Finlands mest ansvarsfulla pensionsbolag

Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder får den pension de tjänat in genom sitt arbete. När vi får kundernas förtroende genom att agera ansvarsfullt har vi lyckats med vår uppgift.

Vi ansvarar för din pension – ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet

I allt som vi gör strävar vi efter att våra kunder ska få den pension de tjänat in genom sitt arbete.

För oss innebär ansvar att vi för egen del ser till att underhålla och utveckla ett hållbart pensionssystem. Det betyder också att vi måste förtjäna förtroendet varje dag genom att agera ansvarsfullt.

2021 utsågs vi för fjärde gången i rad till det mest ansvarsfulla pensionsbolaget i Finland i den nordiska varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index.

Vi rapporterar regelbundet om hur vi sköter ditt pensionsskydd

Vi vill ge en så heltäckande bild av vår verklighet som möjligt för att kunna föra en öppen dialog om vårt arbete och ansvarstagande. Den bästa uppfattningen om ansvarstagandet i vår verksamhet bildar du dig utifrån års- och företagsansvarsrapporten som vi publicerar årligen.

I rapporten kan du även läsa hur pensionsskyddet berör alla som bor och arbetar i Finland – i många olika livsskeden.

Läs Ilmarinens års- och företagsansvarsrapport under avsnittet Ekonomisk information.

Med hjälp av nyckelindikatorerna för företagsansvar följer vi upp och rapporterar hur ansvarsfrågor beaktas i vårt arbete.

Läs mer om nyckelindikatorerna för företagsansvar

Bra skötsel av pensionsskyddet är ansvarsfullt – genom livet, från en generation till nästa

Ansvarsfull skötsel av pensionssyddet påverkar hela samhällets välfärd. Kontinuitet mellan generationerna, god sysselsättningsutveckling och underhåll av arbetsförmågan stöder pensionssystemets framgång.

Det finska arbetspensionssystemet är ett generationsavtal som bygger på tillit: dagens pensioner betalas utifrån pensionsavgifter från personer som är i arbetslivet i dag. På motsvarande sätt finansierar kommande generationer pensionerna för dem som arbetar i dag. Vi fonderar en del av pensionsavgifterna. Eftersom vi betalar ut mer i pension än vi samlar in i pensionsavgifter täcker vi skillnaden med avkastning från placerade pensionstillgångar.

Som ett ansvarsfullt pensionsbolag ser vi till att vår verksamhet är kostnadseffektiv. När vår kostnadseffektivitet och solvens är god kan vi återbetala en större del av pensionsavgifterna till våra arbetsgivarkunder och därigenom minska pensionssystemets kostnader.

Vi rapporterar om hur vi har främjat effektiviteten i skötseln av pensionsskyddet fyra gånger om året.

Läs mer om pensionsskyddet

Läs det senaste offentliggörandet av vårt resultat

Vi bär ansvar för din arbetsförmåga. En arbetspensionsförsäkring erbjuder skydd ifall du förlorar arbetsförmågan. Det effektivaste är att se till att riskerna som berör arbetsförmågan beaktas på förhand så att inga problem hinner uppstå. Förebyggande av förlorad arbetsförmåga gynnar såväl den anställda och arbetsgivaren som hela samhället. Samtidigt håller vi vårt pensionssystem på en hållbar grund.

Läs hur vi hanterar risken för arbetsförmågan

Vi tryggar framtida generationers pensioner genom att placera inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt. Ansvarsfull placering är en väsentlig del av hur vi hanterar riskerna med placering och söker bättre avkastning på pensionstillgångarna.

Se hur vi sköter de gemensamma pensionstillgångarna ansvarsfullt

Vi arbetar för din skull

Ansvarsfull verksamhet kräver att bolagets värderingar är en del av den dagliga verksamheten för alla anställda. Därför har vi också ett ansvar för våra anställda, deras arbetsförmåga, välbefinnande och kompetens. Vi arbetar för att trygga din pension effektivt och pålitligt.