Utomlands som företagare

Som företagare ska du försäkra dig även utanför Finlands gränser. Tumregeln är att man som företagare ska ha socialförsäkringar enligt lagstiftningen i landet där man arbetar. Det finns dock vissa situationer där du som företagare bedriver din verksamhet utomlands men dina socialförsäkringar förblir i bosättningslandet. Här kan du läsa mer om försäkringar för företagare vid utlandsarbete.

Finländsk företagare utomlands

När du som företagare beger dig utomlands omfattas du i de flesta fall av pensions- och socialförsäkringssystemet i landet där du arbetar. Du kan dock tillfälligt bedriva verksamhet utomlands utan att säga upp din försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) i Finland. Det beror på om landet där du arbetar är ett EU-/EES-land eller Schweiz, eller om landet har en överenskommelse om social trygghet med Finland.

Storbritanniens utträde ur EU inverkar på försäkring av utlandsarbete. EU och Storbritannien har ingått ett handels- och samarbetsavtal som tillämpas från och med 1.1.2021. Läs mer (etk.fi).

Om du arbetar som företagare i Finland och ska tillfälligt arbeta utomlands i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska du ansöka om ett socialförsäkringsintyg, dvs A1-intyg, från Pensionsskyddscentralen. A1-intyget informerar dig och myndigheterna i landet där du arbetar om vilket lands socialförsäkringar som gäller. Ansök om intyget om du är så kallad utsänd företagare eller om du arbetar som företagare i flera EU-länder.

EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Storbritannien gick ur EU i slutet av januari 2020 med en övergångsperiod från februari fram till utgången av 2020. Under övergångsperioden gäller samma regler som när Storbritannien var EU-medlem.

EES-länderna är Norge, Island och Liechtenstein.

Förutsättningarna för att få A1-intyg är:

  1. du ska arbeta som företagare utomlands under en bestämd tid, högst två år eller med dispens högst fem år
  2. du återvänder till Finland och fortsätter din verksamhet här
  3. din företagsverksamhet i utlandet är densamma som i Finland
  4. din FöPL-försäkring har varit i kraft minst 4 månader innan du beger dig utomlands
  5. du uppfyller de övriga villkoren för en FöPL-försäkring

Du kan ansöka om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen. Läs mer om att ansöka om A1-intyg.

Om Pensionsskyddscentralen beviljar ett A1-intyg kan din FöPL-försäkring fortsätta i Finland medan du arbetar utomlands. Om ovanstående förutsättningar inte uppfylls kommer Pensionsskyddscentralen inte att bevilja ett A1-intyg, vilket innebär att du måste ta hand om ditt pensionsskydd i landet där du arbetar. I så fall kan din FöPL-försäkring i Finland inte fortsätta gälla.

Som företagare i flera EU- eller EES-länder

Om du arbetar som företagare i flera EU- eller EES-länder, ansök om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen.

Om Pensionsskyddscentralen beviljar intyget betyder det att du omfattas av pensionsskyddet och socialförsäkringarna i Finland. Då ska du inte säga upp din FöPL-försäkring. I övriga fall meddelar Pensionsskyddscentralen vilket lands socialförsäkringar du omfattas av. I så fall ska du kontakta myndigheterna i det angivna landet för att ordna ditt pensionsskydd och dina socialförsäkringar.

Om en väsentlig del av din verksamhet sker i bosättningslandet ska du ordna ditt pensionsskydd och dina socialförsäkringar där. För att fastställa vad som utgör en väsentlig del (över 25 %) beaktas bland annat omsättning, arbetstid, antal tjänster som tillhandahållits och/eller inkomster.

Om en betydande del av din verksamhet inte sker i bosättningslandet ska du ordna ditt pensionsskydd och dina socialförsäkringar i landet där verksamhetens huvudsakliga intressen finns. För att fastställa landet för företagets huvudsakliga intressen beaktar man bland annat var verksamhetens fasta, stadigvarande säte finns. Andra faktorer som påverkar beslutet är verksamhetens karaktär och varaktighet samt antalet tillhandahållna tjänster.

Exempel 1: Du arbetar som företagare i Finland och har tecknat en FöPL-försäkring. Du åker till Spanien för att bedriva motsvarande verksamhet i ett års tid. Du får ett A1-intyg för utsända företagare från Pensionsskyddscentralen, vilket innebär att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland även under ditt år i Spanien.

