Vem ska teckna FöPL-försäkring och när?

En pensionsförsäkring för företagare eller FöPL-försäkring är en personlig försäkring för företagare. Läs mer om när FöPL-skyldigheten gäller dig.

Varför behöver jag en FöPL-försäkring?

Som företagare är du själv ansvarig för ditt pensionsskydd. Du sköter ditt pensionsskydd genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens pensionsskydd och sociala trygghet och är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

FöPL-försäkringen är alltid personlig, inte företagsspecifik. Du kan med andra ord ha flera företag men behöver bara en FöPL-försäkring, som inkluderar alla dina företagsverksamheter.

Vem behöver en FöPL-försäkring?

Du behöver teckna en FöPL-försäkring om du uppfyller följande fem villkor:

 1. Du är mellan 18 och 67 år. Du arbetar som företagare i minst fyra månader utan avbrott.
 2. Din FöPL-arbetsinkomst uppgår till minst 8 575,45 euro om året (2023) eller 9 010,28 euro om året (2024).
 3. Du arbetar själv i ditt företag.
 4. Du bor i Finland.

Mer detaljerade beskrivningar av villkoren hittar du nedan.

Du är mellan 18 och 67 år. Försäkringsskyldigheten börjar vid ingången av den kalendermånad som följer efter fyllda 18 år. Den övre gränsen för skyldigheten att teckna FöPL-försäkring stiger enligt åldersklass. Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då:

 • en företagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år 
 • en företagare född 1958–1961 fyller 69 år 
 • en företagare född 1962 eller senare fyller 70 år

Om din företagsverksamhet pågår i minst fyra månader utan avbrott ska du teckna en FöPL-försäkring. För kortare perioder än så behöver du ingen FöPL-försäkring.

Även säsongsbaserad företagsverksamhet på under fyra månader ska försäkras om du uppfyller de andra villkoren. Din företagsverksamhet betraktas med andra ord som kontinuerlig år efter år trots avbrott på flera månader. Ovanstående situation kan till exempel gälla en företagare som driver en kiosk om somrarna.

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara värdet på dina arbetsinsatser under ett år. Med år avses här inte kalenderåret, utan vilken 12-månadersperiod som helst. Om du arbetar heltid som företagare ska du nästan alltid teckna en FöPL-försäkring. En för låg lön är till exempel inte någon grund för att inte teckna FöPL-försäkring.

Även du som driver ett företag som bisyssla behöver en FöPL-försäkring om du överskrider den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten och uppfyller de övriga försäkringsvillkoren. Det är möjligt att vara löntagare och företagare vid sidan om. I en sådan situation tecknar din arbetsgivaren en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) åt dig, och du försäkrar dig själv med en pensionsförsäkring för företagare (FöPL).

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten och om att uppskatta den >
Gå till FöPL-räknaren >

Att du äger ett företag innebär ingen försäkringsskyldighet – du måste också arbeta i företaget. Även företagets bolagsform och din ägarandel avgör om du behöver teckna en FöPL-försäkring.

Du ska i regel bo och arbeta i Finland, men du kan även behöva en FöPL-försäkring om du arbetar i Finland och bor i ett EU-land.

Läs mer om att vara företagare utomlands >

När ska jag teckna en FöPL-försäkring?

Du behöver en FöPL-försäkring så snart din företagarverksamhet uppfyller de ovannämnda försäkringsvillkoren. Det lönar sig att teckna FöPL-försäkringen så att den träder i kraft omedelbart, men senast inom sex månader från att du inlett din företagarverksamhet som omfattas av FöPL.

Du kan också fundera om den nedre gränsen för FöPL överstigs på månadsnivå. Då måste du teckna försäkring om värdet på din månatliga arbetsinsats överstiger 750 euro i genomsnitt (den nedre gränsen för FöPL är 9 010,28 euro för 2024) eller 715 euro i genomsnitt år 2023.  

Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring om din verksamhet är så småskalig att FöPL-arbetsinkomsten inte når upp till den nedre gränsen eller om du får ålderspension enligt arbetspensionslagarna. Läs mer om att vara företagare som pensionär.

Om du arbetar som företagare för en arbetsgivare inom offentlig sektor (kommun, stat eller kyrka) och inte uppfyller villkoren för FöPL-försäkring, tecknas försäkringen för arbetet av kommunernas pensionsanstalt Keva. Mer information finns hos Keva (keva.fi).

Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring om din verksamhet är så småskalig att FöPL-arbetsinkomsten inte når upp till den nedre gränsen eller om du får ålderspension enligt pensionslagarna.

Läs mer om att vara företagare som pensionär

Bolagsformen och ägarandelen påverkar FöPL-försäkringsskyldigheten

Din bolagsform och ägarandel i företaget påverkar om du behöver en FöPL-försäkring eller inte.

Du behöver teckna en FöPL-försäkring om du är

 • enskild näringsidkare, dvs. företagare med firma, eller en familjemedlem som arbetar för en sådan utan lön
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • delägare i ledande ställning i ett aktiebolag som själv innehar över 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmar över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal.
 • ensam i ledande ställning i ett andelslag eller annan sammanslutning, och innehar över 30 procents eller tillsammans med en familjemedlem över 50 procents bestämmanderätt i sammanslutningen.

Bilden nedan visar hur bolagsformen och ägarandelen påverkar om du behöver teckna en FöPL-försäkring.

Retroaktiv FöPL-försäkring

Om du tecknar en försäkring retroaktivt måste du göra det från den tidpunkt då du inledde arbetet som försäkringen gäller. Du betalar alltid FöPL-avgifter för den tid försäkringen är i kraft. Om du exempelvis inleder en företagsverksamhet som omfattas av FöPL i januari har du sex månader på dig att teckna en försäkring retroaktivt från och med januari.

Det är möjligt att teckna en FöPL-försäkring retroaktivt för det innevarande och de tre föregående kalenderåren. Längre bakåt än så kan du inte teckna en försäkring och tjäna in pension. Tänk på att om du tecknar en FöPL-försäkring retroaktivt måste du betala alla obetalda FöPL-avgifter med en gång. Därför rekommenderar vi att du tecknar en försäkring så snart du uppfyller villkoren för försäkringsskyldighet.

Behöver jag en FöPL-försäkring som frilansare?

Om du arbetar som frilansare utan arbets- eller tjänsteförhållande räknas du enligt FöPL som företagare. Då är du själv ansvarig för ditt pensionsskydd precis som andra företagare. Om ditt arbete som frilansare däremot uppfyller kriterierna för ett arbetsförhållande, dvs. du har ingått ett arbetsavtal, får ersättning för arbetet och din arbetsgivare övervakar och leder ditt arbete, räknas du som arbetstagare. Även frilansare kan arbeta som företagare och arbetstagare samtidigt.

Familjemedlemmar kan behöva FöPL-försäkringen

Även familjemedlemmar som arbetar i ditt företag kan behöva en FöPL-försäkring.

Familjemedlemmar är enligt lagen om pension för företagare (FöPL):

 • make/maka eller registrerad partner, även om ni bor på olika adresser
 • sambo som bor i samma hushåll
 • barn, föräldrar och deras makar som bor i samma hushåll
 • adoptivbarn och adoptivföräldrar

Syskon räknas inte som familjemedlemmar enligt FöPL även om de bor i samma hushåll eller bedriver företagsverksamhet med dig.

Vad händer om jag glömt att teckna FöPL-försäkring i tid?

Om du inte tecknar en försäkring inom utsatt tid, dvs. sex månader från att försäkringsskyldigheten uppkommit, kommer Pensionsskyddscentralen att uppmana dig att göra det eller teckna en försäkring åt dig. Då kan du förutom den ordinarie FöPL-försäkringsavgiften tvingas betala en försummelseavgift.

Statskontoret beslutar om försummelseavgifterna. Vi skickar en separat faktura för försummelseavgiften efter att vi fått beslutet från Statskontoret.

Överväger du att teckna en FöPL-försäkring? Läs mer om fördelarna med att vara kund hos oss.

Bli företagarkund hos Ilmarinen