskyddscentralen har underförsäkring blivit allt vanligare på senare år. Sedan 2014 har den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten minskat avsevärt i förhållande till den allmänna löneutvecklingen, särskilt bland yngre åldersklasser. År 2021 låg företagarnas genomsnittliga arbetsinkomst på 21 600 euro/år och var under 10 000 euro/år för drygt en tredjedel.

Att arbetsinkomsten ligger på rätt nivå är i första hand viktigt för företagaren själv, eftersom arbetsinkomsten förutom den framtida ålderspensionen även påverkar storleken på sociala förmåner som sjuk- och föräldradagpenning. Dessutom ger pensionsförsäkringen ekonomisk trygghet i händelse av arbetsoförmåga eller familjeförsörjarens död.

Statens andel ökar

Företagarpensioner som redan betalas ut finansieras med FöPL-avgifter som samlats in av företagare under samma år. För FöPL-pensioner samlas med andra ord inte någon fond som placeras. Den del av företagarpensionerna som FöPL-avgifterna inte täcker bekostas av staten. Statens andel av kostnaderna har åren 2010–2020 ökat från 100 miljoner till 350 miljoner euro om året.

En viktigt utgångspunkt för det finska arbetspensionssystemet är att var och en med sitt eget arbete samlar in pengar till sitt pensionsskydd. När det gäller företagarnas arbetsinkomst verkar det på senare år ha vuxit fram en trend där pensionsskyddet för en stor del av företagarna inte är på en tillräcklig nivå för att trygga deras utkomst. Det är i sista hand skattebetalarna som får betala notan för dessa utkomstrisker i form av kostnader för folkpension och sociala förmåner i övrigt. Därför har regeringen nu föreslagit att företagarna ska betala för ett pensionsskydd som motsvarar deras arbetsinsatser.

Begreppet arbetsinkomst kommer att finnas kvar, men med vissa preciseringar

Arbetsinkomsten som begrepp förblir oförändrat. Med arbetsinkomst avses även fortsättningsvis en summa som motsvarar en sådan lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra företagarens arbete. Därför är det också logiskt att utgångspunkten för att fastställa arbetsinkomsten ska vara medianlönen inom företagarens bransch.

Lagreformen inkluderar däremot inget om det som befarats i offentligheten om att arbetsinkomsten enbart och direkt skulle fastställas utifrån medianlönen i företagarens bransch.

 

Bedömningen kommer fortsättningsvis att göras företagarspecifikt och företagaren kommer att höras

Lagpropositionen innehåller tydliga krav om att arbetsinkomsten ska fastställas individuellt och med beaktande av övriga uppgifter som är förknippade med värdet på företagarens arbetsinsats, till exempel arbetsmängd, verksamhetens omfattning och företagarens yrkeskompetens. Det ligger i företagarnas intresse att man i lagen preciserar det individuella fastställandet av arbetsinkomsten och olika tillvägagångssätt som bidrar till ett jämlikt verkställande av pensionsskyddet.

Pensionsbolagen kommer även framöver att lyssna på företagarna och begära uppgifter av dem som påverkar arbetsinkomstens storlek. Pensionsbolagen kommer att fastställa arbetsinkomsten utifrån en helhetsbedömning. Helhetsbedömningen kommer att beakta kraven i FöPL, uppgifter som lämnats av företagaren, uppgifter om företagsverksamheten från offentliga register samt Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar för lagen. Det finns med andra ord individuellt spelrum för företagare när det gäller storleken på arbetsinkomsten.

Företagaren kan inte själv fastställa sin arbetsinkomst

Lagreformen preciserar de kriterier som pensionsbolagen ska använda för att fastställa FöPL-försäkringarnas arbetsinkomster. Reformen ändrar däremot inte det faktum att det fortfarande är pensionsbolaget som fastställer arbetsinkomsten. I samband med tillsynen av pensionsbolagens rutiner för fastställande av arbetsinkomsten konstaterade Finansinspektionen i juni 2021 att ansvaret för storleken på arbetsinkomsten för ofta har överförts till företagarna själva, trots att det går emot föreskrifterna. Finansinspektionen kräver att pensionsbolagen gör noggrannare bedömningar vid fastställande av arbetsinkomsten.

Största ändringen är pensionsbolagens skyldighet att granska arbetsinkomsten regelbundet

Företagarnas arbetsinkomster uppdateras i nuläget främst i två situationer: när företagaren ansöker om en ändring och av pensionsbolaget genom en justering enligt en lönekoefficient vid årsskiftet. Det har med andra ord i stort sett varit upp till företagarna själva att hålla arbetsinkomsten på rätt nivå. Lagreformen kräver att pensionsbolagen framöver granskar nivån på arbetsinkomsten regelbundet vart tredje år. Pensionsbolagen skickar skriftliga förslag om justeringar till företagarna som företagarna ska reagera på inom utsatt tid. Som företagare kan man ta ställning till förslaget och skicka kompletterande uppgifter om nivån på arbetsinkomsten.

Bättre motiveringar till beslut om arbetsinkomsten

Pensionsbolagens beslut om arbetsinkomsten har stor betydelse för företagarna och deras ekonomi eftersom arbetsinkomsten påverkar många av företagarens sociala förmåner. Fastställandet av arbetsinkomsten grundar sig på lagens definition av arbetsinkomst och en helhetsbedömning som bygger på den. När ett beslut innefattar avvägning av många faktorer och helhetsbedömning framhävs betydelsen av motiveringarna till beslutet.

Lagändringen förutsätter därför att beslut om arbetsinkomsten och uppgifterna de bygger på i fortsättningen ska vara bättre motiverade. Avsikten är att förebygga ovisshet kring grunderna för fastställandet av arbetsinkomsten och bidra till mer transparenta beslut. Tydligare motiveringar möjliggör också en enhetlig tillsyn av pensionsbolagens rutiner när det gäller arbetsinkomsten.

Viktigt för Ilmarinen att agera ansvarsfullt som pensionsbolag

Det är viktigt för Ilmarinen att se till att företagarna får ett tillräckligt pensionsskydd på det sätt som lagen förutsätter. Det finska systemet där företagarnas pensionsavgifter och pensionsskydd bygger på arbetsinkomsten i stället för beskattningsbar inkomst är exceptionellt jämfört med andra länder. FöPL-reformen innebär en precisering av begreppet arbetsinkomst och dess kriterier, vilket kommer att underlätta både fastställandet av arbetsinkomsterna och att hålla dem på rätt nivå.

Pensionsbolagen gynnas inte ekonomiskt av att arbetsinkomsterna eller FöPL-avgifterna höjs eftersom FöPL-avgifterna används till betalning av pensionerade företagares pensioner. Ersättningen till pensionsbolagen för deras driftkostnader utgörs av ett fast eurobelopp bundet till antalet FöPL-försäkringar.

Ilmarinens ambition är att förbättra pensionsskyddet för bolagets företagarkunder. Företagarna förtjänar ett lika bra pensionsskydd och lika bra sociala förmåner som löntagarna ända från början av sina företagarkarriärer. Våra specialister ger aktivt råd om att fastställa arbetsinkomsten på rätt nivå i början av karriären och senare om att uppdatera arbetsinkomsten. Vi arbetar varje dag för att företagarna ska uppleva enastående betjäning som största fördelen i att vara kund hos Ilmarinen.

Minna Hakkarainen
direktör, försäkringsärenden

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden