Företagare, ta hand om din psykiska hälsa

Din arbetsförmåga är ditt företags est värdefulla resurs. Ta alltså hand om dig själv minst lika väl som om ditt företags övriga tillgångar. Psykisk hälsa utgör en viktig del av din arbetsförmåga. Du tar var om det när du identifierar och hanterar skadlig arbetsbelastning.

Psykisk hälsa utgör en viktig del av arbetsförmågan

Arbetsförmågan består av att ha tillräckliga resurser (bl.a. hälsa, kompetenser, värderingar, motivation) i förhållande till arbetets krav. Psykisk hälsa är däremot förmåga att klara av livets normala utmaningar, arbeta och att uppnå resultat samt delta i den egna arbetsgemenskapens verksamhet. Att värna om och stöda den psykiska hälsan utgör alltså en viktig del av arbetsförmågan.

Identifiera skadlig belastning

Arbetskraven orsakar belastning. En lämplig belastning hör till arbetet och det går, och lönar sig inte, att försöka göra sig av med helt och hållet. En viss belastning får förekomma. Däremot kan En långvarig skadlig belastning, såsom en för stor arbetsmängd, bristfälliga möjligheter till att hantera eller upprätthålla en rytm i arbetet eller andra besvärliga förhållanden kan hota din arbetsförmåga. Genom att hantera arbetsbelastningen stöder du din egen psykiska hälsa.

De väsentligaste belastningsfaktorerna för den psykiska hälsan är psykosociala, dvs. mentala. Enligt undersökningar är de vanligaste orsakerna till stress hos företagare osäkerhet, ensamhet, brådska och för stor arbetsmängd. En hög stressnivå har enligt forskingar också ett samband med en sämre framgång för företaget.

Så här kan du hantera din belastning

  • Försäkra dig om att du känner till arbetets belastningsfaktorer. Nöj dig inte med enkla förstahandsintryck.  
  • Förhåll dig allvarligt till en för stor belastning även när arbetet blir gjort trots dem. Ingen annan kommer att göra det för dig.  
  • Upprätthåll och utveckla din kompetens, reservera tid för utbildning, att pröva nya saker och planering.   
  • Företagande är en konst i sig, utveckla även dina entreprenörskompetenser.  
  • Försäkra dig om att du har ett stödnätverk och samarbetspartner för situationer där du behöver stöd. 

Glöm inte ledarskapet

Även om du är ensamföretagare ska företagsverksamheten ändå ledas. Kännetecken för bra ledarskap är bland annat rättvisa, konsistens förmåga att fatta beslut, uppskattande respons, omsorg och realistiska mål. Led dig själv på samma sätt som du skulle vilja bli ledd. Ställ upp tydliga och realistiska mål för din företagsverksamhet. Följ upp genomförandet av målen och ändra kurs vid behov. Ta hand om din hälsa, lösgör dig från jobbet regelbundet och håll rimliga arbetstider. Planera och följ upp ditt företags ekonomi, använd utomstående hjälp vid behov, nätverka med andra och organisera ditt arbete. Be om och samla in respons.

Som företagare har du mycket ansvar men även mycket frihet. Enligt undersökningar stöds företagarnas välbefinnande till stor del av likadana faktorer som arbetstagarnas: välorganiserat arbete, respons, inlärningsmöjligheter, självständighet och variation. Utnyttja friheten du har som företagare och gör din arbetstid flexiblare.

Rytm, arbetstider och återhämtning

Företagarnas engagemang i sitt arbete är enligt många undersökningar ofta starkare än arbetstagarnas. Inställningen till arbetsuppgifterna och företagande är ofta en stark del av identiteten. Arbetsengagemanget är starkt när jobbet är intressant och viktigt för en själv. Företagarens arbetstillfredsställelse är ofta hög, även om kraven är tuffa, arbetstiderna långa och arbetet alltid innehåller osäkerhet.

Som företagare har du ingen arbetstid och ansvaret för att dra upp gränser för arbetet ligger endast hos dig. Ta hänsyn till arbetets säsongvariationer när du planerar företagets ekonomi. Om du räknar med att arbeta produktivt varenda dag under året får du ingen tid för att återhämta dig. Beakta även semestrar och helgdagar.

Du behöver inte alltid vara effektiv och produktiv. För att kunna koncentrera dig på jobbet bör du även ge tid för återhämtning. Många företagare arbetar långa dagar, men å andra sidan har du möjlighet att själv reglera din arbetstid. Om och när arbetet spiller över till fritiden lönar det sig att utnyttja samma flöde också i motsatt riktning. Du kan varva arbetet med andra aktiviteter under dagen. 

Du behöver inte göra allt själv

Även om du har fullt ansvar för ditt företags framgångar, behöver du inte göra allt själv. Fundera noggrant över vilka saker du har ensam ansvar för och för vilka du kan skaffa utomstående hjälp.

Du har med stor sannolikhet anlitat någon slags utomstående hjälp för att hantera företagets ekonomi. Varför inte förhålla dig på samma sätt till dina egna krafter, kompetens och arbetsförmåga och när det gäller att värna om din (psykiska) hälsa? Du kan få hjälp från företagshälsovården för att sköta om både din fysiska och psykiska hälsa. Du kan ta hand om ditt välbefinnande och dina kompetenser bland annat genom att gå med i lokala företagsnätverk och företagargrupper som fungerar på nätet. En bra idé är också att diskutera både arbetets innehåll, företagandet och ditt eget välbefinnande med en utomstående expert, till exempel en mentor, arbetshandledare eller coach.