Exempel 2: Du arbetar som företagare i Finland, Sverige och Norge. Du är officiellt bosatt i Finland och arbetar lika mycket i de tre länderna. Eftersom en väsentlig del (25 %) av din verksamhet äger rum i Finland ska du teckna en FöPL-försäkring här.

På Pensionsskyddscentralens webbplats hittar du mer information om att arbeta som företagare i ett EU-/EES-land eller Schweiz (etk.fi).

Om du arbetar som företagare i Finland och ska arbeta som företagare i ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med omfattas du av den sociala tryggheten i Finland under den tid som anges i överenskommelsen. Finland har bilaterala överenskommelser om social trygghet med Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kina, Korea, USA och Quebec. Japan från och med 1.2.2022.

Det exakta innehållet i överenskommelserna varierar från land till land och vissa av dem innehåller inte bestämmelser som gäller företagare. Om du ska bedriva företagsverksamhet i något av avtalsländerna, kontrollera vad som sägs om företagare i överenskommelsen om social trygghet. Ansök om ett socialförsäkringsintyg hos Pensionsskyddscentralen innan du reser iväg.

Kontakta Ilmarinen eller Pensionsskyddscentralen för att försäkra dig om hur du ska göra i din situation. Kontakta även FPA för att kontrollera din bosättningsbaserade sociala trygghet och om du har rätt till FPA:s förmåner utomlands.

Om du arbetar som företagare i Finland och ska arbeta som företagare i ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med omfattas du av den sociala tryggheten i Finland och ska inte säga upp din FöPL-försäkring. Detta är möjligt om

  • du arbetar utomlands i högst ett år
  • du återvänder till Finland inom ett år och fortsätter som företagare i Finland
  • du har en gällande FöPL-försäkring vid avresetidpunkten
  • du har arbetat som företagare med FöPL-försäkring utan avbrott i minst 4 månader.

Även om ditt pensionsskydd och dina socialförsäkringar fortsätter att gälla i Finland kan du behöva teckna en pensionsförsäkring i landet där du arbetar om den lokala lagstiftningen så kräver. Kontrollera detta på förhand för att slippa överraskningar.

Om du flyttar permanent till ett icke-avtalsland upphör ditt pensionsskydd och dina socialförsäkringar i Finland. I så fall ska du säga upp din FöPL-försäkring.

Läs mer om arbete i ett icke-avtalsland på Pensionsskyddscentralens webbplats (etk.fi).

Mer information om den sociala tryggheten finner du på FPA:s sidor (kela.fi).

Utländsk företagare i Finland

Om du bor och arbetar i Finland sköter du din pension och sociala trygghet genom att teckna en FöPL-försäkring. Vilken din nationalitet är spelar ingen roll. Du kan teckna en FöPL-försäkring även om du i stället för Finland bor i något EU-/EES-land eller i Schweiz.

Du behöver dock inte teckna en FöPL-försäkring om du har ett A1-intyg för utsända företagare från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, eller om du arbetar som företagare i flera länder. Då ska du ordna din pension och din sociala trygghet i landet som beviljat intyget.

I andra fall ska du teckna en finsk FöPL-försäkring. Då är Ilmarinen ett bra val!

Teckna en FöPL-försäkring hos Ilmarinen >

Exempel 1. Du bor i Ryssland men arbetar som företagare i Finland. Du kan inte försäkra din företagarverksamhet i Finland eftersom du inte är bosatt i Finland. Ta hand om din pension i Ryssland.

Exempel 2. Du bor i Estland men bedriver företagsverksamhet enbart i Finland. Enligt EU-förordningarna åsidosätts bosättningskravet för FöPL-försäkringen. Du omfattas för företagsverksamhetens del av den sociala tryggheten i Finland och ska därför teckna en finsk FöPL-försäkring.

 

Pension för utlandsarbete

Du tjänar in pension enligt reglerna i det land där du försäkrat dig medan du arbetar utomlands. Arbete utomlands kan påverka arbetspensionens belopp i Finland.

Läs mer om pension intjänad vid utlandsarbete
Läs mer om hur du ansöker om utländsk pension

Behöver du mer information?

Om du har frågor som rör försäkring av utlandsarbete kan du skicka ett skyddat meddelande till våra experter via webbtjänsten.