Återgång till arbetet, anpassning av arbetet och psykisk hälsa

Arbetsgivaren och chefen kan stöda återgång till arbetet genom anpassning av arbetet. Anpassning av arbetet vid psykiska störningar innebär både att minska belastningen och stöda individens resurser. Det innebär att anpassa och omstrukturera arbetet efter arbetstagarens arbetsförmåga. Diskutera de olika alternativen med arbetstagaren.

Hur kan man anpassa arbetet vid psykiska störningar?

Anpassa arbetet efter individuella behov. När en arbetstagare har psykiska störningar ska anpassningsåtgärderna inriktas utifrån arbetstagarens symtom och hur de försvårar arbetet. Om till exempel sömnstörningar är det primära symtomet och de påverkar arbetstagarens koncentrationsförmåga, kom överens om mer flexibla arbetstider om det är möjligt i det aktuella arbetet.

Kom ihåg att omstruktureringen av jobbet är individuellt. Till exempel distansarbete kan hjälpa mot utmaningar med koncentrationsförmågan om arbetet fungerar smidigare i hemmet än på arbetsplatsen. Å andra sidan kan närvaro på arbetsplatsen lindra symtomen och underlätta fortsatt arbete, då stöd i praktiska frågor finns nära till hands.

Diskutera alltid först anpassningen och de olika alternativen med arbetstagaren. Kom ihåg att omstruktureringen av arbetet inte bara behöver betyda att begränsa och minimera arbetet. Att stöda resurserna innebär också en anpassning av arbetet. Du kan öka resurserna i arbetet till exempel genom att säkerställa en lugn arbetsmiljö, förtydliga arbetsuppgifterna och stödja möjligheterna att reglera humör och känslor.

Ta arbetsgemenskapen i beaktande

du inte får diskutera arbetstagarens hälsotillstånd eller sjukdom med arbetsgemenskapen ska du berätta vilka anpassningar ni har kommit överens om och för hur lång tid. Omstruktureringarna i arbetet fungerar bevisligen bäst när arbetsgemenskapen upplever dem som rättvisa och motiverade.

När ni har kommit överens om anpassningarna med arbetstagaren, kom även ihåg att diskutera och avgöra hur ni följer upp resultaten. Följ särskilt upp i början regelbundet tillsammans med arbetstagaren hur det anpassade arbetet går. Bedöm tillsammans om det finns behov av ytterligare anpassningsåtgärder om ni kan avstå från vissa.

Kom ihåg att arbetet kan anpassas i väldigt olika situationer. Det går och är klokt att omstrukturera redan i ett tidigt skede. Å andra sidan kan en omstrukturering av arbetet bli aktuell vid återgång från långvarig sjukfrånvaro, partiell sjukdagpenning eller arbetsprövning. Vanligen kommer man överens om anpassningen för en bestämd tidsperiod. Däremot är det i vissa situationer nödvändigt att komma överens om en permanent förändring av arbetsuppgifterna. Till exempel rekommenderas skiftarbete i allmänhet inte för någon med bipolär sjukdom.

Exempel på anpassning av arbetet vid psykiska störningar

Nedan hittar du konkreta exempel på hur du kan anpassa arbetet i olika situationer.

Koncentrationsförmågan och minnet

 • Begränsa arbetsuppgifterna så att arbetstagaren har möjlighet att fokusera på en viss eller vissa arbetsuppgifter.
 • Spjälk upp arbetsuppgifterna i mindre delar.
 • Justera målen eller tidtabellerna.
 • Säkerställ en lugn arbetsmiljö som främjar möjligheten att koncentrera sig på arbetet utan ständiga avbrott.
 • Anpassa arbetstiden: ordinarie eller förkortad arbetstid, undvik övertidsarbete, övergå till arbete dagtid i stället för kvälls- och nattskift.
 • Främja flexibilitet, till exempel genom att erbjuda möjlighet att jobba på distans och periodisera semesterdagar.
 • Försök hitta alternativ för arbetsresorna.

Sociala situationer

 • Utse en arbetspartner eller stödperson för arbetstagaren.
 • Möjliggör arbete i mindre grupper.
 • Minska på den sociala belastningen till exempel genom att minska på kundarbetet eller chefsansvar.
 • Arrangera möjligheter för arbetstagaren att vid behov avlägsna sig från situationer som känns svåra.

Reglering av humör och känslor

 • Uppmuntra och ge respons på framgångar.
 • Reservera tillräckligt med tid för pauser och återhämtning under arbetstid.
 • Tillåt arbetstagaren att lyssna på musik om arbetets karaktär tillåter det.
 • Kom överens om tydliga arbetsuppgifter och skapa förutsättningar att lyckas med arbetet.

Konkreta anpassningsexempel

Nedan kan du se konkreta exempel på anpassning i olika arbetsuppgifter vid psykiska störningar.

 1. Sirpa arbetar som butiksbiträde i en livsmedelsbutik. Hon lider av en medelsvår depression. Symtomen i hennes depression framträder som koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och trötthet. Sirpa har kommit överens med sin chef om att främst arbeta dagskift under de följande två månaderna för att inte sömnsvårigheterna ska bli värre. Sirpa ska inte heller arbeta vid kassan eftersom uppgiften är stressig och innefattar mycket interaktion med kunder. Hon kommer i stället främst att arbeta med lageruppgifter och assistera.

  Chefen och Sirpa kommer överens att fortsätta diskutera hur arbetet går och arrangemanget fungerar. Chefen bokar in samtalen i sin kalender i god tid på förhand.

 2. Markku arbetar som expert i ett IT-företag. Han lider av ångestsyndrom och panikattacker. Markku är rädd för att få en panikattack mitt i ett möte, i kollektivtrafiken och i situationer där han måste vara i centrum för uppmärksamheten. Markku har kommit överens med sin chef att huvudsakligen arbeta på distans hemifrån eftersom han lider mindre av ångesten då. Markku tvingas inte ge presentationer ensam och vid behov kan någon annan hålla presentationerna i hans ställe.

  Markkus arbetsuppgifter har anpassats så att han vanligen inte behöver besöka kunder eller vara fysiskt på arbetsplatsen mer än en dag i veckan. Markku ska börja gå i korttidspsykoterapi på arbetsgivarens bekostnad. Han har kommit överens med sin chef att de diskuterar hur omstruktureringen av arbetet går efter att terapin kommit ordentligt i gång.

 3. Pertti arbetar med expertuppgifter i en organisation i tredje sektorn. Han har diagnostiserats med utbrändhet och har varit på en kort sjukledighet på grund av sömnsvårigheter. Trots att sömnrytmen har återställts lider Pertti fortfarande av koncentrationssvårigheter i arbetet och har blivit mer osäker på jobbet. Pertti diskuterar vilka arbetsuppgifter som är de viktigaste för tillfället med sin chef. De kommer överens om metoder för att säkerställa att Pertti kan koncentrera sig på dessa arbetsuppgifter. Alla extra och nya arbetsuppgifter ska i fortsättningen gå via Perttis chef under de följande två månaderna. Pertti följer regelbundet med arbetssituationen och hur arbetet framskrider tillsammans med sin chef.

 4. Tarja jobbar treskift som sjukskötare. Hon har diagnostiserats med bipolär sjukdom. Eftersom nattarbete inte rekommenderas för personer med bipolär sjukdom arrangeras Tarjas arbete så att hon endast arbetar morgon- och kvällsskift. Vid behov pratar chefen med henne om att flytta henne till en sådan befattning hos samma arbetsgivare där hon utför regelbundet dagsarbete.