Ett ansvarsfullt pensionsbolag

Allt vi gör handlar om att våra kunder ska få den pension de tjänat in genom sitt arbete. När vi får kundernas förtroende genom att agera ansvarsfullt har vi lyckats med vår uppgift.

Hållbarhetsarbete

Vårt arbete för att ta hand om ditt pensionsskydd inbegriper en mängd olika insatser. Nedan hittar du några exempel på vad det innebär i praktiken.

Vi bär ansvar för din arbetsförmåga

Arbetsförmågan, det vill säga var och ens förmåga att utföra sitt arbete, är en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla vårt arbetspensionssystem. Att förebygga arbetsoförmåga gynnar såväl arbetstagare och arbetsgivare som hela samhället. Samtidigt skapar arbetspensionsförsäkringen trygghet för dem som förlorar sin arbetsförmåga.

Läs mer om att främja arbetsförmågan

Vi bygger hållbara bostäder och affärslokaler

Som en del av vår placeringsverksamhet bygger vi framtidens bostäder samt affärs- och kontorslokaler. Våra fastigheter byggs för att tåla tidens tand och minimera miljöbelastningen genom hela livscykeln. Vi utvecklar våra fastigheter kontinuerligt för att motsvara behoven i alla livsfaser och situationer samt för att minimera förbrukningen av naturresurser.

Läs mer om våra fastighetsplaceringar

Vi hjälper unga att få in en fot i arbetslivet

Under Ilmarinens 60-årsjubileumsår har vi startat ett nytt projekt under namnet Mielellään töissä. Målet var att förebygga utanförskap bland unga och hjälpa dem att få in en fot i arbetslivet samt hitta nya sätt för de unga själva och för läroinrättningar och företag att underlätta övergången till arbetslivet.

Läs mer om projektet (på finska)

Hållbarhetsåtgärder som vi genomfört

  • Andelen indexfonder inriktade på ESG-index står redan för 95 % av de passiva placeringarna i vår aktieportfölj. Vi har medverkat i utvecklingen av fem nya hållbarhetsinriktade passiva ETF-fonder.
  • Vi fick erkännande för vår klimatrapportering av det internationella placerarnätverket PRI och inkluderades i PRI Leader’s Group.
  • Granskningen av placeringsverksamhetens kolrisker utökades till att förutom stenkol även inkludera andra fossila energikällor. Vi har minskat andelen placeringar i företag som är beroende av fossila bränslen.
  • Vi har höjt energieffektiviteten för våra fastigheter avsevärt. 
  • Vi främjar cirkulär ekonomi i våra byggprojekt. Vi tar hänsyn till cirkulära materialflöden redan i planeringsfasen. Som ett led i detta arbete har vi undertecknat RAKLIs och Miljöministeriets Green Deal för hållbar rivning som främjar cirkulär ekonomi.
  • LEED-certifieringarna för att minska fastigheternas miljöpåverkan har fortsatt: nästan hela Kämpkvarteret är nu LEED-certifierat.
  • Isolerglasen från kontorshusets glastak återvanns till glasull.
  • Vi förnyade vår webbplats för att uppfylla de nya kraven på webbtillgänglighet och började använda Invalidförbundets tillgänglighetsmärke (Yhdenvertaista palvelua kaikille).