Så här följer du upp, bedömer och utvecklar ledningen av arbetsförmågan

Ledning av arbetsförmågan är inget som blir färdigt med en gång utan förutsätter kontinuerlig utveckling. Därför är ständiga förbättringar viktiga. Följ upp och bedöm regelbundet vilka framsteg ni har gjort. Så kan du följa upp framstegen och identifiera utvecklingsbehoven.

Gör ständiga förbättringar till en rutin

När man bedömer ledningen av arbetsförmågan är det bra att använda sig av förbättringsmetoden, PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Ständig förbättring av ledningen av arbetsförmågan förutsätter att ni

 • identifierar utgångssituationen med hjälp av data för att kunna följa upp den förändringen man vill nå
 • försäkrar sig om att personerna som arbetar med arbetsförmåga i olika roller utför sina uppgifter
 • samlar respons kontinuerligt från olika källor om hur systemet för ledning av arbetsförmågan fungerar samt hur effektivt det är.
 • bedömer i vilken utsträckning ni har uppnått slutmålen och målsättningarna
 • säkerställer att ni vidtagit relevanta åtgärder som stödjer arbetsförmågan och utvärderat resultaten och effekterna

Observera följande i bedömningen

När man bedömer ledningen av arbetsförmågan ska man beakta helheten och anpassa bedömningen efter företagets storlek, egenskaper, modell för ledningen av arbetsförmågan och mognadsnivå.

Bedöm tillsammans

1. Kommunikationen med ledningen

 • Rapporterar ni om ledning av arbetsförmåga enligt överenskommelse till ledningen? Får ni på motsvarande sätt riktlinjer och respons av ledningen?

2. Måluppfyllelse

 • Har nyckeltalen för arbetsförmågan utvecklats i den riktning som ni ställde upp i samband med bedömningen av nuläget? Be även om respons om ledningen av arbetsförmågan, både internt och av externa partner, som företagshälsovården.

3. Metoder och ansvarsfördelning

 • Är rollerna och tillvägagångssätten tydliga och relevanta? Är kommunikationen tillräcklig och tydlig?

4. Anställningsförhållandets olika faser

 • Beaktar ni de olika faserna i anställningsförhållandets livscykel ur arbetsförmågeperspektiv? Är de tillhörande verksamhetsmodellerna aktuella?

Så här lyckas du med att bedöma ledningen av arbetsförmågan

Bedömningen är en systematisk och dokumenterad utredning över hur aktiviteterna motsvarat planerna och vad som har uppnåtts.

 1. Utför bedömningen tillsammans med interna och externa partner. På så sätt får ni en gemensam uppfattning om bedömningens syfte, metod, uppföljningstid och vem som deltar.

 2. Utveckla en bedömningsmetod som passar ditt företag. Många företag använder sig av revisioner av sina kvalitets- och säkerhetsledningssystem. Använd dessa som modell för att bedöma ledningen av arbetsförmågan.

 3. Gör regelbundna bedömningar. Skriv en sammanfattning som underlättar att kommunicera resultaten till ledningen.

 4. Identifiera utvecklingsbehoven – både befintliga och nya. Ta hänsyn till förändringar i omvärlden samt händelser, avvikelser och problem som  i ledningen av arbetsförmågan. Skapa åtgärdsförslag utifrån bedömningen för att lösa avvikelserna, problemen och utvecklingsbehoven.